Object.getPrototypeOf()

El mètode Object.getPrototypeOf() retorna el prototipus (és a dir, el valor de la propietat interna [[Prototype]]) de l'objecte especificat.

Sintaxi

Object.getPrototypeOf(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte del qual es retornarà el prototipus.

Exemples

var proto = {};
var obj = Object.create(proto);
Object.getPrototypeOf(obj) === proto; // true

Notes

A l'EcmaScript 5 llençarà una excepció TypeError si el paràmetre obj no és un objecte. A l'EcmaScript 6 el paràmetre serà forçat al tipus Object.

Object.getPrototypeOf("foo");
// TypeError: "foo" no és un objecte (codi EcmaScript 5)
Object.getPrototypeOf("foo");
// String.prototype                  (codi EcmaScript 6)

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 3.5 (1.9.1) 9 12.10 5
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Notes específiques per a Opera

Tot i que versions antigues de Opera no suporten Object.getPrototypeOf(), Opera soporta la propietat no standard __proto__ a partir de la versió 10.50.

Vegeu també