Array.prototype.flat()

Metoda flat() tworzy nową tablicę ze wszystkich elementów, które są podtablicami, łącząc je rekursyjnie z podanym parametrem jak głęboko powinno nastąpić spłaszczenie.

Składnia

var newArray = arr.flat([depth]);

Parametry

depth Optional
Parametr ten określa jak głęboko zagnieżdżona tablica powinna być spłaszczona. Wartość domyślna to 1.

Zwracana wartość

Nowa tablica składająca się z połączonych elementów podtablic.

Przykłady

Spłaszczanie zagnieżdżonych tablic

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat();
// [1, 2, 3, 4]

var arr2 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr2.flat();
// [1, 2, 3, 4, [5, 6]]

var arr3 = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
arr3.flat(2);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Spłaszczanie i puste miejsca tablicy

Metoda flat() usuwa puste miejsca w tablicy:

var arr4 = [1, 2, , 4, 5];
arr4.flat();
// [1, 2, 4, 5]

Alternatywa

reduce i concat

var arr1 = [1, 2, [3, 4]];
arr1.flat();

//to flat single level array
arr1.reduce((acc, val) => acc.concat(val), []);// [1, 2, 3, 4]

//or
const flatSingle = arr => [].concat(...arr);
//to enable deep level flatten use recursion with reduce and concat
var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];

function flattenDeep(arr1) {
  return arr1.reduce((acc, val) => Array.isArray(val) ? acc.concat(flattenDeep(val)) : acc.concat(val), []);
}
flattenDeep(arr1);// [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]
//non recursive flatten deep using a stack
var arr1 = [1,2,3,[1,2,3,4, [2,3,4]]];
function flatten(input) {
 const stack = [...input];
 const res = [];
 while (stack.length) {
  // pop value from stack
  const next = stack.pop();
  if (Array.isArray(next)) {
   // push back array items, won't modify the original input
   stack.push(...next);
  } else {
   res.push(next);
  }
 }
 //reverse to restore input order
 return res.reverse();
}
flatten(arr1);// [1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4]
//recursive flatten deep
function flatten(array) {
 var flattend = [];
 !(function flat(array) {
  array.forEach(function(el) {
   if (Array.isArray(el)) flat(el);
   else flattend.push(el);
  });
 })(array);
 return flattend;
}

Polyfill

if (!Array.prototype.flat) {
 Array.prototype.flat = function(depth) {
  var flattend = [];
  (function flat(array, depth) {
   for (let el of array) {
    if (Array.isArray(el) && depth > 0) {
     flat(el, depth - 1);
    } else {
     flattend.push(el);
    }
   }
  })(this, Math.floor(depth) || 1);
  return flattend;
 };
}

Specifications

Specification Status Comment
Array.prototype.flat proposal Finished (4)

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also