Przykłady użycia DOM

Rozdział ten pokazuje kilka dłuższych przykładów użycia DOM na stronach internetowych i zastosowanie XML-a. Gdzie tylko jest to możliwe, przykłady używają ogólnie API, trików i wzorów kodu napisanych w JavaScripcie służących do manipulacji obiektem dokumentu.

Przykład 1: Wysokość i szerokość

Następujący przykład pokazuje użycie własności height i width obok obrazków, które się różnią rozmiarami:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<title>Przykład width/height</title>
<script>
function init()
{
 var arrImages = new Array(3);

 arrImages[0] = document.getElementById("image1");
 arrImages[1] = document.getElementById("image2");
 arrImages[2] = document.getElementById("image3");
 var objOutput = document.getElementById("output");
 var strHtml = "<ul>";
 for (var i = 0; i < arrImages.length; i++)
  strHtml += "<li>image" + (i+1) +
      ": height=" + arrImages[i].height +
      ", width=" + arrImages[i].width +
      ", style.height=" + arrImages[i].style.height +
      ", style.width=" + arrImages[i].style.width +
      "<\/li>";
 strHtml += "<\/ul>";
 objOutput.innerHTML = strHtml;
}
</script>
</head>
<body onload="init();">

<p>Obrazek 1: Brak wysokości, szerokości oraz stylu
  <img id="image1" src="http://www.mozilla.org/images/mozilla-banner.gif">
</p>
<p>Obrazek 2: height="50", width="500", lecz bez stylu
  <img id="image2" src="http://www.mozilla.org/images/mozilla-banner.gif"
     height="50" width="500">
</p>
<p>Obrazek 3: Brak wysokości, szerokości, lecz style="height: 50px; width: 500px;"
  <img id="image3" src="http://www.mozilla.org/images/mozilla-banner.gif"
     style="height: 50px; width: 500px;">
</p>

<div id="output"> </div>
</body>
</html>

height i width są także własnościami elementów OBJECT i APPLET.

Przykład 2: Atrybuty obrazu

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<title>Modyfikacja obramowania obrazka</title>

<script>
function setBorderWidth(width) {
 document.getElementById("img1").style.borderWidth = width + "px";
}
</script>
</head>

<body>
<p>
 <img id="img1"
    src="image1.gif"
    style="border: 5px solid green;"
    width="100"
    height="100"
    alt="test obramowania">
</p>

<form name="FormName">
 <input type="button" value="Utwórz obramowanie 20px-wide" onclick="setBorderWidth(20);">
 <input type="button" value="Utwórz obramowanie 5px-wide" onclick="setBorderWidth(5);">
</form>

</body>
</html>

Przykład 3: Manipulacja stylami

W tym prostym przykładzie, niektóre podstawowe własności stylów elementu znacznika HTML są dostępne przy zastosowaniu obiektów stylu elementu i obiektów własności stylu CSS, który może być odzyskiwany i ustawiany z DOM. W tym przypadku manipulujemy bezpośrednio pojedynczym stylem. W następnym przykładzie (zobacz przykład 4), zastosujemy arkusz stylów i jego reguły do zmiany stylów w dokumentach wokół.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<title>Zmiana koloru i rozmiaru czcionki w przykładzie</title>

<script>
function changeText() {
	var p = document.getElementById("pid");

  p.style.color = "blue"
	p.style.fontSize = "18pt"
}
</script>
</head>
<body>

<p id="pid" onclick="window.location.href = 'http://www.cnn.com/';">linker</p>

<form>
 <p><input value="rec" type="button" onclick="changeText();"></p>
</form>

</body>
</html>

Przykład 4: Zastosowanie stylów

Własność obiektu dokumentu styleSheets zwraca listę arkusza stylów wczytanego do tegoż dokumentu. Można uzyskać dostęp do indywidualnych własności arkusza stylów używając obiektów stylesheet, style oraz CSSRule jak zademonstrowano w poniższym przykładzie, który wyświetla selektory reguł stylu na konsole.

var ss = document.styleSheets;

for(var i=0; i < ss.length; i++) {
 for(var j=0; j < ss[i].cssRules.length; j++) {
   console.log(ss[i].cssRules[j].selectorText + "\n" );
 }
}

Dla dokumentu posiadającego tylko jeden styl, dla którego zdefiniowano 3 poniższe reguły:

body { background-color: darkblue; }
p { font-face: Arial; font-size: 10pt; margin-left: .125in; }
#lumpy { display: none; }

Wynik skryptu będzie następujący:

BODY
P
#LUMPY

Przykład 5: Propagowanie zdarzeń

Poniższy przykład demonstruje w prosty sposób jak zainicjować zdarzenia oraz ich obsługę przez DOM. Kiedy BODY tegoż dokumentu zostanie załadowany nasłuch zdarzeń zostaje zarejestrowany w pierwszym rzędzie TABLE. Nasłuch zdarzeń obsługuje zdarzenie przez wykonanie funkcji l_func, która zmienia wartość dolnej komórki tabeli.

Jednakże, l_func wywołuje również metodę obiektu zdarzenia event.stopPropagation powstrzymującą zdarzenie od dalszego "mieszania" w DOM-ie. Zauważ, że sama tabela posiada uchwyt zdarzenia onclick, który powinien wyświetlić powiadomienie w przypadku kliknięcia na tabelę. Metoda l_func powstrzymała propagacje, tak wiec po zaktualizowaniu danych tabeli faza zdarzenia została zakończona.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <title>Propagowanie zdarzeń</title>
 <style>
  #t-daddy { border: 1px solid red }
  #t1 { background-color: pink; }
 </style>
 <script>
 function stopEvent(e) {
  t2 = document.getElementById("t2");
  t2.innerHTML = "hej";
   // this ought to keep t-daddy from getting the click.
  e.stopPropagation();
   alert("propagowanie zdarzeń zatrzymane.");
 }
 function load() {
  el = document.getElementById("t");
  el.addEventListener("click", stopEvent, false);
 }
 </script>
</head>
<body onload="load();">

<table id="t-daddy" onclick="alert('hi');">
 <tr id="t">
   <td id="t1">jeden</td>
 </tr>
 <tr>
  <td id="t2">dwa</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Przykład 6: getComputedStyle

Poniższy przykład demonstruje jak użyć metody DOM document.defaultView.getComputedStyle() do pobrania stylu elementu, który nie jest zgodny z językiem JavaScript (np., elementReference.style.backgroundColor="rgb(173, 216, 230)"). Typy stylów można pobrać w bardziej bezpośredni sposób style = własności elementReference.style, których lista własności przedstawiona jest DOM Style Reference książki (patrz DOM CSS Properties List). Zobacz również własności stylów w DOM Elements Reference. getComputedStyle() zwraca obiekt ComputedCSSStyleDeclaration, którego własności stylów można związać z metodą getPropertyValue() obiektu, jak pokazuje poniższy przykład dokumentu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>

<title>Przykład getComputedStyle</title>

<script>
function cStyles() {
  var RefDiv = document.getElementById("d1");

  var txtHeight = document.getElementById("t1");
  var h_style =
document.defaultView.getComputedStyle(RefDiv, null).getPropertyValue("height");
  txtHeight.value = h_style;

  var txtWidth = document.getElementById("t2");
  var w_style =
document.defaultView.getComputedStyle(RefDiv, null).getPropertyValue("width");
  txtWidth.value = w_style;

  var txtBackgroundColor = document.getElementById("t3");
  var b_style =
document.defaultView.getComputedStyle(RefDiv,
null).getPropertyValue("background-color");
  txtBackgroundColor.value = b_style;
 }
 </script>

 <style>
  #d1 { margin-left: 10px; background-color: rgb(173, 216, 230);
height: 20px; max-width: 20px; }
 </style>

</head>

<body>

<div id="d1">&nbsp;</div>

<form action="">
<p><button type="button" onclick="cStyles();">getComputedStyle</button>
 height<input id="t1" type="text" value="1">
 max-width<input id="t2" type="text" value="2">
 bg-color<input id="t3" type="text" value="3"></p>
</form>

</body>
</html>

Przykład 7: Wyświetlanie stałych obiektu zdarzenia

Przykład pokazuje jak używając DOM można stworzyć tabele zawierającą zarówno wszystkie stałe obiektu zdarzenia jak i ich wartości. Pokazuje kilka ciekawych aspektów DOM, włączając w to własność Event.prototype pozwalającą uzyskać dostęp do własności danego obiektu, dobry wzorzec iteracji przez własności tegoż prototypu oraz same wartości stałych wyświetlanych w tabeli. Zauważ, że środkowy zakres zmiennych to kody znaków reprezentujące klawisze wciśnięte podczas zdarzenia (i do pobrania za pomocą własności charCode). Załaduj poniższy kod jako stronę www, aby zobaczyć stale obiektu zdarzenia.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Show Event properties</title>

<style>
 table {border-collapse: collapse;}
 thead {font-weight: bold;}
 td {padding: 2px 10px 2px 10px;}
 .odd {background-color: #efdfef;}
 .even {background-color: #ffffff;}
</style>

<script>

function showEventProperties(e) {
 function addCell(row, text) {
  var cell = row.insertCell(-1);
  cell.appendChild(document.createTextNode(text));
 }

 var e = e || window.event;
 document.getElementById('eventType').innerHTML = e.type;

 var table = document.createElement('table');
 var thead = table.createTHead();
 var row = thead.insertRow(-1);
 var lableList = ['#', 'Property', 'Value'];
 var len = lableList.length;

 for (var i=0; i<len; i++) {
  addCell(row, lableList[i]);
 }

 var tbody = document.createElement('tbody');
 table.appendChild(tbody);

 for (var p in e) {
  row = tbody.insertRow(-1);
  row.className = (row.rowIndex % 2)? 'odd':'even';
  addCell(row, row.rowIndex);
  addCell(row, p);
  addCell(row, e[p]);
 }

 document.body.appendChild(table);
}
window.onload = function(event){
 showEventProperties(event);
}
</script>
</head>

<body>
<h1>Properties of the DOM <span id="eventType"></span> Event Object</h1>
</body>

</html>

Przykład 8: Zastosowanie interfejsu DOM Table

Interfejs DOM HTMLTableElement dostarcza kilku wygodnych metod do tworzenia i modyfikacji tabeli. Dwoma często stosowanymi metodami są table.insertRow i row.insertCell.

Aby dodać wiersz i kilka komórek do istniejącej tabeli:

<table id="table0">
 <tr>
 <td>Row 0 Cell 0</td>
 <td>Row 0 Cell 1</td>
 </tr>
</table>

<script>

var table = document.getElementById('table0');
var row = table.insertRow(-1);
var cell, text;

for (var i=0; i<2; i++) {
 cell = row.insertCell(-1);
 text = 'Row ' + row.rowIndex + ' Cell ' + i;
 cell.appendChild(document.createTextNode(text));
}
</script>

Uwagi

 • A table's innerHTML property should never be used to modify a table, although you can use it to write an entire table or the content of a cell.
 • If DOM Core methods document.createElement and element.appendChild are used to create rows and cells, IE requires that they are appended to a tbody element, whereas other browsers will allow appending to a table element (the rows will be added to the last tbody element).
 • There are a number of other convenience methods belonging to the table interface that can be used for creating and modifying tables.