Number.prototype.toPrecision()

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt Number z określoną dokładnością.

Składnia

numObj.toPrecision([precision])

Parametr

precision
Liczba całkowita określająca liczbę cyfr po kropce dziesiętnej.

Zwraca

Łańcuch znaków reprezentujący obiekt Number w notacji stałoprzecinkowej lub wykładniczej z zaokrągleniem do tylu ważnych cyfr, ile wskazuje wartość precision.

Jeśli metoda toPrecision() zostanie użyta do literałów liczbowych, które nie posiadają wykładnika i kropki dziesiętnej, należy wstawić spację przed kropką poprzedzającą wywołanie metody, aby zapobiec zinterpretowaniu tej kropki jako kropki dziesiętnej.

Jeśli argument precision zostanie pominięty, metoda zachowuje się jak Number.prototype.toString().

Jeśli liczba posiada więcej cyfr niż określono przez parametr precision, jest ona zaokrąglana do najbliższej liczby o ilości cyfr wskazanej przez wartość precision. Zobacz dyskusję na temat zaokrąglania w opisie metody Number.prototype.toFixed(), która również odnosi się do metody toPrecision.

Przykład

var num=5.123456;

console.log("num.toPrecision() is " + num.toPrecision()); //wyświetli 5.123456
console.log("num.toPrecision(4) is " + num.toPrecision(4)); //wyświetli 5.123
console.log("num.toPrecision(2) is " + num.toPrecision(2)); //wyświetli  5.1
console.log("num.toPrecision(1) is " + num.toPrecision(1)); //wyświetli 5
console.log("1250 .toPrecision(2) is " + 1250 .toPrecision(2)); //wyświetli 1.3e+3
console.log("1250 .toPrecision(5) is " + 1250 .toPrecision(5)); //wyświetli 1250.0

Zobacz także