Number

Đối tượng JavaScript Number là một đối tượng bao bọc cho phép bạn làm việc với các giá trị số. Một đối tượng Number có thể được tạo ra sử dụng hàm khởi tạo Number().

Cú pháp

new Number(value);

Các tham số

value
Giá trị số của đối tượng được tạo ra.

Mô tả

Các sử dụng chính cho đối tượng Number là:

 • Nếu đối số không thể chuyển đổi được sang một số, nó trả về NaN.
 • Trong một ngữ cảnh không phải constructor (vd, không dùng toán tử new), Number có thể được sử dụng để thực hiện chuyển đổi kiểu.

Các thuộc tính

Number.EPSILON
Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai số có thể biểu thị được.
Number.MAX_SAFE_INTEGER
Các số an toàn tối đa trong JavaScript (253 - 1)
Number.MAX_VALUE
Đại diện cho giá trị số lớn nhất.
Number.MIN_SAFE_INTEGER
Các số an toàn tối thiểu trong JavaScript (-(253 - 1)).
Number.MIN_VALUE
Đại diện cho giá trị số nhỏ nhất - nghĩa là số dương gần với không nhất (không thực sự bằng không).
Number.NaN
Giá trị đặc biệt "không phải là một số".
Number.NEGATIVE_INFINITY
Giá trị đặc biệt đại diện cho âm vô cùng; được trả về khi tràn.
Number.POSITIVE_INFINITY
Giá trị đặc biệt đại diện cho dương vô cùng; được trả về khi tràn.
Number.prototype

Cho phép thêm các thuộc tính cho đối tượng Number

Các phương thức

Number.isNaN()
Xác định giá trị được truyền là NaN.
Number.isFinite()
Xác định giá trị được truyền là một số hữu hạn.
Number.isInteger()
Xác định giá trị được truyền là một số nguyên.
Number.isSafeInteger()
Xác định giá trị được truyền là một số an toàn (số giữa -(253 - 1) và 253 - 1).
Number.toInteger() This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Được sử dụng để đánh giá giá trị được truyền và chuyển đổi nó sang một số nguyên (or Infinity), nhưng đã được loại bỏ.
Number.parseFloat()
Giá trị cũng giống như parseFloat() của đối tượng toàn cầu.
Number.parseInt()
Giá trị cũng giống như parseInt() của đối tượng toàn cầu.

Các thể hiện của Number

Tất cả các thể hiện của Number được kế thừa từ Number.prototype. Các đối tượng nguyên mẫu (prototype) của hàm khởi tạo Number có thể được sửa đổi để ảnh hưởng đến tất cả các thể hiện của Number.

Các ví dụ

Sử dụng đối tượng Number để gán các giá trị cho các biến số.

Ví dụ sau sử dụng các thuộc tính của đối tượng Number để gán các giá trị cho các biến số khác nhau:

var biggestNum = Number.MAX_VALUE;
var smallestNum = Number.MIN_VALUE;
var infiniteNum = Number.POSITIVE_INFINITY;
var negInfiniteNum = Number.NEGATIVE_INFINITY;
var notANum = Number.NaN;

Phạm vi số nguyên của Number

Ví dụ sau cho thấy các giá trị số nguyên tối thiểu và tối đa có thể được biểu diễn dưới dạng đối tượng Number:

var biggestInt = 9007199254740992;
var smallestInt = -9007199254740992;

Khi phân tích cú pháp dữ liệu đã được tuần tự hóa thành JSON, các giá trị số nguyên vượt ra khỏi phạm vi này có thể được dự kiến sẽ bị hỏng khi trình phân tích cú pháp JSON ép buộc chúng với kiểu Số. Sử dụng String thay vào đó là một giải pháp khả thi.

Sử dụng Number để chuyển đổi một đối tượng Date

Ví dụ sau chuyển đổi một đối tượng Date sang một giá trị số sử dụng Number như là một hàm:

var d = new Date('October 30, 1996 13:46:36');
console.log(Number(d));

Kết quả: 846657996000.

Chuyển đổi chuỗi dạng số sang số

Number("123")   // 123
Number("")    // 0
Number("  ")   // 0
Number("0x11")  // 17
Number("0b11")  // 3
Number("0o11")  // 9
Number("foo")   // NaN
Number("100a")  // NaN

Thông số kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa ban đầu. Được thực hiện trong JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Standard Đã thêm các phương pháp và thuộc tính mới: EPSILON, isFinite, isInteger, isNaN, parseFloat, parseInt
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number' in that specification.
Living Standard  

Khả năng tương thích trình duyệt

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Đặc tính Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Đặc tính Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Xem thêm

 • NaN
 • The Math đối tượng toàn cầu