String.prototype.slice()

Phương thức slice() tạo ra một Chuỗi mới từ một phần của Chuỗi hiện tại.

Cú pháp

str.slice(beginSlice[, endSlice])

Các tham số

beginSlice
Chỉ số điểm bắt đầu của chuỗi con muốn lấy - bắt đầu từ 0. Nếu tham số này là số âm, thì nó tương đương với việc bạn gán nó bằng "độ dài chuỗi" + beginSlice. Ví dụ nếu beginSlice bằng -3 thì tương đương với beginSlice bằng "đội dài chuỗi" - 3.
endSlice
Tham số này không bắt buộc. Nếu có nó sẽ chỉ điểm cuối của chuỗi con muốn lấy. Nếu tham số này âm, nó sẽ được hiểu bằng "đội dài chuỗi" + endSlice. Ví dụ endSlice bằng -3 nó sẽ tương đương với "độ dài chuỗi" - 3

Mô tả

slice() thực hiện lấy một phần chuỗi từ chuỗi ban đầu và trả về một chuỗi mới. Chuỗi ban đầu sẽ không bị thay đổi giá trị.

slice() sẽ lấy một phần chuỗi nhưng sẽ không chứa ký tự có chỉ số bằng với tham số endSlice. str.slice(1, 4) sẽ chỉ lấy ba ký tự 1,2 và 3.

Ví dụ khác, str.slice(2, -1) sẽ lấy từ ký tự thứ 3 đến ký tự gần cuối, ký tự cuối không được đưa vào chuỗi mới

Ví dụ

Dùng slice() để tạo chuỗi mới

Ví dụ sau sử dụng slice() để tạo chuỗi mới.

var str1 = 'The morning is upon us.';
var str2 = str1.slice(4, -2);

console.log(str2); // OUTPUT: morning is upon u

Dùng slice() với chỉ số âm

Ví dụ sau sử dụng slice() với chỉ số âm.

var str = 'The morning is upon us.';
str.slice(-3);     // returns 'us.'
str.slice(-3, -1); // returns 'us'
str.slice(0, -1);  // returns 'The morning is upon us'

Đặc tả

Đặc tạ Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.slice' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.slice' in that specification.
Standard  

Khả năng hỗ trợ của các trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Tính năng Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Hỗ trợ cơ bản (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Tính năng Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Hỗ trợ cơ bản (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Xem thêm