Object.freeze()

El mètode Object.freeze() congela un objecte: és a dir, evita que se li puguin afegir noves propietats, eliminar propietats ja existents així com modificar els paràmetres d'enumerabilitat, configurabilitat i possibilitat d'escriptura de les propietats existents. Això, en essència fa que l'objecte esdevingui immutable a efectes pràctics. El mètode retorna l'objecte que s'ha congelat.

Sintaxi

Object.freeze(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte a congelar.

Descripció

Res pot ser afegit o eliminat del conjunt de propietats d'un objecte congelat. Qualsevol intent fallarà o bé sense reportar cap error o bé llençant una excepció TypeError (és l'excepció més freqüent que serà llençada però en pot llençat altres tipus; a l'utilitzar el mode estricte).

Congelar un objecte també evita que es puguin modificar els valors de les seves propietats. Les propietats d'accés (getters i setters) segueixen funcionan (donant la il·lusió que s'ha canviat el valor). Cal advertir, però, que els valors que siguin objectes sí que es poden modificar, a no ser que aquests objectes també estiguin congelats.

Exemples

var obj = {
 prop: function() {},
 foo: 'bar'
};

// Es poden afegir noves propietats, així com canviar o eliminar les propietats ja existents
obj.foo = 'baz';
obj.lumpy = 'woof';
delete obj.prop;

var o = Object.freeze(obj);

assert(Object.isFrozen(obj) === true);

// A partir d'ara qualsevol canvi fallarà
obj.foo = 'quux'; // falla silenciosament
obj.quaxxor = 'the friendly duck'; // romàn en silenci i no afegeix la propietat

// ...i en mode estricte qualsevol intent llençarà una excepció TypeError
function fail(){
 'use strict';
 obj.foo = 'sparky'; // llença TypeError
 delete obj.quaxxor; // llença TypeError
 obj.sparky = 'arf'; // llença TypeError
}

fail();

// Intentar realitzar canvis a través de Object.defineProperty també resultaran en excepcions
Object.defineProperty(obj, 'ohai', { value: 17 }); // llença TypeError
Object.defineProperty(obj, 'foo', { value: 'eit' }); // llença TypeError

L'exemple següent demostra que valors de tipus objecte pertanyents a propietats d'un objecte congelat sí que es poden modificar.(freeze no s'aplica de manera recursiva).

obj1 = {
 internal: {}
};

Object.freeze(obj1);
obj1.internal.a = 'aValue';

obj1.internal.a // 'aValue'

// Per a fer que obj sigui totalment immutable cal congelar tots els objectes referenciats per aquest.
// Per a aconseguir això utilitzem la funció següent
function deepFreeze(obj) {

 // Obté els nomes de les propietats definides a l'objecte obj
 var propNames = Object.getOwnPropertyNames(obj);

 // Congela les propietats abans de congelar l'objecte en si
 propNames.forEach(function(name) {
  var prop = obj[name];

  // Congela prop si aquest és un objecte
  if (typeof prop == 'object' && !Object.isFrozen(prop))
   deepFreeze(prop);
 });

 // Congela l'objecte pare
 return Object.freeze(obj);
}

obj2 = {
 internal: {}
};

deepFreeze(obj2);
obj2.internal.a = 'anotherValue';
obj2.internal.a; // undefined

Notes

A l'EcmaScript 5, si l'argument passat a aquest mètode no és un objecte (un valor primitiu), llençarà un TypeError. A l'EcmaScript 6, un argument que no sigui un objecte serà tractat com si fós un objecte congelat ordinari, i simplement el retornarà.

> Object.freeze(1)
TypeError: 1 no és un objecte // Codi EcmaScript 5

> Object.freeze(1)
1               // Codi EcmaScript 6

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 4.0 (2) 6 9 12 5.1
Característica Firefox Mobile (Gecko) Android IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ?

Vegeu també