Array.prototype.filter()

Phương thức filter() dùng để tạo một mảng mới với tất cả các phần tử thỏa điều kiện của một hàm test.

Cú pháp

var newArray = arr.filter(callback(element[, index[, array]])[, thisArg])

Tham số

callback
Đây là hàm thử, dùng để kiểm tra từng phần tử của mảng.  Trả về true để giữ lại phần tử, hoặc false để loại nó ra. Nó được gọi với ba tham số:
element
Phần tử đang được xử lý trong mảng.
indexOptional
Chỉ mục (index) của phần tử đang được xử lý.
arrayOptional
Mảng nguồn mà hàm filter đang xử lý.
thisArg Optional
Không bắt buộc. Giá trị của this bên trong hàm callback.

Giá trị trả về

Một mảng mới với các phần tử đã thỏa điều kiện của hàm test. Nếu không có phần tử nào thỏa điều kiện, một mảng rỗng sẽ được trả về.

Mô tả

filter() sẽ thực thi hàm callback trên từng phần tử của mảng, và xây dựng một mảng mới với các phần tử mà giá trị trả về của callback nếu ép kiểu sẽ mang giá trị true. callback chỉ được thực thi tại những chỉ mục (index) của mảng mà chúng được gán giá trị; nó không được thực thi tại chỉ mục đã bị xóa hoặc chưa từng được gán giá trị. Những phần tử không thỏa điều kiện tại hàm thử callback sẽ bị bỏ qua, không được cho vào mảng mới.

callback được gọi với ba tham số:

 1. giá trị của phần tử
 2. chỉ mục (index) của phần tử
 3. mảng ban đầu mà hàm thử đang được gọi lên

Nếu tham số thisArg được truyền cho hàm filter, nó sẽ được thay vào giá trị của từ khóa this trong hàm callback. Nếu không, giá trị undefined sẽ được dùng cho this. Tóm lại, giá trị của từ khóa this trong hàm callback được xác định tuân theo các quy tắc thông thường để xác định this trong một hàm.

filter() không làm thay đổi mảng mà nó được gọi.

Các phần tử được filter() chạy qua được xác định từ đầu trước khi callback được gọi lần đầu tiên. Những phần tử mới được thêm vào sau khi filter() bắt đầu chạy sẽ không được truyền vào callback. Trong lúc filter() đang chạy, nếu những phần tử hiện tại của mảng bị thay đổi, thì giá trị của chúng khi được truyền cho callback  là giá trị tại thời điểm filter() chạy qua; những phần tử đã xóa sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ

Lọc bỏ các giá trị nhỏ

Ví dụ sau sẽ dùng filter() để tạo một mảng lọc không có các phần tử nào nhỏ hơn 10.

function isBigEnough(value) {
 return value >= 10;
}

var filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
// filtered is [12, 130, 44]

Lọc các giá trị không hợp lệ khỏi JSON

Ví dụ sau sẽ dùng hàm filter() để lọc lại các phần tử của JSON chỉ chứa id có giá trị số và khác 0.

var arr = [
 { id: 15 },
 { id: -1 },
 { id: 0 },
 { id: 3 },
 { id: 12.2 },
 { },
 { id: null },
 { id: NaN },
 { id: 'undefined' }
];

var invalidEntries = 0;

function isNumber(obj) {
 return obj !== undefined && typeof(obj) === 'number' && !isNaN(obj);
}

function filterByID(item) {
 if (isNumber(item.id) && item.id !== 0) {
  return true;
 }
 invalidEntries++;
 return false;
}

var arrByID = arr.filter(filterByID);

console.log('Filtered Array\n', arrByID);
// Filtered Array
// [{ id: 15 }, { id: -1 }, { id: 3 }, { id: 12.2 }]

console.log('Number of Invalid Entries = ', invalidEntries);
// Number of Invalid Entries = 5

Tìm kiếm trong mảng

Ví dụ sau dùng filter() để lọc ra phần tử có nội dung thỏa chuỗi tìm kiếm

var fruits = ['apple', 'banana', 'grapes', 'mango', 'orange'];

/**
 * Array filters items based on search criteria (query)
 */
function filterItems(query) {
 return fruits.filter(function(el) {
   return el.toLowerCase().indexOf(query.toLowerCase()) > -1;
 })
}

console.log(filterItems('ap')); // ['apple', 'grapes']
console.log(filterItems('an')); // ['banana', 'mango', 'orange']

Ví dụ ở trên với ES2015

const fruits = ['apple', 'banana', 'grapes', 'mango', 'orange'];

/**
 * Array filters items based on search criteria (query)
 */
const filterItems = (query) => {
 return fruits.filter((el) =>
  el.toLowerCase().indexOf(query.toLowerCase()) > -1
 );
}

console.log(filterItems('ap')); // ['apple', 'grapes']
console.log(filterItems('an')); // ['banana', 'mango', 'orange']

Polyfill

filter() chỉ được thêm vào đặc tả ECMA-262 phiên bản thứ 5; cho nên nó có thể không tồn tại trong một số hiện thực (implementation) của đặc tả. Bạn có thể xoay sở bằng cách thêm vào đoạn code bên dưới vào đầu script của bạn, cho phép sử dụng filter() tại những nơi mà nó không được hỗ trợ sẵn. Giải thuật trong hàm polyfill này chính xác với đặc tả trong ECMA-262, 5th edition, với yêu cầu fn.call trả về giá trị ban đầu của Function.prototype.bind() (en-US), và Array.prototype.push() không bị thay đổi.

if (!Array.prototype.filter){
 Array.prototype.filter = function(func, thisArg) {
  'use strict';
  if ( ! ((typeof func === 'Function' || typeof func === 'function') && this) )
    throw new TypeError();

  var len = this.length >>> 0,
    res = new Array(len), // preallocate array
    t = this, c = 0, i = -1;
  if (thisArg === undefined){
   while (++i !== len){
    // checks to see if the key was set
    if (i in this){
     if (func(t[i], i, t)){
      res[c++] = t[i];
     }
    }
   }
  }
  else{
   while (++i !== len){
    // checks to see if the key was set
    if (i in this){
     if (func.call(thisArg, t[i], i, t)){
      res[c++] = t[i];
     }
    }
   }
  }

  res.length = c; // shrink down array to proper size
  return res;
 };
}

 

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.filter' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu. Được hiện thực trong JavaScript 1.6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.filter' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.filter' in that specification.
Living Standard  

Tương thích trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Tương tự