Object.keys()

El mètode Object.keys() retorna un array de les propietats enumerables pròpies de l'objecte, en el mateix ordre en que es donarien en un bucle for...in (la diferència radica en que el bucle for-in també enumera les propietats que pertanyen a la cadena de prototipus).

Sintaxi

Object.keys(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte del qual es retornaran les seves propietats pròpies enumerables.

Descripció

Object.keys() retorna un array els elements del qual són strings que corresponen a les propietats enumerables que pertanyen directament a l'objecte obj. L'ordre de les propietats és el mateix que el donat per recòrrer les propieats de l'objecte de forma manual.

Exemples

var arr = ['a', 'b', 'c'];
console.log(Object.keys(arr)); // console: ['0', '1', '2']

// objecte en forma d'array
var obj = { 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c' };
console.log(Object.keys(obj)); // console: ['0', '1', '2']

// objecte en forma d'array amb les claus ordenades de manera aleatòria
var an_obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' };
console.log(Object.keys(an_obj)); // console: ['2', '7', '100']

// getFoo és una propietat no enumerable
var my_obj = Object.create({}, { getFoo: { value: function() { return this.foo; } } });
my_obj.foo = 1;

console.log(Object.keys(my_obj)); // console: ['foo']

Si esteu interessats en obtenir totes les propietats, no només les enumerables, vegeu Object.getOwnPropertyNames().

Notes

A l'EcmaScript 5 llençarà una excepció TypeError si el paràmetre obj no és un objecte. A l'EcmaScript 6 el paràmetre serà forçat al tipus Object.

Object.keys("foo");
// TypeError: "foo" no és un objecte (codi EcmaScript 5)
Object.keys("foo");
// ["0", "1", "2"]          (codi EcmaScript 6)

Polyfill

Per a afegit una funció compatible amb Object.keys en plataformes que no la suporten de forma nativa, podeu utilitzar el codi següent:

// Tret de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/keys
if (!Object.keys) {
 Object.keys = (function() {
  'use strict';
  var hasOwnProperty = Object.prototype.hasOwnProperty,
    hasDontEnumBug = !({ toString: null }).propertyIsEnumerable('toString'),
    dontEnums = [
     'toString',
     'toLocaleString',
     'valueOf',
     'hasOwnProperty',
     'isPrototypeOf',
     'propertyIsEnumerable',
     'constructor'
    ],
    dontEnumsLength = dontEnums.length;

  return function(obj) {
   if (typeof obj !== 'object' && (typeof obj !== 'function' || obj === null)) {
    throw new TypeError('Object.keys called on non-object');
   }

   var result = [], prop, i;

   for (prop in obj) {
    if (hasOwnProperty.call(obj, prop)) {
     result.push(prop);
    }
   }

   if (hasDontEnumBug) {
    for (i = 0; i < dontEnumsLength; i++) {
     if (hasOwnProperty.call(obj, dontEnums[i])) {
      result.push(dontEnums[i]);
     }
    }
   }
   return result;
  };
 }());
}

Cal destacar que aquest codi inclou també propietats no enumerables a Internet Explorer 7 (i possiblement també a Internet Explorer 8), al passar un objecte pertanyent a una altra finestra.

Per a una versió simplificada Polyfill per a navegadors vegeu Compatibilitat de navegadors amb la funció Object.keys de JavaScript.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.keys' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.keys' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9 12 5
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Vegeu també