HTMLTableElement

Interfejs elementu HTML Table

Obiekt table pozwala na dostęp do interfejsu HTMLTableElement, który udostępnia specjalne własności i metody (będące poza zwykłym interfejsem obiektu element; własności i metody elementu dostępne są poprzez dziedziczenie) do ustawiania układu i wyglądu tabel w języku HTML.

Własności

HTMLTableElement.caption
opis tabeli.
HTMLTableElement.tHead
nagłówek tabeli.
HTMLTableElement.tFoot
stopka tabeli.
HTMLTableElement.rows Read only
rows - liczba wierszy tabeli.
HTMLTableElement.tBodies Read only
'ciała' tabeli (tbody).
HTMLTableElement.align
ustawia/pobiera wyrównanie tabeli.
HTMLTableElement.bgColor
ustawia/pobiera kolor tła tabeli.
HTMLTableElement.border
ustawia/pobiera obramowanie tabeli.
HTMLTableElement.cellPadding
ustawia/pobiera dopełnienie komórki.
HTMLTableElement.cellSpacing
ustawia/pobiera odstępy pomiędzy komórkami.
HTMLTableElement.frame
określa które krawędzie tabeli mają obramowanie.
HTMLTableElement.rules
określa które wewnętrzne krawędzie są widoczne.
HTMLTableElement.summary
ustawia/pobiera podsumowanie tabeli.
HTMLTableElement.width
ustawia/pobiera szerokość tabeli.

Metody

HTMLTableElement.createTHead()
tworzy nagłówek tabeli.
HTMLTableElement.deleteTHead()
usuwa nagłówek tabeli.
HTMLTableElement.createTFoot()
tworzy stopkę tabeli.
HTMLTableElement.deleteTFoot()
usuwa stopkę tabeli.
HTMLTableElement.createCaption()
tworzy nowy opis tabeli.
HTMLTableElement.deleteCaption()
usuwa opis tabeli.
HTMLTableElement.insertRow()
wstawia nowy wiersz.
HTMLTableElement.deleteRow()
usuwa wiersz.