Object.prototype.hasOwnProperty()

Wstęp

Metoda hasOwnProperty() zwraca wartość true jeśli obiekt, na którym została wywołana posiada konkretną własność.

Składnia

obj.hasOwnProperty(prop)

Parametry

prop
Nazwa (String) własności lub Symbol, do sprawdzenia.

Wartość zwracana

A Boolean wskazujący, czy obiekt zawiera w sobie określoną właściwość.

Opis

Każdy obiekt pochodzący od Object dziedziczy metodę hasOwnProperty. Może być ona użyta do stwierdzenia czy obiekt posiada określoną własność, jako bezpośrednią (direct) własność. W przeciwieństwie do  operatora in, metoda hasOwnProperty nie sprawdza w głąb łańcucha własności obiektu.

Notatka

hasOwnProperty zwraca true, nawet jeśli wartość właściwości to null lub undefined.

o = new Object();
o.propOne = null;
o.hasOwnProperty('propOne');  // zwraca true
o.propTwo = undefined;
o.hasOwnProperty('propTwo');  // zwraca true

Przykłady

Użycie hasOwnProperty do testowania istnienia własności

Poniższy przykład określa czy obiekt o posiada własność o nazwie prop:

o = new Object();
o.hasOwnProperty('prop');  // zwraca false
o.prop = 'istnieje';
o.hasOwnProperty('prop');  // zwraca true

Własności bezpośrednie kontra odziedziczone

Poniższy przykład rozróżnia bezpośrednie właściwości z właściwościami dziedziczonymi w łańcuchu prototypów:

o = new Object();
o.prop = 'istnieje';
o.hasOwnProperty('prop');       // zwraca true
o.hasOwnProperty('toString');     // zwraca false
o.hasOwnProperty('hasOwnProperty');  // zwraca false

Iterowanie przez właściwości obiektu

Poniższy przykład ilustruje sposób iteracji po właściwościach obiektu bez wykonywania iteracji na dziedziczonych właściwościach.

const obj = {
 prop: 'Wartość',
 secondProp: 'Wartość 2'
}

for (const name in obj) {
 if (obj.hasOwnProperty(name)) {
  console.log('Znaleziono własność ' + name + ' o wartości ' + obj[name])
 } else {
  console.log('Brak własności: ', name)
 }
}

Zwróć uwagę, że pętla for...in tylko iteruje właściwości przeliczalne, a nieprzeliczanych nie zauważa.

Używanie hasOwnProperty jako nazwy właściwości

JavaScript nie chroni nazwy właściwości hasOwnProperty; tak więc, jeśli istnieje możliwość, że obiekt może mieć właściwość o tej nazwie, konieczne jest użycie zewnętrznej właściwości hasOwnProperty, aby uzyskać poprawne wyniki:

const obj = {
 hasOwnProperty: function() {
  return false;
 },
 prop: 'Kolejna właściwość'
};

obj.hasOwnProperty('prop'); // zawsze zwróci false

// Użyj właściwości hasOwnProperty innego obiektu i wywołaj ją, ustawiając "this" na obj
({}).hasOwnProperty.call(obj, 'prop'); // zwraca true

// W tym celu można również użyć własności hasOwnProperty z prototypu Object
Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, 'prop'); // zwraca true

Zwróć uwagę, że w ostatnim przypadku nie ma żadnych nowo utworzonych obiektów.

Specyfikacja

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz także