Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Interface HTMLElement đại diện cho mọi phần tử HTML. Một vài phần tử sử dụng trực tiếp interface này, một vài phần tử khác lại sử dụng nó thông qua các lớp khác kế thừa nó.

Các thuộc tính

Được kế thừa từ Element, và sử dụng chúng từ GlobalEventHandlersTouchEventHandlers.

HTMLElement.accessKey
Là một DOMString trả về từ khoá truy cập được gán cho phần tử.
HTMLElement.accessKeyLabel Read only
Trả về một DOMString chứa các từ khoá truy cập đã được gán của phần tử.
HTMLElement.contentEditable
Là một DOMString, nếu giá trị là "true", ta có thể chỉnh sửa phần tử này và ngược lại nếu giá trị là "false".
HTMLElement.isContentEditable Read only
Trả về giá trị Boolean cho biết nội dung của phần tử có được phép chỉnh sửa hay không.
HTMLElement.contextMenu
Là một HTMLMenuElement trả về một menu tóm lược liên kết các phần tử. Giá trị có thể là null.
HTMLElement.dataset Read only
Trả về một DOMStringMap cho phép ta thao tác với các thuộc tính dữ liệu tùy biến của phần tử (data-*) .
HTMLElement.dir
Là một DOMString, tương tự với thuộc tính global dir, đại diện cho hướng hiển thị của phần tử. Các giá trị cho phép là "ltr", "rtl", và "auto".
HTMLElement.draggable
Có kiểu Boolean cho ta biết phần tử có thể được kéo (drag) hay không.
HTMLElement.dropzone Read only
Trả về một DOMSettableTokenList tương tự với thuộc tính global dropzone mô tả hành vi của phần tử liên quan đến hành động thả (drop).
HTMLElement.hidden
Có kiểu Boolean cho ta biết phần tử có ẩn hay không.
HTMLElement.inert
Có kiểu Boolean cho ta biết user agent must act as though the given node is absent đối với các sự kiện tương tác của người dùng, tìm kiếm văn bản trong trang, và lựa chọn văn bản.
HTMLElement.innerText
Trả về nội dung văn bản được "render" từ một node và phần tử con của nó. Điều này tương tự với việc người dùng bôi đen văn bản và sao chép chúng.
HTMLElement.itemScope
Có kiểu Boolean cho biết scope của item.
HTMLElement.itemType Read only
Trả về một DOMSettableTokenList
HTMLElement.itemId
Là một DOMString cho biết ID của item.
HTMLElement.itemRef Read only
Là một DOMSettableTokenList
HTMLElement.itemProp Read only
Trả về một DOMSettableTokenList
HTMLElement.itemValue
Trả về một Object cho biết giá trị của item.
HTMLElement.lang
Là một DOMString cho biết ngôn ngữ của thuộc tính của một phần tử, của văn bản và của nội dung phần tử đó.
HTMLElement.noModule
Có kiểu Boolean cho biết rằng việc nhúng đoạn script có thể được thực thi bởi user agent (có hỗ trợ module scripts) hay không.
HTMLElement.nonce
Returns the cryptographic number used once that is used by Content Security Policy to determine whether a given fetch will be allowed to proceed.
HTMLElement.offsetHeight Read only
Returns a double containing the height of an element, relative to the layout.
HTMLElement.offsetLeftRead only
Returns a double, the distance from this element's left border to its offsetParent's left border.
HTMLElement.offsetParentRead only
Returns a Element that is the element from which all offset calculations are currently computed.
HTMLElement.offsetTopRead only
Returns a double, the distance from this element's top border to its offsetParent's top border.
HTMLElement.offsetWidthRead only
Returns a double containing the width of an element, relative to the layout.
HTMLElement.properties Read only
Returns a HTMLPropertiesCollection
HTMLElement.spellcheck
Is a Boolean that controls spell-checking. It is present on all HTML elements, though it doesn't have an effect on all of them.
HTMLElement.style
Is a CSSStyleDeclaration, an object representing the declarations of an element's style attributes.
HTMLElement.tabIndex
Is a long representing the position of the element in the tabbing order.
HTMLElement.title
Is a DOMString containing the text that appears in a popup box when mouse is over the element.
HTMLElement.translate
Is a Boolean representing the translation.

Event handlers

Most event handler properties, of the form onXYZ, are defined on the GlobalEventHandlers or TouchEventHandlers interfaces and implemented by HTMLElement. In addition, the following handlers are specific to HTMLElement.

HTMLElement.oncopy
Returns the event handling code for the copy event (bug 280959).
HTMLElement.oncut
Returns the event handling code for the cut event (bug 280959).
HTMLElement.onpaste
Returns the event handling code for the paste event (bug 280959).
TouchEventHandlers.ontouchstart
Returns the event handling code for the touchstart event.
TouchEventHandlers.ontouchend
Returns the event handling code for the touchend event.
TouchEventHandlers.ontouchmove
Returns the event handling code for the touchmove event.
TouchEventHandlers.ontouchenter
Returns the event handling code for the touchenter event.
TouchEventHandlers.ontouchleave
Returns the event handling code for the touchleave event.
TouchEventHandlers.ontouchcancel
Returns the event handling code for the touchcancel event.

Các phương thức

Được kế thừa từ Element.

HTMLElement.blur()
Bỏ truy cập phần tử hiện tại.
HTMLElement.click()
Gửi một sự kiện click chuột đến phần tử.
HTMLElement.focus()
Truy cập đến phần tử hiện tại (truy cập bằng cách click vào phần tử hoặc nhấn phím Tab để di chuyển đến).
HTMLElement.forceSpellCheck()
Kiểm tra chính tả nội dung của phần tử.

Các sự kiện

Bắt các sự kiện bằng cách sự dụng phương thức addEventListener() hoặc bằng cách gán một thuộc tính sự sự kiện on_tên_sự_kiện dựa trên interface này.

invalid
Được gọi khi một phần tử không thỏa điều kiện khi đang xác minh (validation) thông tin.
Dùng tương tự với thuộc tính oninvalid.

Các sự kiện animation

animationcancel
Được gọi khi một animation dừng đột ngột.
Dùng tương tự với thuộc tính onanimationcancel.
animationend
Được gọi khi một animation kết thúc.
Dùng tương tự với thuộc tính onanimationend.
animationiteration
Được gọi khi một vòng lặp animation kết thúc.
Dùng tương tự với thuộc tính onanimationiteration.
animationstart
Fired when an animation starts.
Dùng tương tự với thuộc tính onanimationstart.

Các sự kiện input

beforeinput
Được gọi khi giá trị của một phần tử <input>, <select>, hoặc <textarea> sắp được chỉnh sửa.
input
Được gọi khi giá trị của một phần tử <input>, <select>, hoặc <textarea> đã được chỉnh sửa.
Dùng tương tự với thuộc tính oninput.

Pointer events

gotpointercapture
Fired when an element captures a pointer using setPointerCapture().
Also available via the ongotpointercapture property.
lostpointercapture
Fired when a captured pointer is released.
Also available via the onlostpointercapture property.
pointercancel
Fired when a pointer event is canceled.
Also available via the onpointercancel property.
pointerdown
Fired when a pointer becomes active.
Also available via the onpointerdown property.
pointerenter
Fired when a pointer is moved into the hit test boundaries of an element or one of its descendants.
Also available via the onpointerenter property.
pointerleave
Fired when a pointer is moved out of the hit test boundaries of an element.
Also available via the onpointerleave property.
pointermove
Fired when a pointer changes coordinates.
Also available via the onpointermove property.
pointerout
Fired when a pointer is moved out of the hit test boundaries of an element (among other reasons).
Also available via the onpointerout property.
pointerover
Fired when a pointer is moved into an element's hit test boundaries.
Also available via the onpointerover property.
pointerup
Fired when a pointer is no longer active.
Also available via the onpointerup property.

Các sự kiện transition

transitioncancel
Được gọi khi một CSS transition bị hủy.
Dùng tương tự với thuộc tính ontransitioncancel.
transitionend
Được gọi khi một CSS transition hoàn thành.
Dùng tương tự với thuộc tính ontransitionend.
transitionrun
Được gọi khi một CSS transition được tạo ra đầu tiên.
Dùng tương tự với thuộc tính ontransitionrun.
transitionstart
Được gọi khi một CSS transition thực sự bắt đầu.
Dùng tương tự với thuộc tính ontransitionstart.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'HTMLElement' in that specification.
Working Draft Added the following properties: offsetParent, offsetTop, offsetLeft, offsetWidth, and offsetHeight.
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLElement' in that specification.
Living Standard Added the following properties: translate, itemScope, itemType, itemId, itemRef, itemProp, properties, and itemValue.
Added the following method: forceSpellcheck().
Moved the onXYZ attributes to the GlobalEventHandlers interface and added an inheritance from it.
HTML5
The definition of 'HTMLElement' in that specification.
Recommendation Added the following properties: dataset, hidden, tabindex, accessKey, accessKeyLabel, draggable, dropzone, contentEditable, isContentEditable, contextMenu, spellcheck, commandType, commandLabel, commandIcon, commandHidden, commandDisabled, commandChecked, style, and all the onXYZ properties.
Moved the id and className properties to the Element interface.
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLElement' in that specification.
Obsolete No change from Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'HTMLElement' in that specification.
Obsolete Initial definition.

Khả năng tương thích của trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLElementChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
accessKeyChrome Full support 17Edge Full support 12Firefox Full support 5IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 5Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
accessKeyLabelChrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 8IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 8Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
animationcancel eventChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 54IE ? Opera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 54Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
animationend eventChrome Full support 43Edge ? Firefox Full support YesIE ? Opera Full support 30Safari ? WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support YesOpera Android Full support 30Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
animationiteration eventChrome Full support 43Edge ? Firefox Full support 51IE ? Opera Full support 30Safari ? WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 51Opera Android Full support 30Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
animationstart eventChrome Full support 43Edge ? Firefox Full support 51IE ? Opera Full support 30Safari ? WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 51Opera Android Full support 30Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
autoCapitalizeChrome Full support 66Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
beforeinput event
Experimental
Chrome Full support YesEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
blurChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 5IE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support 10WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 5Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
clickChrome Full support 9
Notes
Full support 9
Notes
Notes Before Chrome 19, click is only defined on buttons and inputs.
Edge Full support 12Firefox Full support 3
Notes
Full support 3
Notes
Notes Before Firefox 5, click is only defined on buttons and inputs, and has no effect on text and file inputs.
IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Before Safari 6, click is only defined on buttons and inputs.
WebView Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Android WebView 4.4, click is only defined on buttons and inputs.
Chrome Android Full support 18
Notes
Full support 18
Notes
Notes Before Chrome 19, click is only defined on buttons and inputs.
Firefox Android Full support 5Opera Android Full support YesSafari iOS Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Before Safari 6, click is only defined on buttons and inputs.
Samsung Internet Android ?
contentEditableChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3IE Full support 5.5Opera Full support 9Safari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
contextMenu
DeprecatedNon-standard
Chrome No support 45 — 61Edge Full support YesFirefox Full support 1IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support 45 — 61Chrome Android No support 45 — 61Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
datasetChrome Full support 8Edge Full support 12Firefox Full support 6IE Full support 11Opera Full support 11Safari Full support 10WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 6Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
dirChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
draggableChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 2IE Full support YesOpera Full support 12Safari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
dropzoneChrome No support 14 — 59Edge Full support YesFirefox Full support 1IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support 4.4 — 59Chrome Android No support 18 — 59Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
focusChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 5IE Full support 9Opera Full support 32Safari Full support 10WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 5Opera Android Full support 32Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
forceSpellCheck
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
gotpointercapture eventChrome Full support 57Edge ? Firefox Full support 59IE ? Opera Full support 44Safari ? WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android No support NoOpera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
hiddenChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
inertChrome Full support 60Edge Full support YesFirefox ? IE ? Opera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Firefox Android ? Opera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
innerTextChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 45IE Full support 10Opera Full support 9.6Safari Full support 3WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 45Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support Yes
input eventChrome Full support YesEdge Partial support Partial
Notes
Partial support Partial
Notes
Notes Not supported on select, checkbox, or radio inputs.
Firefox Full support YesIE Partial support 9
Notes
Partial support 9
Notes
Notes Only supports input of type text and password.
Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
inputModeChrome Full support 66Edge ? Firefox ? IE ? Opera Full support YesSafari ? WebView Android Full support 66Chrome Android Full support 66Firefox Android ? Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
isContentEditableChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
itemId
Experimental
Chrome No support 17 — 28Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera No support 11 — 15Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support 18 — 28Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
itemProp
Experimental
Chrome No support 17 — 28Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera No support 11 — 15Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support 18 — 28Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
itemRef
Experimental
Chrome No support 17 — 28Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera No support 11 — 15Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support 18 — 28Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
itemScope
Experimental
Chrome No support 17 — 28Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera No support 11 — 15Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support 18 — 28Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
itemType
Experimental
Chrome No support 17 — 28Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera No support 11 — 15Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support 18 — 28Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
itemValueChrome No support 17 — 28Edge No support NoFirefox Full support 6IE No support NoOpera No support 11 — 15Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support 18 — 28Firefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
langChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
lostpointercapture eventChrome Full support 57Edge ? Firefox Full support 59IE ? Opera Full support 44Safari ? WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android No support NoOpera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
noModuleChrome Full support 60Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Firefox Android ? Opera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
nonceChrome Full support 61Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support 61Chrome Android Full support 61Firefox Android No support NoOpera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
offsetHeight
Experimental
Chrome Full support 47Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
offsetLeft
Experimental
Chrome Full support 47Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
offsetParent
Experimental
Chrome Full support 47Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
offsetTop
Experimental
Chrome Full support 47Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
offsetWidth
Experimental
Chrome Full support 47Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
onModuleChrome Full support 60Edge ? Firefox ? IE ? Opera Full support 47Safari ? WebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Firefox Android ? Opera Android Full support 44Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
oncopy
Non-standard
Chrome Full support 71Edge Full support 12Firefox Full support 3IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 71Chrome Android Full support 71Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
oncut
Non-standard
Chrome Full support 71Edge Full support 12Firefox Full support 3IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 71Chrome Android Full support 71Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
onpaste
Non-standard
Chrome Full support 71Edge Full support 12Firefox Full support 3IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 71Chrome Android Full support 71Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
outerText
Non-standard
Chrome Full support 43Edge Full support 12Firefox No support NoIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android No support NoOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
pointercancel eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointercancel
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointerdown eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointerdown
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointerenter eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointerenter
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointerleave eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointerleave
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointermove eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointermove
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointerout eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointerout
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointerover eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointerover
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
pointerup eventChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: mspointerup
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
spellcheckChrome Full support 43Edge Full support 12Firefox Full support 2IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
styleChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes Returns CSS2Properties, rather than CSSStyleDeclaration.
IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 11WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
tabIndexChrome Full support 1Edge Full support 18
Full support 18
Partial support Partial
Notes
Notes Returns incorrect value for elements without an explicit tabindex attribute. See issue 4365703 for details.
Firefox Full support 1IE Partial support 7
Notes
Partial support 7
Notes
Notes Returns incorrect value for elements without an explicit tabindex attribute. See issue 4365703 for details.
Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
titleChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE ? Opera Full support YesSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
transitioncancel eventChrome Full support 74Edge ? Firefox Full support 53IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 74Chrome Android Full support 74Firefox Android Full support 53Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
transitionend eventChrome Full support 74Edge ? Firefox Full support 51IE ? Opera ? Safari Full support YesWebView Android Full support 74Chrome Android Full support 74Firefox Android Full support 51Opera Android ? Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
transitionrun eventChrome Full support 74Edge ? Firefox Full support 53IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 74Chrome Android Full support 74Firefox Android Full support 53Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
transitionstart eventChrome Full support 74Edge ? Firefox Full support 53IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 74Chrome Android Full support 74Firefox Android Full support 53Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
translate
Experimental
Chrome Full support 19Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari Full support 6WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 25Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Partial support  
Partial support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: namnguyen2203
Cập nhật lần cuối bởi: namnguyen2203,