Number.prototype.toString()

El mètode toString() retorna un string que representa l'objecte Number especificat.

Sintaxi

objecteNum.toString([base])

Paràmetres

base
Opcional. Un nombre sencer entre 2 i 36 que indica la base a utilitzar a l'hora de representar valors numèrics.

Errors llençats

RangeError
Si toString() rep una base que no estigui entre 2 i 36, es llença un RangeError.

Descripció

L'objecte Number sobreescriu el mètode toString() de l'objecte Object; no hereta Object.prototype.toString() (en-US). Per a objectes Number, el mètode toString() retorna una representació en forma de string de l'objecte, utilitzant la base especificada.

El mètode toString() interpreta el primer argument donat, i intenta retornar una representació en forma de string tot utilitzant la base proporcionada. Per a bases majors que 10, les lletres del alfabet indiquen numerals majors que 9. Per exemple, per a nombres hexadecimals (en base 16), s'utilitzen les lletres de la a a la f.

Si no s'especifica la base, s'utilitza 10 com a base.

Si objecteNum és negatiu, es conserva el signe. Això s'aplica fins i tot si la base és 2; el string retornat és la representació binària positiva de objecteNum precedida per un signe -, no s'utilitza el complement a dos de objecteNum.

Exemples

Utilitzar toString

var count = 10;

console.log(count.toString());    // mostra '10'
console.log((17).toString());     // mostra '17'

var x = 6;

console.log(x.toString(2));       // mostra '110'
console.log((254).toString(16));  // mostra 'fe'

console.log((-10).toString(2));   // mostra '-1010'
console.log((-0xff).toString(2)); // mostra '-11111111'

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.tostring' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.tostring' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també