Array.prototype.filter()

Metoda filter() tworzy nową tablicę z wszystkimi elementami, które przechodzą test określony w postaci funkcji.

function isBigEnough(value) {
 return value >= 10;
}

var filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
// filtered is [12, 130, 44]

Składnia

var newArray = arr.filter(callback(element[, index[, array]])[, thisArg])

Parametry

callback
Funkcja sprawdzająca każdy element tablicy. Funkcja powinna zwrócić true, aby zatrzymać element lub false, aby odrzucić element. Funkcja przyjmuje trzy argumenty:
element
Element tablicy do przetworzenia.
index
Numer indeksu procesowanego elementu tablicy.
array
Tablica na której filter został wywołany.
thisArg
Obiekt na który będzie wskazywał this, przy wywoływaniu funkcji callback.

Opis

Metoda filter wykonuje dostarczoną funkcję callback dla każdego elementu tablicy, tworząc nową tablicę z wszystkich tych elementów, dla których funkcja callback zwróciła wartość true. Wynikowa tablica jest zwarta; wartości, które nie przechodzą testu funkcji callback, są zwyczajnie pomijane i nie są przypisywane do indeksów nowej tablicy.

Funkcja callback jest wywoływana z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i obiektem tablicy, w którym się ten element zawiera.

Jeśli parametr thisObject został dostarczony do metody filter, będzie on wskazywany przez this dla każdego wywołania funkcjicallback. W przypadku gdy nie został on przekazany lub jego wartość jest równa null, this będzie się odnosić do obiektu globalnego połączonego z funkcją callback.

Metoda filter nie modyfikuje tablicy, na której jest wywoływana.

Zakres elementów przetwarzanych przez filter jest ustawiany przed pierwszym wywołaniem funkcji callback. Elementy dołączone do tablicy po momencie wywołania filter są testowane przez callback. Jeśli istniejące elementy tablicy są zmieniane lub usuwane, to wartość przesyłana do funkcji callback odpowiada wartości w momencie, w którym filter się o nie zwróci; metoda filter nie upomina się o elementy usunięte.

Kompatybilność

filter jest rozszerzeniem JavaScript dla standardu ECMA-262, więc może nie być obecny w innych implementacjach tego standardu. Można to obejść, dopisując poniższy kod na początku skryptu, zezwalający na użycie filter w implementacji ECMA-262, które nie wspierają tego natywnie.

if (!Array.prototype.filter)
{
 Array.prototype.filter = function(fun /*, thisp*/)
 {
  var len = this.length;
  if (typeof fun != "function")
   throw new TypeError();

  var res = new Array();
  var thisp = arguments[1];
  for (var i = 0; i < len; i++)
  {
   if (i in this)
   {
    var val = this[i]; // in case fun mutates this
    if (fun.call(thisp, val, i, this))
     res.push(val);
   }
  }

  return res;
 };
}

Przykłady

Przykład: Odfiltrowanie wszystkich małych wartości

Poniższy przykład używa filter by utworzyć przefiltrowaną tablicę, z której usunięto wszystkie elementy których wartość wynosi mniej niż 10.

function isBigEnough(element, index, array) {
 return (element >= 10);
}
filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) 1.5 (1.8) 9 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) 1.0 (1.8) (Yes) (Yes) (Yes)