Number.prototype.toString()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt Number.

Składnia

numObj.toString([radix])

Parametr

radix
Liczba całkowita z zakresu od 2 do 36 określająca podstawę użytą do reprezentacji wartości liczbowych.

Opis

Obiekt Number przesłania metodę toString obiektu Object; nie dziedziczy Object.prototype.toString(). Dla obiektów Number metoda toString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt w danej podstawie wyliczeń.

Metoda toString przetwarza pierwszy podany argument i próbuje zwrócić reprezentację w postaci łańcucha znaków w określonej podstawie wyliczeń. Dla podstawy większej od 10 litery alfabetu wskazują liczby większe niż 9. Przykładowo dla liczb heksadecymalnych (podstawa 16) użyte zostaną litery od A do F.

Jeśli jako argument toString() podano podstawę nie będącą w zakresie od 2 do 36, zostanie wywołany wyjątek.

Jeśli podstawa nie została określona, JavaScript przyjmuje za podstawę wartość 10.

Przykłady

var count = 10;

console.log(count.toString());    // displays '10'
console.log((17).toString());     // displays '17'

var x = 6;

console.log(x.toString(2));       // displays '110'
console.log((254).toString(16));  // displays 'fe'

console.log((-10).toString(2));   // displays '-1010'
console.log((-0xff).toString(2)); // displays '-11111111'

Zobacz także