Math.max()

La funció Math.max() retorna el nombre més gran de zero o més nombres.

Sintaxi

Math.max([valor1[, valor2[, ...]]])

Paràmetres

valor1, valor2, ...
Nombres.

Descripció

Com que max() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.max() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Si no es proporciona cap argument, el resultat és -Infinity.

Si al menys un dels arguments no pot convertir-se a un nombre, el resultat és NaN.

Exemples

Utilitzar Math.max()

Math.max(10, 20);   //  20
Math.max(-10, -20); // -10
Math.max(-10, 20);  //  20

La següent funció utilitza Function.prototype.apply() (en-US) per a trobar l'element màxim d'un array numèric. getMaxOfArray([1, 2, 3]) és equivalent a Math.max(1, 2, 3), però getMaxOfArray() pot emprar-se en arrays de qualsevol mida construits programàticament.

function getMaxOfArray(numArray) {
  return Math.max.apply(null, numArray);
}

O bé amb el nou operador spread (en-US), obtenir el nombre màxim d'un array és molt més simple.

var arr = [1, 2, 3];
var max = Math.max(...arr);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.max' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.max' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també