BigInt

BigInt jest wbudowanym obiektem umożliwiającym reprezentowanie całych liczb większch niż 253 - 1, ile wynosi największa liczba, którą JavaScript może faktycznie reprezentować przez prymityw Number, co jest też reprezentowane przez stałą Number.MAX_SAFE_INTEGER (en-US). BigInt może być używany do dowolnie dużych liczb całkowitych.

Opis

BigInt jest tworzony przez dodanie n na końcu literału liczby — 10n — lub przez wywołanie funkcji BigInt().

const najwiekszyInt = 9007199254740991n

const tezDuzaLiczba = BigInt(9007199254740991)
// ↪ 9007199254740991n

const duzyString = BigInt("9007199254740991")
// ↪ 9007199254740991n

const duzyHex = BigInt("0x1fffffffffffff")
// ↪ 9007199254740991n

const duzyBin = BigInt("0b11111111111111111111111111111111111111111111111111111")
// ↪ 9007199254740991n

BigInt jest w pewnym sensie podobny do Number ale też różni się od niego w kilku kluczowych sprawach — nie może być używany z metodami wbudowanego obiektu Math, a także nie może być mieszany z instancjami Number w żadnych operacjach; konieczne jest wymuszenie tego samego typu operandów. Należy uważać z wymuszaniem typów w jedną i drugą stronę, w szczególności precyzja BigInt może być utracona przy wymuszonej konwersji do typu Number.

Informacje o typie

Przy sprawdzeniu za pomocą typeof, BigInt zwróci "bigint":

typeof 1n === 'bigint'      // true
typeof BigInt('1') === 'bigint' // true

Obudowany w Object, BigInt będzie rozważany jako zwykły "obiekt":

typeof Object(1n) === 'object' // true

Operatory

Z BigIntami (lub BigIntami obudowanymi w obiekty) mogą być używane następujące operatory: : +, *, -, **, %.

Operatory bitowe także są wspierane, z wyjątkiem >>> (przesunięcie w prawo z dopełnieniem zerami), gdyż wszystkie BigInty mają znak.

Niewspierany jest także operator jednoargumentowy (+), aby nie złamać zasad asm.js.

const previousMaxSafe = BigInt(Number.MAX_SAFE_INTEGER)
// ↪ 9007199254740991n

const maxPlusOne = previousMaxSafe + 1n
// ↪ 9007199254740992n

const theFuture = previousMaxSafe + 2n
// ↪ 9007199254740993n, this works now!

const multi = previousMaxSafe * 2n
// ↪ 18014398509481982n

const subtr = multi – 10n
// ↪ 18014398509481972n

const mod = multi % 10n
// ↪ 2n

const bigN = 2n ** 54n
// ↪ 18014398509481984n

bigN * -1n
// ↪ –18014398509481984n

Operator / także działa zgodnie z założeniami z całymi liczbami.

Jako że są to BigInty, a nie BigDecimal, operacja dzielenia będzie zaokroąglała wynik do 0 (zatem można prościej powiedzieć, że nie zwraca ułamkowej części wyniku).

Ułamkowy wynik operacji będzie przycięty, kiedy używany jest  BigInt.

const expected = 4n / 2n
// ↪ 2n

const rounded = 5n / 2n
// ↪ 2n, not 2.5n

Porównania

BigInt nie jest ściśle równy Number, ale jest równy w luźnym sensie, zatem:

0n === 0
// ↪ false

0n == 0
// ↪ true

Number i BigInt mogą być porównywane w zwyczajny sposób:

1n < 2
// ↪ true

2n > 1
// ↪ true

2 > 2
// ↪ false

2n > 2
// ↪ false

2n >= 2
// ↪ true

Mogą być też mieszane w tablicach i sortowane:

const mixed = [4n, 6, -12n, 10, 4, 0, 0n]
// ↪ [4n, 6, -12n, 10, 4, 0, 0n]

mixed.sort()
// ↪ [-12n, 0, 0n, 4n, 4, 6, 10]

Zauważ, że porównania z BigIntami opakowanymi w obiekty działają jak z innymi obiektami, wskazując równość tylko wtedy, kiedy ta sama instancja obiektu znajduje się po obu stronach porównania:

0n === Object(0n)     // false
Object(0n) === Object(0n) // false

const o = Object(0n)
o === o          // true

Instrukcje warunkowe

BigInt zachowuje się jak Number w przypadkach, gdy:

if (0n) {
 console.log('Hello from the if!')
} else {
 console.log('Hello from the else!')
}

// ↪ "Hello from the else!"

0n || 12n
// ↪ 12n

0n && 12n
// ↪ 0n

Boolean(0n)
// ↪ false

Boolean(12n)
// ↪ true

!12n
// ↪ false

!0n
// ↪ true

Konstruktor

BigInt()
Tworzy obiekty BigInt.

Metody statyczne

BigInt.asIntN()
Opakowuje wartość BigInt w liczbę całkowitą ze znakiem o wartości między -2width-1 a 2width-1 - 1.
BigInt.asUintN()
Opakowuje wartość BigInt w liczbę całkowitą bez znaku o wartości między 0 a 2width - 1.

Metody instancyjne

BigInt.prototype.toLocaleString() (en-US)
Zwraca string z zależną od języka reprezentacją danej liczby. Nadpisuje metodę Object.prototype.toLocaleString().
BigInt.prototype.toString()
Zwraca string reprezentujący dany obiekt w określonym źródle. Nadpisuje metodę Object.prototype.toString().
BigInt.prototype.valueOf()
Zwraca prymitywną wartość danego obiektu. Nadpisuje metodę Object.prototype.valueOf().

Zalecenia w użyciu

Wymuszanie typów

Ponieważ wymuszanie tupów między Number a BigInt może prowadzić do utraty precyzji, zaleca się używanie jedynie typu BigInt, gdy można się spodziewać, że pojawią się wartości przekraczające 253 i nie należy wówczas przeprowadzać konwersji między tymi typami.

Kryptografia

Operacje wspierane dla BigIntów nie są stałe czasowo, dlatego też typ BigInt nie nadaje się do użycia w kryptografii.

Użycie w JSON

Użycie JSON.stringify() (en-US) z dowolną wartością typu BigInt spowoduje błąd TypeError, ponieważ wartości BigInt nie są domyślnie serialozowane w JSONie. Jednakże, jeśli taka operacja jest potrzebna, możesz zaimplemntować własną metodę toJSON:

BigInt.prototype.toJSON = function() { return this.toString() }

Zamiast wyrzucania wyjątku, JSON.stringify będzie teraz zwracać string:

JSON.stringify(BigInt(1))
// '"1"'

Przykłady

Obliczanie liczb pierwszych

// Zwraca true jeśl dany BigInt jest liczbą pierwszą
function isPrime(p) {
 for (let i = 2n; i * i <= p; i++) {
  if (p % i === 0n) return false;
 }
 return true
}

// Przyjmuje BigInt n jako argument, zwraca n-tą liczbę pierwszą jako BigInt
function nthPrime(nth) {
 let maybePrime = 2n
 let prime = 0n

 while (nth >= 0n) {
  if (isPrime(maybePrime)) {
   nth--
   prime = maybePrime
  }
  maybePrime++
 }

 return prime
}

nthPrime(20n)
// ↪ 73n

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też