Math.ceil()

Hàm Math.ceil() trả về số nguyên nhỏ nhất có giá trị lớn hơn hoặc bằng số đã cho.

Lưu ý: Math.ceil(null) trả về số nguyên 0 và không đưa ra lỗi NaN.

Cú pháp

Math.ceil(x)

Tham số

x
Loại số liệu.

Giá trị trả về

Số nguyên nhỏ nhất có giá trị lớn hơn hoặc bằng số đã cho (bằng tham số).

Mô tả

Do ceil() là phương thức tĩnh của Math, nên ta phải khai báo là Math.ceil(), thay vì dùng nó như 1 phương thức của đối tượng được tạo ra từ Math (Math không phải hàm tạo).

Ví dụ

Cách dùng Math.ceil()

Ví dụ sau minh họa cách dùng Math.ceil() điển hình.

Math.ceil(.95);  // 1
Math.ceil(4);   // 4
Math.ceil(7.004); // 8
Math.ceil(-0.95); // -0
Math.ceil(-4);   // -4
Math.ceil(-7.004); // -7

Tinh chỉ số thập phân

// Đóng kín
(function() {
 /**
  * Tinh chỉ số thập phân của một con số.
  *
  * @param {String} type Loại điều chỉnh.
  * @param {Number} value Số liệu.
  * @param {Integer} exp  Số mũ (the 10 logarithm of the adjustment base).
  * @returns {Number} Giá trị đã chỉnh sửa.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // Nếu exp có giá trị undefined hoặc bằng không thì...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // Nếu value không phải là ố hoặc exp không phải là số nguyên thì...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Shift
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Shift back
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Làm tròn số thập phân (theo mốc số 5)
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Làm tròn số thập phân (về gần giá trị 0)
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Làm tròn số thập phân (ra xa giá trị 0)
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Chạy hàm round
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
// Chạy hàm floor
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Chạy hàm ceil
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa đầu tiên được đưa vào JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.ceil' in that specification.
Living Standard  

Tính tương thích trên trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm