Map

Resum

L'objecte Map és un simple mapa de parelles clau/valor. Qualsevol valor (tant objectes com primitive values) poden fer-se servir tant com a clau com a valor.

Sintaxi

new Map([iterable])

Paràmetres

iterable
Iterable és un Array o un altre objecte iterable els quals els seus elements són parelles clau/valor (Arrays de 2 elements). Cada parella clau/valor serà afegida al nou mapa. nul és tracta com a indefinit.

Descripció

Un objecte Map pot iterar els seus elements en ordre d'inserció - un bucle for..of retornarà un array de [key, value] per cada iteració.

Igualtat de claus

La igualtat de claus es basa en l'algorisme "mateix valor": NaN es considera igual a NaN (tot i que NaN !== NaN) i tots els altres valors es consideren iguals d'acord amb la semàntica de l'operador ===. En versions anteriors a l'esborrany de l'ECMAScript 6 -0 i +0 es consideraven diferents (tot i que -0 === +0), aquest comportament s'ha canviat en versions posteriors i ha sigut adaptat al (Firefox 29 / Thunderbird 29 / SeaMonkey 2.26) (errada 952870) i una versió diària de Chrome.

Comparació d'objectes amb mapes

Els Objects son similars als Maps en el sentit que tots dos permeten assignar valors a claus, obtenir aquests valors, esborrar claus i detectar si una clau té un valor assignat o no. Degut a això, històricament s'han fet anar Objects com a Maps; tot i això existeixen diferències importants entre Objects i Maps que fan que l'ús de Map sigui millor.

 • Un Object té un prototipus, això implica que hi haurà algunes claus definides inicialment. Aquest problem es pot adreçar utilitzant map = Object.create(null).
 • Les claus d'un Object són Strings, mentre que les claus d'un Map poden ser de qualsevol tipus.
 • És fàcil obtindre el tamany d'un Map mentre que el tamany d'un Object ha de ser calculat manualment.

Utilitzeu mapes en comptes d'objejctes quan les claus no se sàpiguin en temps d'execució, o bé quan totes les claus o els valors siguin del mateix tipus.

Utilitzeu objectes quan hi hagi una lògica que operi els elements individualment.

Propietats

Map.length
El valor de la propietat length és 1.
Map.prototype
Representa el prototipus pel constructor Map. Permet afegir propietats a tots els objectes de tipus Map.

Instàncies de Map

Totes les instàncies de Map hereten de Map.prototype.

Propietats

{{page('ca/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map/prototype','Propietats')}}

Mètodes

{{page('ca/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map/prototype','Mètodes')}}

Exemples

Exemple: Utilitzar l'objecte Map

var myMap = new Map();

var keyObj = {},
  keyFunc = function () {},
  keyString = "a string";

// preparar els valors
myMap.set(keyString, "valor associat a amb 'un string'");
myMap.set(keyObj, "valor associat amb keyObj");
myMap.set(keyFunc, "valor associat amb with keyFunc");

myMap.size; // 3

// obtenir els valors
myMap.get(keyString);  // "valor associat amb 'un string'"
myMap.get(keyObj);    // "valor associat amb keyObj"
myMap.get(keyFunc);   // "valor associat amb keyFunc"

myMap.get("a string");  // "valor associat amb 'un string'"
             // com que keyString === 'un string'
myMap.get({});      // undefined, perquè keyObj !== {}
myMap.get(function() {}) // undefined, perquè keyFunc !== function () {}

Exemple: Utilitzar NaN com a claus en un Map

NaN també pot emprar-se com a clau. Tot i que NaN no és igual a si mateix (NaN !== NaN és cert), l'exemple següent funciona perquè els NaNs són indistinguibles entre ells:

var myMap = new Map();
myMap.set(NaN, "no un nombre");

myMap.get(NaN); // "no un nombre"

var altreNaN = Number("foo");
myMap.get(altreNaN); // "no un nombre"

Exemple: Iterar Maps amb for..of

Els mapes es poden iterar fent servir un bucle for..of :

var myMap = new Map();
myMap.set(0, "zero");
myMap.set(1, "un");
for (var [key, value] of myMap) {
 alert(key + " = " + value);
}
// Mostrarà 2 alertes; el primer amb "0 = zero" i el segon amb "1 = one"

for (var key of myMap.keys()) {
 alert(key);
}
// Mostrarà 2 alertes; el primer amb "0" i el segon amb "1"

for (var value of myMap.values()) {
 alert(value);
}
// Mostrarà 2 alertes; el primer amb "zero" i el segon amb "un"

for (var [key, value] of myMap.entries()) {
 alert(key + " = " + value);
}
// Mostrarà 2 alertes; el primer amb "0 = zero" i el segon amb "1 = un"

myMap.forEach(function(value, key) {
 alert(key + " = " + value);
}, myMap)
// Mostrarà 2 alertes; el primer amb "0 = zero" i el segon amb "1 = un"

Exemple: Relació amb els objectes Array

var kvArray = [["clau1", "valor1"], ["clau2", "valor2"]];

// Utilitzeu el constructor de Map normal per a transformar un Array 2D clau-valor en un mapa
var myMap = new Map(kvArray);

myMap.get("valor1"); // retorna "valor1"

// Utilitzeu l'operador spread per a transformar un mapa en un Array 2D clau-valor.
alert(uneval([...myMap])); // Mostrarà exactament el mateix Array que kvArray

// O bé utilitzeu l'operador spread a l'iterador de les claus o els valor per a obtenir
// un array de només les claus o els valors
alert(uneval([...myMap.keys()])); // Mostrarà ["clau1", "clau2"]

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic

31 [1]
38

13 (13) 11 25 7.1
Argument del constructor: new Map(iterable) 38 13 (13) No support 25 No support
iterable 38 17 (17) No support 25 7.1
Map.clear() 31 [1]
38
19 (19) 11 25 7.1
Map.keys(), Map.values(), Map.entries() 37 [1]
38
20 (20) No support 25 7.1
Map.forEach() 36 [1]
38
25 (25) 11 25 7.1
Igualtat de claus per a -0 i 0 34 [1]
38
29 (29) No support 25 No support
Argument del constructor: new Map(null) (Yes) 37 (37) ? ? ?
Monkey-patched set() al Constructor (Yes) 37 (37) ? ? ?
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 31 [1]
38
13.0 (13) No support No support iOS 8
Argument del constructor: new Map(iterable) No support 38 13.0 (13) No support No support No support
iterable No support No support 17.0 (17) No support No support iOS 8
Map.clear() No support 31 [1]
38
19.0 (19) No support No support iOS 8
Map.keys(), Map.values(), Map.entries() No support 37 [1]
38
20.0 (20) No support No support iOS 8
Map.forEach() No support 36 [1]
38
25.0 (25) No support No support iOS 8
Igualtat per a -0 i 0 No support 34 [1]
38
29.0 (29) No support No support No support
Argument del constructor: new Map(null) ? (Yes) 37.0 (37) ? ? ?
Monkey-patched set() al Constructor ? (Yes) 37.0 (37) ? ? ?

[1] The feature is available behind a preference. In chrome://flags, activate the entry “Enable Experimental JavaScript”.

Vegeu també