Object.freeze()

El mètode Object.freeze() congela un objecte: és a dir, evita que se li puguin afegir noves propietats, eliminar propietats ja existents així com modificar els paràmetres d'enumerabilitat, configurabilitat i possibilitat d'escriptura de les propietats existents. Això, en essència fa que l'objecte esdevingui immutable a efectes pràctics. El mètode retorna l'objecte que s'ha congelat.

Sintaxi

Object.freeze(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte a congelar.

Descripció

Res pot ser afegit o eliminat del conjunt de propietats d'un objecte congelat. Qualsevol intent fallarà o bé sense reportar cap error o bé llençant una excepció TypeError (és l'excepció més freqüent que serà llençada però en pot llençat altres tipus; a l'utilitzar el mode estricte (en-US)).

Congelar un objecte també evita que es puguin modificar els valors de les seves propietats. Les propietats d'accés (getters i setters) segueixen funcionan (donant la il·lusió que s'ha canviat el valor). Cal advertir, però, que els valors que siguin objectes sí que es poden modificar, a no ser que aquests objectes també estiguin congelats.

Exemples

var obj = {
 prop: function() {},
 foo: 'bar'
};

// Es poden afegir noves propietats, així com canviar o eliminar les propietats ja existents
obj.foo = 'baz';
obj.lumpy = 'woof';
delete obj.prop;

var o = Object.freeze(obj);

assert(Object.isFrozen(obj) === true);

// A partir d'ara qualsevol canvi fallarà
obj.foo = 'quux'; // falla silenciosament
obj.quaxxor = 'the friendly duck'; // romàn en silenci i no afegeix la propietat

// ...i en mode estricte qualsevol intent llençarà una excepció TypeError
function fail(){
 'use strict';
 obj.foo = 'sparky'; // llença TypeError
 delete obj.quaxxor; // llença TypeError
 obj.sparky = 'arf'; // llença TypeError
}

fail();

// Intentar realitzar canvis a través de Object.defineProperty també resultaran en excepcions
Object.defineProperty(obj, 'ohai', { value: 17 }); // llença TypeError
Object.defineProperty(obj, 'foo', { value: 'eit' }); // llença TypeError

L'exemple següent demostra que valors de tipus objecte pertanyents a propietats d'un objecte congelat sí que es poden modificar.(freeze no s'aplica de manera recursiva).

obj1 = {
 internal: {}
};

Object.freeze(obj1);
obj1.internal.a = 'aValue';

obj1.internal.a // 'aValue'

// Per a fer que obj sigui totalment immutable cal congelar tots els objectes referenciats per aquest.
// Per a aconseguir això utilitzem la funció següent
function deepFreeze(obj) {

 // Obté els nomes de les propietats definides a l'objecte obj
 var propNames = Object.getOwnPropertyNames(obj);

 // Congela les propietats abans de congelar l'objecte en si
 propNames.forEach(function(name) {
  var prop = obj[name];

  // Congela prop si aquest és un objecte
  if (typeof prop == 'object' && !Object.isFrozen(prop))
   deepFreeze(prop);
 });

 // Congela l'objecte pare
 return Object.freeze(obj);
}

obj2 = {
 internal: {}
};

deepFreeze(obj2);
obj2.internal.a = 'anotherValue';
obj2.internal.a; // undefined

Notes

A l'EcmaScript 5, si l'argument passat a aquest mètode no és un objecte (un valor primitiu), llençarà un TypeError. A l'EcmaScript 6, un argument que no sigui un objecte serà tractat com si fós un objecte congelat ordinari, i simplement el retornarà.

> Object.freeze(1)
TypeError: 1 no és un objecte // Codi EcmaScript 5

> Object.freeze(1)
1               // Codi EcmaScript 6

Especificacions

Especificacions Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.freeze' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.freeze' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 (2) 6 9 12 5.1
Característica Firefox Mobile (Gecko) Android IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Vegeu també