Object.seal()

Metoda Object.seal() "uszczelnia" obiekt, zabezpieczając przed dodaniem nowych właściwości oraz czyniąc wszystkie już istniejące jako niekonfigurowalne. Wartość znajdujące się już w obiekcie mogą być cały czas zmieniane tak długo dopóki posiadają atrybut writable.

Składnia

Object.seal(obj)

Parametry

obj
Obiekt który powinien zostać zamknięty.

Zwracana wartość

Uszczelniony obiekt.

Opis

Standardowo obiekty są extensible (en-US) (nowe właściwości mogą być do nich dodawane). Zamknięcie obiektu zabezpiecza przed możliwością ich dodawania oraz oznacza wszystkie już obecne jako niekonfigurowalne. To skutkuje tym, że zestaw właściwości obiektu staje się niemutowalny. Sprawienie, że wszystkie właściwości są również niekonfigurowalne  zabezpiecza je przed byciem przekonwertowane na akcesory/mutatory i odwrotnie, jednak nie zapobiega to zmianie wartości. Próba usunięcia lub dodania nowych właściwości do uszczelnionego obiektu lub konwersja jakiejś właściwości do akcesorów/mutatorów zawiedzie bez wyjątku lub wywołując TypeError (tak jest najczęściej, choć nie całkowicie, kiedy skrypt jest w strict mode (en-US)).

Łancuch prototypów pozostaje nie zmieniony, jednakże właściwość __proto__ Deprecated jest również niemożliwa do zmiany.

Examples

var obj = {
 prop: function() {},
 foo: 'bar'
};

// Nowe właściwości mogą być dodane,
// istniejące - zmienione lub usunięte.
obj.foo = 'baz';
obj.lumpy = 'woof';
delete obj.prop;

var o = Object.seal(obj);

o === obj; // true
Object.isSealed(obj); // === true

// Zmiana wartości na zamkniętym obiekcie nadal działa.
obj.foo = 'quux';

// Jednak nie możesz zmienić właściwości obieku do akcesorów i odwrotnie
Object.defineProperty(obj, 'foo', { get: function() { return 'g'; } }); // throws a TypeError

// W tym momencie jakiekolwiek inne zmiany właściwości obiektu zawiodą
obj.quaxxor = 'the friendly duck'; // nie doda właściwości, nie rzucając wyjątku
delete obj.foo; // nie usunie właściwości, nie rzucając wyjątku

// ...w trybie strict takie operacje będą rzucać wyjątkami.
function fail() {
 'use strict';
 delete obj.foo; // rzuca TypeError
 obj.sparky = 'arf'; // rzuca TypeError
}
fail();

// Próba dodania właściwości przez Object.defineProperty zawiedzie
Object.defineProperty(obj, 'ohai', { value: 17 }); // rzuca TypeError
Object.defineProperty(obj, 'foo', { value: 'eit' }); // zmienia istniejącą wartość

Uwagi

W ES5, jeżeli argumentem metody nie jest obiekt (jest to prymitywna struktura), spowoduje to wywołanie TypeError. W ES6, argument nie będący obiektem zostanie potraktowany jakby już był uszczelnionym, zwykłym obiektem i będzie zwrócony.

Object.seal(1);
// TypeError: 1 is not an object (ES5 code)

Object.seal(1);
// 1               (ES6 code)

Specyfikacja

Kompatybilność w przeglądarkach

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 6 4.0 (2.0) 9 12 5.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? ? ? ? ? ?

Zobacz również