Object.isExtensible()

El mètode Object.isExtensible() determina si un objecte és extensible (és a dir, si accepta l'addició de noves propietats).

Sintaxi

Object.isExtensible(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte del que comprovarà l'extensibilitat.

Descripció

Per defecte tots els objectes són extensibles: se'ls hi poden afegir noves propietats, i (en objectes que suportin __proto__ This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. la seva propietat __proto__ property) es pot modificar. Es pot marcar un objecte com a no extensible utilitzant Object.preventExtensions(), Object.seal(), o bé Object.freeze().

Exemples

// Els objectes nous són extensibles.
var empty = {};
Object.isExtensible(empty); // === true

// ...pero això pot canviar.
Object.preventExtensions(empty);
Object.isExtensible(empty); // === false

// Els objectes segellats són no extensibles per definició
var sealed = Object.seal({});
Object.isExtensible(sealed); // === false

// Els objectes congelats també són no extensibes per definició
var frozen = Object.freeze({});
Object.isExtensible(frozen); // === false

Notes

A l'EcmaScript 5, si l'argument d'aquest mètode no és un objecte (un valor primitiu) es llençarà una excepció TypeError. A l'EcmaScript 6, un argument que no sigui un objecte es tractarà com si fós un objecte no extensible ordinari i simplement retornarà false.

Object.isExtensible(1);
// TypeError: 1 no és un objecte (codi EcmaScript 5)

Object.isExtensible(1);
// false             (codi EcmaScript 6)

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.isExtensible' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.isExtensible' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 6 4.0 (2.0) 9 12 5.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Vegeu també