Object.isExtensible()

El mètode Object.isExtensible() determina si un objecte és extensible (és a dir, si accepta l'addició de noves propietats).

Sintaxi

Object.isExtensible(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte del que comprovarà l'extensibilitat.

Descripció

Per defecte tots els objectes són extensibles: se'ls hi poden afegir noves propietats, i (en objectes que suportin __proto__ la seva propietat __proto__ property) es pot modificar. Es pot marcar un objecte com a no extensible utilitzant Object.preventExtensions(), Object.seal(), o bé Object.freeze().

Exemples

// Els objectes nous són extensibles.
var empty = {};
Object.isExtensible(empty); // === true

// ...pero això pot canviar.
Object.preventExtensions(empty);
Object.isExtensible(empty); // === false

// Els objectes segellats són no extensibles per definició
var sealed = Object.seal({});
Object.isExtensible(sealed); // === false

// Els objectes congelats també són no extensibes per definició
var frozen = Object.freeze({});
Object.isExtensible(frozen); // === false

Notes

A l'EcmaScript 5, si l'argument d'aquest mètode no és un objecte (un valor primitiu) es llençarà una excepció TypeError. A l'EcmaScript 6, un argument que no sigui un objecte es tractarà com si fós un objecte no extensible ordinari i simplement retornarà false.

Object.isExtensible(1);
// TypeError: 1 no és un objecte (codi EcmaScript 5)

Object.isExtensible(1);
// false             (codi EcmaScript 6)

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.isExtensible' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.isExtensible' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 6 4.0 (2.0) 9 12 5.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,