Object.prototype.valueOf()

Podsumowanie

Zwraca wartość podstawową danego obiektu.

Składnia

object.valueOf()

Parametry

Brak.

Opis

JavaScript wywołuje metodę valueOf() by przekonwertować obiekt do wartości podstawowej. Metodę valueOf rzadko wykorzystuje się w pisanych programach, zazwyczaj JavaScript wywołuje ją automatycznie, kiedy oczekując wartości podstawowej napotka obiekt.

Domyślnie metoda valueOf() jest dziedziczona przez każdy obiekt potomny obiektu Object. Każdy wbudowany obiekt jądra JavaScriptu przesłania tę metodą by zwracała właściwą wartość. Jeśli obiekt nie ma wartości podstawowej, valueOf() zwraca sam obiekt, który jest wyświetlany jako:

[object Object]

We własnych programach można oczywiście używać metody valueOf do konwersji obiektów na wartości podstawowe. Kiedy użytkownik tworzy własne obiekty, może przesłonić metodę valueOf() własną wersją.

Przesłanianie metody valueOf dla własnych obiektów

Można utworzyć funkcję, która będzie wywoływana zamiast domyślnej metody valueOf. Taka funkcja nie powinna mieć argumentów.

Załóżmy, że mamy typ obiektowy MojTypLiczbowy i chcemy utworzyć dla niego metodę valueOf. Poniższy kod przypisuje zdefiniowaną przez użytkownika funkcję do metody valueOf obiektu:

MojTypLiczbowy.prototype.valueOf = new Function(tekstFunkcji);

Dzięki powyższej instrukcji za każdym razem, kiedy obiekt typu MojTypLiczbowy jest używany w kontekście wartości prostej, JavaScript automatycznie wywoła funkcję zdefiniowaną powyżej.

Metoda valueOf obiektu jest zwykle wywoływana przez interpreter JavaScriptu, ale można ją wywołać samodzielnie:

mojaLiczba.valueOf();

Uwaga

Obiekty używane w kontekście łańcucha znaków konwertowane są przy użyciu metody toString, co różni się od konwertowania obiektów String do prostych łańcuchów znaków poprzez valueOf. Wszystkie obiekty posiadają konwersję do łańcucha znaków, choćby [object typ ]. Ale wiele obiektów nie posiada domyślnej konwersji do liczby, wartości logicznej lub funkcji.

Zobacz także