Number

Podsumowanie

Pozwala pracować z wartościami liczbowymi. Obiekt Number jest opakowaniem (ang.wrapper ) dla prymitywnych wartości numerycznych.

Tworzone przez

Konstruktor Number:

new Number(value);

Parametry

value 
Wartość numeryczna tworzonego obiektu.

Opis

Obiekt Number jest głównie stosowany do:

  • Uzyskania dostępu do jego stałych własnościach, które reprezentują najmniejszą i największa możliwą (przestawialną) liczbę, dodatnią lub ujemną nieskończoność i wartość nieliczbową (Not-a-Number ).
  • Aby stworzyć obiekty liczbowe do których możesz dodać własności. Najprawdopodobniej rzadko, kiedy będziesz musiał stworzyć obiekt typu Number.

Własności Number są własnościami jego klasy, nieindywidualnymi własnościami obiektu.

JavaScript 1.2: Number(x) teraz tworzy raczej NaN niż błąd jeśli x jest ciągiem znaków, który nie zawiera poprawnie sformatowanej liczby. Na przykład, poniższy kod drukuje NaN:

var x = Number("three");
document.write(x + "<BR>");

Możesz przekonwertować, każdy obiekt na liczbę używając funkcji wysokiego poziomu Number.

Własności

Number.constructor (en-US)
Oznacza funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
Number.MAX_VALUE
Największa możliwa do przedstawienia liczba.
Number.MIN_VALUE
Najmniejsza możliwa do przedstawienia liczba.
Number.NaN
Specjalna wartość "nie jest liczbą" (Not-a-Number).
Number.NEGATIVE_INFINITY
Specjalna wartość reprezentująca negatywną nieskończoność; zwracana przy przepełnieniu.
Number.POSITIVE_INFINITY
Specjalna wartość reprezentująca nieskończoność; zwracana przy przepełnieniu.
Number.prototype (en-US)
Pozwala na dodawanie (tworzenie) nowych własności obiektu Number.

Metody

Number.isInteger()

     Sprawdza czy liczba jest całkowita.

Number.toExponential()
Zwraca ciąg znaków, reprezentujący liczbę zapisaną w postaci wykładniczej.
Number.toFixed()
Zwraca ciąg znaków, reprezentujący liczbę stałoprzecinkową.
Number.toLocaleString()
Zwraca czytelny dla ludzi ciąg znaków reprezentujący liczbę zapisaną przy wykorzystaniu lokalnego formatu zapisu liczb. Przesłania metodę Object.toLocaleString().
Number.toPrecision()
Zwraca ciąg znaków reprezentujący liczbę stałoprzecinkową o podanej precyzji.
Number.toSource() (en-US)
Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt Number; możesz użyć tą wartość, przy tworzeniu nowego obiektu. Przesłania metodę Object.toSource().
Number.toString()
Zwraca ciąg znaków reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.toString().
Number.valueOf() (en-US)
Zwraca zmienną typu prostego reprezentującą wartość podanego obiektu. Przesłania metodę Object.valueOf().

Przykłady

Przykład: Zastosowanie obiektu Number, przy przypisaniu wartości zmiennym liczbowym

Poniższy przykład używa własności obiektu Number, aby przypisać wartości do kilku wartości numerycznych:

var najwiekszaLiczba = Number.MAX_VALUE;
var najmniejszaLiczba = Number.MIN_VALUE;
var nieskonczonosc = Number.POSITIVE_INFINITY;
var negatywnaNieskonczonosc = Number.NEGATIVE_INFINITY;
var nieJestLiczba = Number.NaN;

Przykład: Zastosowanie obiektu Number do modyfikacji wszystkich obiektów Number

Poniższy przykład tworzy obiekt typu Number, <code>.mojaLiczba</code>, wtedy dodaje własność opis, wszystkim obiektom Number. Następnie wartość jest przypisana do własności opis obiektu mojaLiczba.

var mojaLiczba = new Number(65);
Number.prototype.opis = null;
var mojaLiczba.opis = "prędkość wiatru";