Event referentie

DOM-evenementen worden verzonden om de code te informeren over interessante dingen die hebben plaatsgevonden. Elk evenement wordt vertegenwoordigd door een object dat gebaseerd is op de Event interface en kan aanvullende aangepaste velden en / of functies hebben die worden gebruikt om aanvullende informatie te krijgen over wat er is gebeurd. Evenementen kunnen alles vertegenwoordigen, van elementaire gebruikersinteracties tot geautomatiseerde meldingen van dingen die gebeuren in het renderingmodel.

Dit artikel biedt een lijst met evenementen die kunnen worden verzonden; sommige zijn standaardgebeurtenissen die zijn gedefinieerd in officiële specificaties, terwijl andere gebeurtenissen zijn die intern worden gebruikt door specifieke browsers; zo worden Mozilla-specifieke evenementen vermeld, zodat add-ons deze kunnen gebruiken om met de browser te communiceren.

Standaard events

Deze evenementen zijn gedefinieerd in officiële webspecificaties en moeten in alle browsers voorkomen. Elk event wordt vermeld samen met de interface die het object vertegenwoordigt dat naar de ontvangers van het event is gestuurd (zodat u informatie kunt vinden over welke gegevens bij welk event worden geleverd), evenals een link naar de specificatie of specificaties die de gebeurtenis definiëren.

Event Naam Event Type Specification Fired when...
abort UIEvent DOM L3 The loading of a resource has been aborted.
abort ProgressEvent Progress and XMLHttpRequest Progression has been terminated (not due to an error).
abort Event IndexedDB A transaction has been aborted.
afterprint Event HTML5 The associated document has started printing or the print preview has been closed.
animationend AnimationEvent CSS Animations A CSS animation has completed.
animationiteration AnimationEvent CSS Animations A CSS animation is repeated.
animationstart AnimationEvent CSS Animations A CSS animation has started.
audioprocess AudioProcessingEvent Web Audio API
The definition of 'audioprocess' in that specification.
The input buffer of a ScriptProcessorNode is ready to be processed.
beforeprint Event HTML5 The associated document is about to be printed or previewed for printing.
beforeunload BeforeUnloadEvent HTML5
beginEvent TimeEvent SVG A SMIL animation element begins.
blocked IndexedDB An open connection to a database is blocking a versionchange transaction on the same database.
blur FocusEvent DOM L3 An element has lost focus (does not bubble).
cached Event Offline The resources listed in the manifest have been downloaded, and the application is now cached.
canplay Event HTML5 media The user agent can play the media, but estimates that not enough data has been loaded to play the media up to its end without having to stop for further buffering of content.
canplaythrough Event HTML5 media The user agent can play the media, and estimates that enough data has been loaded to play the media up to its end without having to stop for further buffering of content.
change Event DOM L2, HTML5 An element loses focus and its value changed since gaining focus.
chargingchange Event Battery status The battery begins or stops charging.
chargingtimechange Event Battery status The chargingTime attribute has been updated.
checking Event Offline The user agent is checking for an update, or attempting to download the cache manifest for the first time.
click MouseEvent DOM L3 A pointing device button has been pressed and released on an element.
close Event WebSocket A WebSocket connection has been closed.
compassneedscalibration SensorEvent Orientation The compass used to obtain orientation data is in need of calibration.
complete IndexedDB
complete OfflineAudioCompletionEvent Web Audio API
The definition of 'OfflineAudioCompletionEvent' in that specification.
The rendering of an OfflineAudioContext is terminated.
compositionend CompositionEvent DOM L3 The composition of a passage of text has been completed or canceled.
compositionstart CompositionEvent DOM L3 The composition of a passage of text is prepared (similar to keydown for a keyboard input, but works with other inputs such as speech recognition).
compositionupdate CompositionEvent DOM L3 A character is added to a passage of text being composed.
contextmenu MouseEvent HTML5 The right button of the mouse is clicked (before the context menu is displayed).
copy ClipboardEvent Clipboard The text selection has been added to the clipboard.
cut ClipboardEvent Clipboard The text selection has been removed from the document and added to the clipboard.
dblclick MouseEvent DOM L3 A pointing device button is clicked twice on an element.
devicelight DeviceLightEvent Ambient Light Events Fresh data is available from a light sensor.
devicemotion DeviceMotionEvent Device Orientation Events Fresh data is available from a motion sensor.
deviceorientation DeviceOrientationEvent Device Orientation Events Fresh data is available from an orientation sensor.
deviceproximity DeviceProximityEvent Proximity Events Fresh data is available from a proximity sensor (indicates an approximated distance between the device and a nearby object).
dischargingtimechange Event Battery status The dischargingTime attribute has been updated.
DOMActivate This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. UIEvent DOM L3 A button, link or state changing element is activated (use click instead).
DOMAttributeNameChanged This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationNameEvent DOM L3 Removed The name of an attribute changed (use mutation observers instead).
DOMAttrModified This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 The value of an attribute has been modified (use mutation observers instead).
DOMCharacterDataModified This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 A text or another CharacterData has changed (use mutation observers instead).
DOMContentLoaded Event HTML5 The document has finished loading (but not its dependent resources).
DOMElementNameChanged This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationNameEvent DOM L3 Removed The name of an element changed (use mutation observers instead).
DOMFocusIn This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. FocusEvent DOM L3 An element has received focus (use focus or focusin instead).
DOMFocusOut This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. FocusEvent DOM L3 An element has lost focus (use blur or focusout instead).
DOMNodeInserted This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 A node has been added as a child of another node (use mutation observers instead).
DOMNodeInsertedIntoDocument This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 A node has been inserted into the document (use mutation observers instead).
DOMNodeRemoved This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 A node has been removed from its parent node (use mutation observers instead).
DOMNodeRemovedFromDocument This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 A node has been removed from the document (use mutation observers instead).
DOMSubtreeModified This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. MutationEvent DOM L3 A change happened in the document (use mutation observers instead).
downloading Event Offline The user agent has found an update and is fetching it, or is downloading the resources listed by the cache manifest for the first time.
drag DragEvent HTML5 An element or text selection is being dragged (every 350ms).
dragend DragEvent HTML5 A drag operation is being ended (by releasing a mouse button or hitting the escape key).
dragenter DragEvent HTML5 A dragged element or text selection enters a valid drop target.
dragleave DragEvent HTML5 A dragged element or text selection leaves a valid drop target.
dragover DragEvent HTML5 An element or text selection is being dragged over a valid drop target (every 350ms).
dragstart DragEvent HTML5 The user starts dragging an element or text selection.
drop DragEvent HTML5 An element is dropped on a valid drop target.
durationchange Event HTML5 media The duration attribute has been updated.
emptied Event HTML5 media The media has become empty; for example, this event is sent if the media has already been loaded (or partially loaded), and the load() method is called to reload it.
ended Event HTML5 media Playback has stopped because the end of the media was reached.
ended Event Web Audio API
endEvent TimeEvent SVG A SMIL animation element ends.
error UIEvent DOM L3 A resource failed to load.
error ProgressEvent Progress and XMLHttpRequest Progression has failed.
error Event Offline An error occurred while downloading the cache manifest or updating the content of the application.
error Event WebSocket A WebSocket connection has been closed with prejudice (some data couldn't be sent for example).
error Event Server Sent Events An event source connection has been failed.
error Event IndexedDB A request caused an error and failed.
focus FocusEvent DOM L3 An element has received focus (does not bubble).
focusin FocusEvent DOM L3 An element is about to receive focus (bubbles).
focusout FocusEvent DOM L3 An element is about to lose focus (bubbles).
fullscreenchange Event Full Screen An element was turned to fullscreen mode or back to normal mode.
fullscreenerror Event Full Screen It was impossible to switch to fullscreen mode for technical reasons or because the permission was denied.
gamepadconnected GamepadEvent Gamepad A gamepad has been connected.
gamepaddisconnected GamepadEvent Gamepad A gamepad has been disconnected.
gotpointercapture PointerEvent Pointer Events Element receives pointer capture.
hashchange HashChangeEvent HTML5 The fragment identifier of the URL has changed (the part of the URL after the #).
lostpointercapture PointerEvent Pointer Events Element lost pointer capture.
input Event HTML5 The value of an element changes or the content of an element with the attribute contenteditable is modified.
invalid Event HTML5 A submittable element has been checked and doesn't satisfy its constraints.
keydown KeyboardEvent DOM L3 A key is pressed down.
keypress KeyboardEvent DOM L3 A key is pressed down and that key normally produces a character value (use input instead).
keyup KeyboardEvent DOM L3 A key is released.
languagechange Event HTML 5.1
The definition of 'NavigatorLanguage.languages' in that specification.
levelchange Event Battery status The level attribute has been updated.
load UIEvent DOM L3 A resource and its dependent resources have finished loading.
load ProgressEvent Progress and XMLHttpRequest Progression has been successful.
loadeddata Event HTML5 media The first frame of the media has finished loading.
loadedmetadata Event HTML5 media The metadata has been loaded.
loadend ProgressEvent Progress and XMLHttpRequest Progress has stopped (after "error", "abort" or "load" have been dispatched).
loadstart ProgressEvent Progress and XMLHttpRequest Progress has begun.
message MessageEvent WebSocket A message is received through a WebSocket.
message MessageEvent Web Workers A message is received from a Web Worker.
message MessageEvent Web Messaging A message is received from a child (i)frame or a parent window.
message MessageEvent Server Sent Events A message is received through an event source.
mousedown MouseEvent DOM L3 A pointing device button (usually a mouse) is pressed on an element.
mouseenter MouseEvent DOM L3 A pointing device is moved onto the element that has the listener attached.
mouseleave MouseEvent DOM L3 A pointing device is moved off the element that has the listener attached.
mousemove MouseEvent DOM L3 A pointing device is moved over an element.
mouseout MouseEvent DOM L3 A pointing device is moved off the element that has the listener attached or off one of its children.
mouseover MouseEvent DOM L3 A pointing device is moved onto the element that has the listener attached or onto one of its children.
mouseup MouseEvent DOM L3 A pointing device button is released over an element.
noupdate Event Offline The manifest hadn't changed.
obsolete Event Offline The manifest was found to have become a 404 or 410 page, so the application cache is being deleted.
offline Event HTML5 offline The browser has lost access to the network.
online Event HTML5 offline The browser has gained access to the network (but particular websites might be unreachable).
open Event WebSocket A WebSocket connection has been established.
open Event Server Sent Events An event source connection has been established.
orientationchange Event Screen Orientation The orientation of the device (portrait/landscape) has changed
pagehide PageTransitionEvent HTML5 A session history entry is being traversed from.
pageshow PageTransitionEvent HTML5 A session history entry is being traversed to.
paste ClipboardEvent Clipboard Data has been transfered from the system clipboard to the document.
pause Event HTML5 media Playback has been paused.
pointercancel PointerEvent Pointer Events The pointer is unlikely to produce any more events.
pointerdown PointerEvent Pointer Events The pointer enters the active buttons state.
pointerenter PointerEvent Pointer Events Pointing device is moved inside the hit-testing boundary.
pointerleave PointerEvent Pointer Events Pointing device is moved out of the hit-testing boundary.
pointerlockchange Event Pointer Lock The pointer was locked or released.
pointerlockerror Event Pointer Lock It was impossible to lock the pointer for technical reasons or because the permission was denied.
pointermove PointerEvent Pointer Events The pointer changed coordinates.
pointerout PointerEvent Pointer Events The pointing device moved out of hit-testing boundary or leaves detectable hover range.
pointerover PointerEvent Pointer Events The pointing device is moved into the hit-testing boundary.
pointerup PointerEvent Pointer Events The pointer leaves the active buttons state.
play Event HTML5 media Playback has begun.
playing Event HTML5 media Playback is ready to start after having been paused or delayed due to lack of data.
popstate PopStateEvent HTML5 A session history entry is being navigated to (in certain cases).
progress ProgressEvent Progress and XMLHttpRequest In progress.
progress ProgressEvent Offline The user agent is downloading resources listed by the manifest.
ratechange Event HTML5 media The playback rate has changed.
readystatechange Event HTML5 and XMLHttpRequest The readyState attribute of a document has changed.
repeatEvent TimeEvent SVG A SMIL animation element is repeated.
reset Event DOM L2, HTML5 A form is reset.
resize UIEvent DOM L3 The document view has been resized.
scroll UIEvent DOM L3 The document view or an element has been scrolled.
seeked Event HTML5 media A seek operation completed.
seeking Event HTML5 media A seek operation began.
select UIEvent DOM L3 Some text is being selected.
show MouseEvent HTML5 A contextmenu event was fired on/bubbled to an element that has a contextmenu attribute
stalled Event HTML5 media The user agent is trying to fetch media data, but data is unexpectedly not forthcoming.
storage StorageEvent Web Storage A storage area (localStorage or sessionStorage) has changed.
submit Event DOM L2, HTML5 A form is submitted.
success Event IndexedDB A request successfully completed.
suspend Event HTML5 media Media data loading has been suspended.
SVGAbort SVGEvent SVG Page loading has been stopped before the SVG was loaded.
SVGError SVGEvent SVG An error has occurred before the SVG was loaded.
SVGLoad SVGEvent SVG An SVG document has been loaded and parsed.
SVGResize SVGEvent SVG An SVG document is being resized.
SVGScroll SVGEvent SVG An SVG document is being scrolled.
SVGUnload SVGEvent SVG An SVG document has been removed from a window or frame.
SVGZoom SVGZoomEvent SVG An SVG document is being zoomed.
timeout ProgressEvent XMLHttpRequest
timeupdate Event HTML5 media The time indicated by the currentTime attribute has been updated.
touchcancel TouchEvent Touch Events A touch point has been disrupted in an implementation-specific manners (too many touch points for example).
touchend TouchEvent Touch Events A touch point is removed from the touch surface.
touchenter TouchEvent Touch Events Removed A touch point is moved onto the interactive area of an element.
touchleave TouchEvent Touch Events Removed A touch point is moved off the interactive area of an element.
touchmove TouchEvent Touch Events A touch point is moved along the touch surface.
touchstart TouchEvent Touch Events A touch point is placed on the touch surface.
transitionend TransitionEvent CSS Transitions A CSS transition has completed.
unload UIEvent DOM L3 The document or a dependent resource is being unloaded.
updateready Event Offline The resources listed in the manifest have been newly redownloaded, and the script can use swapCache() to switch to the new cache.
upgradeneeded IndexedDB An attempt was made to open a database with a version number higher than its current version. A versionchange transaction has been created.
userproximity SensorEvent Sensor Fresh data is available from a proximity sensor (indicates whether the nearby object is near the device or not).
versionchange IndexedDB A versionchange transaction completed.
visibilitychange Event Page visibility The content of a tab has become visible or has been hidden.
volumechange Event HTML5 media The volume has changed.
waiting Event HTML5 media Playback has stopped because of a temporary lack of data.
wheel WheelEvent DOM L3 A wheel button of a pointing device is rotated in any direction.

Niet standaard events

Event Name Event Type Specification Fired when...
afterscriptexecute Event Mozilla Specific A script has been executed.
beforescriptexecute Event Mozilla Specific A script is about to be executed.
beforeinstallprompt Event Chrome specific A user is prompted to save a web site to a home screen on mobile.
cardstatechange Firefox OS specific The MozMobileConnection.cardState property changes value.
change DeviceStorageChangeEvent Firefox OS specific This event is triggered each time a file is created, modified or deleted on a given storage area.
connectionInfoUpdate Firefox OS specific The informations about the signal strength and the link speed have been updated.
cfstatechange Firefox OS specific The call forwarding state changes.
datachange Firefox OS specific The MozMobileConnection.data object changes values.
dataerror Firefox OS specific The MozMobileConnection.data object receive an error from the RIL.
DOMMouseScroll This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Mozilla specific The wheel button of a pointing device is rotated (detail attribute is a number of lines). (use wheel instead)
dragdrop This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. DragEvent Mozilla specific An element is dropped (use drop instead).
dragexit This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. DragEvent Mozilla specific A drag operation is being ended(use dragend instead).
draggesture This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. DragEvent Mozilla specific The user starts dragging an element or text selection (use dragstart instead).
icccardlockerror Firefox OS specific the MozMobileConnection.unlockCardLock() or MozMobileConnection.setCardLock() methods fails.
iccinfochange Firefox OS specific The MozMobileConnection.iccInfo object changes.
localized Mozilla Specific The page has been localized using data-l10n-* attributes.
mousewheel This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. IE invented The wheel button of a pointing device is rotated.
MozAudioAvailable Event Mozilla specific The audio buffer is full and the corresponding raw samples are available.
MozBeforeResize This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. Mozilla specific A window is about to be resized.
mozbrowserclose Firefox OS specific Sent when window.close() is called within a browser iframe.
mozbrowsercontextmenu Firefox OS specific Sent when a browser <iframe> try to open a context menu.
mozbrowsererror Firefox OS specific Sent when an error occured while trying to load a content within a browser iframe
mozbrowsericonchange Firefox OS specific Sent when the favicon of a browser iframe changes.
mozbrowserlocationchange Firefox OS specific Sent when an browser iframe's location changes.
mozbrowserloadend Firefox OS specific Sent when the browser iframe has finished loading all its assets.
mozbrowserloadstart Firefox OS specific Sent when the browser iframe starts to load a new page.
mozbrowseropenwindow Firefox OS specific Sent when window.open() is called within a browser iframe.
mozbrowsersecuritychange Firefox OS specific Sent when the SSL state changes within a browser iframe.
mozbrowsershowmodalprompt Firefox OS specific Sent when alert(), confirm() or prompt() are called within a browser iframe
mozbrowsertitlechange Firefox OS specific Sent when the document.title changes within a browser iframe.
MozGamepadButtonDown To be specified A gamepad button is pressed down.
MozGamepadButtonUp To be specified A gamepad button is released.
MozMousePixelScroll This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Mozilla specific The wheel button of a pointing device is rotated (detail attribute is a number of pixels). (use wheel instead)
MozOrientation This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Mozilla specific Fresh data is available from an orientation sensor (see deviceorientation).
MozScrolledAreaChanged UIEvent Mozilla specific The document view has been scrolled or resized.
moztimechange Mozilla specific The time of the device has been changed.
MozTouchDown This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Mozilla specific A touch point is placed on the touch surface (use touchstart instead).
MozTouchMove This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Mozilla specific A touch point is moved along the touch surface (use touchmove instead).
MozTouchUp This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. Mozilla specific A touch point is removed from the touch surface (use touchend instead).
alerting CallEvent To be specified The correspondent is being alerted (his/her phone is ringing).
busy CallEvent To be specified The line of the correspondent is busy.
callschanged CallEvent To be specified A call has been added or removed from the list of current calls.
onconnected connected CallEvent To be specified A call has been connected.
connecting CallEvent To be specified A call is about to connect.
delivered SMSEvent To be specified An SMS has been successfully delivered.
dialing CallEvent To be specified The number of a correspondent has been dialed.
disabled Firefox OS specific Wifi has been disabled on the device.
disconnected CallEvent To be specified A call has been disconnected.
disconnecting CallEvent To be specified A call is about to disconnect.
enabled Firefox OS specific Wifi has been enabled on the device.
error CallEvent To be specified An error occurred.
held CallEvent To be specified A call has been held.
holding CallEvent To be specified A call is about to be held.
incoming CallEvent To be specified A call is being received.
received SMSEvent To be specified An SMS has been received.
resuming CallEvent To be specified A call is about to resume.
sent SMSEvent To be specified An SMS has been sent.
statechange CallEvent To be specified The state of a call has changed.
statuschange Firefox OS specific The status of the Wifi connection changed.
overflow UIEvent Mozilla specific An element has been overflowed by its content or has been rendered for the first time in this state (only works for elements styled with overflow != visible).
smartcard-insert Mozilla specific A smartcard has been inserted.
smartcard-remove Mozilla specific A smartcard has been removed.
stkcommand Firefox OS specific The STK Proactive Command is issued from ICC.
stksessionend Firefox OS specific The STK Session is terminated by ICC.
text Mozilla Specific A generic composition event occurred.
underflow UIEvent Mozilla specific An element is no longer overflowed by its content (only works for elements styled with overflow != visible).
uploadprogress This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. ProgressEvent Mozilla Specific Upload is in progress (see progress).

ussdreceived

Firefox OS specific A new USSD message is received
voicechange Firefox OS specific The MozMobileConnection.voice object changes values.

Mozilla-specific events

Note: those events are never exposed to web content and can only be used in chrome content context.

XUL events

Event Name Event Type Specification Fired when...
broadcast XUL An observer noticed a change to the attributes of a watched broadcaster.
CheckboxStateChange XUL The state of a checkbox has been changed either by a user action or by a script (useful for accessibility).
close XUL The close button of the window has been clicked.
command XUL An element has been activated.
commandupdate XUL A command update occurred on a commandset element.
DOMMenuItemActive XUL A menu or menuitem has been hovered or highlighted.
DOMMenuItemInactive XUL A menu or menuitem is no longer hovered or highlighted.
popuphidden PopupEvent XUL A menupopup, panel or tooltip has been hidden.
popuphiding PopupEvent XUL A menupopup, panel or tooltip is about to be hidden.
popupshowing PopupEvent XUL A menupopup, panel or tooltip is about to become visible.
popupshown PopupEvent XUL A menupopup, panel or tooltip has become visible.
RadioStateChange XUL The state of a radio has been changed either by a user action or by a script (useful for accessibility).
ValueChange XUL The value of an element has changed (a progress bar for example, useful for accessibility).

Add-on-specific events

Event Name Event Type Specification Fired when...
MozSwipeGesture Addons specific A touch point is swiped across the touch surface
MozMagnifyGestureStart Addons specific Two touch points start to move away from each other.
MozMagnifyGestureUpdate Addons specific Two touch points move away from each other (after a MozMagnifyGestureStart).
MozMagnifyGesture Addons specific Two touch points moved away from each other (after a sequence of MozMagnifyGestureUpdate).
MozRotateGestureStart Addons specific Two touch points start to rotate around a point.
MozRotateGestureUpdate Addons specific Two touch points rotate around a point (after a MozRotateGestureStart).
MozRotateGesture Addons specific Two touch points rotate around a point (after a sequence of MozRotateGestureUpdate).
MozTapGesture Addons specific Two touch points are tapped on the touch surface.
MozPressTapGesture Addons specific A "press-tap" gesture happened on the touch surface (first finger down, second finger down, second finger up, first finger up).
MozEdgeUIGesture Addons specific A touch point is swiped across the touch surface to invoke the edge UI (Win8 only).
MozAfterPaint Addons specific Content has been repainted.
DOMPopupBlocked Addons specific A popup has been blocked
DOMWindowCreated Addons specific A window has been created.
DOMWindowClose Addons specific A window is about to be closed.
DOMTitleChanged Addons specifc The title of a window has changed.
DOMLinkAdded Addons specifc A link has been added a document.
DOMLinkRemoved Addons specifc A link has been removed inside from a document.
DOMMetaAdded Addons specific A meta element has been added to a document.
DOMMetaRemoved Addons specific A meta element has been removed from a document.
DOMWillOpenModalDialog Addons specific A modal dialog is about to open.
DOMModalDialogClosed Addons specific A modal dialog has been closed.
DOMAutoComplete Addons specific The content of an element has been auto-completed.
DOMFrameContentLoaded Addons specific The frame has finished loading (but not its dependent resources).
AlertActive Addons specific A notification element is shown.
AlertClose Addons specific A notification element is closed.
fullscreen Addons specific Browser fullscreen mode has been entered or left.
sizemodechange Addons specific Window has entered/left fullscreen mode, or has been minimized/unminimized.
MozEnteredDomFullscreen Addons specific DOM fullscreen mode has been entered.
SSWindowClosing Addons specific The session store will stop tracking this window.
SSTabClosing Addons specific The session store will stop tracking this tab.
SSTabRestoring Addons specific A tab is about to be restored.
SSTabRestored Addons specific A tab has been restored.
SSWindowStateReady Addons specific A window state has switched to "ready".
SSWindowStateBusy Addons specific A window state has switched to "busy".
tabviewsearchenabled Addons specific The search feature of Panorama has been activated
tabviewsearchdisabled Addons specific The search feature of Panorama has been deactivated
tabviewframeinitialized Addons specific The frame container of Panorama has been initialized
tabviewshown Addons specific The Panorama tab has been shown
tabviewhidden Addons specific The Panorama tab has been hidden
TabOpen Addons specific A tab has been opened.
TabClose Addons specific A tab has been closed.
TabSelect Addons specific A tab has been selected.
TabShow Addons specific A tab has been shown.
TabHide Addons specific A tab has been hidden.
TabPinned Addons specific A tab has been pinned.
TabUnpinned Addons specific A tab has been unpinned.

Developer tool-specifieke events

Event Name Event Type Specification Fired when...
CssRuleViewRefreshed devtools specific The "Rules" view of the style inspector has been updated.
CssRuleViewChanged devtools specific The "Rules" view of the style inspector has been changed.
CssRuleViewCSSLinkClicked devtools specific A link to a CSS file has been clicked in the "Rules" view of the style inspector.

Categorieën

Animatie events

Batterij events

Call events

CSS events

Database events

Document events

DOM mutation events

Drag events

drag, dragdrop, dragend, dragenter, dragexit, draggesture, dragleave, dragover, dragstart, drop

Element events

Focus events

blur, change, DOMFocusIn, DOMFocusOut, focus, focusin, focusout

Form events

Frame events

Input device events

Media events

Network events

Notification events

Pointer events

Printing events

Progress events

Resource events

Script events

Sensor events

Session history events

Smartcard events

SMS and USSD events

Storage events

SVG events

Tab events

Text events

Touch events

Update events

Value change events

View events

Websocket events

Window events

Uncategorized events

See also