Number

Resum

L'objecte de JavaScript Number és un objecte embolcall que permet treballar amb valors numèrics. Un objecte de tipus Number és creat quan es crida el constructor Number().

Constructor

new Number(valor);

Paràmetres

valor
El valor numèric de l'objecte que es pretèn crear.

Descripció

Els usos pricipals de l'objecte Number són:

 • Si l'argument dona al constructor no es pot convertir en un nombre aquest retorna NaN.
 • Number pot ser emprat per a realitzar conversions de tipus sense necesitat de crear un nou objecte.

Propietats

Number.EPSILON This is an experimental API that should not be used in production code.
L'interval més petit entre dos nombres que es pot representar.
Number.MAX_SAFE_INTEGER This is an experimental API that should not be used in production code.
El nombre sencer més gran que JavaScript pot representar de forma segura (253 - 1).
Number.MAX_VALUE
El nombre positiu més gran que pot ésser representat.
Number.MIN_SAFE_INTEGER This is an experimental API that should not be used in production code.
El nombre més petit que JavaScript pot representar de forma segura (-(253 - 1)).
Number.MIN_VALUE
El nombre positiu més petit que pot ésser representat. És a dir, el nombre positiu més proper a zero sense arribar a ser zero.
Number.NaN
El valor especial "not a number".
Number.NEGATIVE_INFINITY
El valor especial que representa l'infinit negatiu. És retornat quan es produeix un overflow.
Number.POSITIVE_INFINITY
El valor especial que representa l'infinit positiu. És retornat quan es produeix un overflow.
Number.prototype (en-US)
Permet l'adició de propietats a l'objecte Number.
Properties inherited from Function:

Mètodes

Number.isNaN() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determina si el valor proporcionat és NaN.
Number.isFinite() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determina si el valor que representa és un valor finit.
Number.isInteger() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determina si el valor que representa és un nombre i si es tracta d'un nombre sencer.
Number.isSafeInteger() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determina si el tipus del valor proporcionat així com el valor en sí mateix és un nombre sencer segur (nombre entre -(253 - 1) i 253 - 1).
Number.toInteger() This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Utilitzat per evaluar el valor passat i convertir-lo a sencer (o bé Infinity), però s'ha eliminat.
Number.parseFloat() This is an experimental API that should not be used in production code.
Fa la mateixa funció que el mètode parseFloat de l'objecte global.
Number.parseInt() This is an experimental API that should not be used in production code.
Fa la mateixa funció que el mètode parseInt (en-US) de l'objecte global.

Instàncies de Number

Totes les instàncies de Number hereten de Number.prototype (en-US). L'objecte prototype del constructor Number pot ser modificat per a afectar a totes les instàncies de Number.

Mètodes

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/prototype', 'Methods')}}

Exemples

Exemple: Utilitzar l'objecte Number per a assignar valors numèrics a variables

L'exemple que trobareu a continuació utilitza les propietats de l'objecte Number per a assignar valors a diferents variables numèriques:

var biggestNum = Number.MAX_VALUE;
var smallestNum = Number.MIN_VALUE;
var infiniteNum = Number.POSITIVE_INFINITY;
var negInfiniteNum = Number.NEGATIVE_INFINITY;
var notANum = Number.NaN;

Exemple: Rang de sencers de Number

El següent exemple mostra el valor sencer mínim i màxim que pot ésser representat per un objecte de tipus Number (per a més detalls, referiu-vos a l'standard EcmaScript, capítol 8.5 El tipus Number):

var biggestInt = 9007199254740992;
var smallestInt = -9007199254740992;

A l'interpretar dades que han sigut serialitzades amb JSON, els valors que queden fora d'aquest rang poden esdevenir corruptes quan l'intèrpret de JSON els forci esdevenir de tipus Number. Una forma d'evitar aquesta limitació és utilitzar una String per representar el nombre.

Exemple: Utilitzar Number per a convertir un objecte de tipus Date

L'exemple que trobareu a continuació converteix un objecte de tipus Date a un tipus numèric tot utilitzant Number com una funció:

var d = new Date('December 17, 1995 03:24:00');
print(Number(d));

Aquest exemple mostrarà "819199440000".

Exemple: Convertir cadenes de caràcters numèriques a nombres

Number("123")   // 123
Number("")    // 0
Number("0x11")  // 17
Number("0b11")  // 3
Number("0o11")  // 9
Number("foo")   // NaN
Number("100a")  // NaN

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard Afegides nous mètodes i propietats: (EPSILON, isFinite, isInteger, isNaN, parseFloat, parseInt)

Compatibilitat amb navegadores

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també