MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

El mètode Object.getPrototypeOf() retorna el prototipus (és a dir, el valor de la propietat interna [[Prototype]]) de l'objecte especificat.

Sintaxi

Object.getPrototypeOf(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte del qual es retornarà el prototipus.

Exemples

var proto = {};
var obj = Object.create(proto);
Object.getPrototypeOf(obj) === proto; // true

Notes

A l'EcmaScript 5 llençarà una excepció TypeError si el paràmetre obj no és un objecte. A l'EcmaScript 6 el paràmetre serà forçat al tipus Object.

Object.getPrototypeOf("foo");
// TypeError: "foo" no és un objecte (codi EcmaScript 5)
Object.getPrototypeOf("foo");
// String.prototype                  (codi EcmaScript 6)

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Object.getPrototypeOf' in that specification.
Standard Definició inicial.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Object.getProtoypeOf' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 3.5 (1.9.1) 9 12.10 5
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? ? ? ? ?

Notes específiques per a Opera

Tot i que versions antigues de Opera no suporten Object.getPrototypeOf(), Opera soporta la propietat no standard __proto__ a partir de la versió 10.50.

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,