String.fromCodePoint()

Статичний метод String.fromCodePoint() повертає рядок, створений з послідовності кодів символів Unicode переданих цілими числами.

Синтаксис

String.fromCodePoint(num1[, ...[, numN]])

Параметри

num1, ..., numN
Послідовність цілих чисел, кожне з яких передає код символа Unicode.

Вертає

Рядок із символів, що відповідають переданій послідовності кодів символів Unicode.

Винятки

 • Викидає виняток RangeError (en-US), якщо вказано непередбачений (відсутній) код символа Unicode (наприклад, "RangeError: Invalid code point NaN).

Опис

Цей метод вертає власне рядок, що належить до простого типу даних, а не об'єкт класу String.

Позаяк fromCodePoint() є статичним методом класу String, він зазвичай використовується як String.fromCodePoint(), а не як метод створеного об'єкта класу.

Приклади

Використання fromCodePoint()

String.fromCodePoint(42);          // "*"
String.fromCodePoint(65, 90);        // "AZ"
String.fromCodePoint(0x404, 0x490);     // "ЄҐ"
String.fromCodePoint(0x2F804);        // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(194564);        // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(0x1D306, 0x61, 0x1D307) // "\uD834\uDF06a\uD834\uDF07"

String.fromCodePoint('_');    // викидає RangeError
String.fromCodePoint(Infinity); // викидає RangeError
String.fromCodePoint(-1);    // викидає RangeError
String.fromCodePoint(3.14);   // викидає RangeError
String.fromCodePoint(3e-2);   // викидає RangeError
String.fromCodePoint(NaN);    // викидає RangeError
// Метод String.fromCharCode() не може створювати символи з такими великими кодами
// Натомість fromCodePoint() може створювати символи, що передаються двома кодовими одиницями (чотири байти),
// так само, як і звичайні двобайтні (тобто може створити рядок, що містить один символ, але має довжину 2 замість 1).
console.log(String.fromCodePoint(0x2F804)); // Значення 194564 в десятковій системі числення

Запасний варіант (поліфіл)

Цей метод з'явився в ECMAScript 2015, тож, можливо, наявний не у всякій реалізації JavaScript. Проте, ви можете використати наступний код для забезпечення запасного варіанту:

/*! http://mths.be/fromcodepoint v0.1.0 by @mathias */
if (!String.fromCodePoint) {
 (function() {
  var defineProperty = (function() {
   // IE 8 only supports `Object.defineProperty` on DOM elements
   try {
    var object = {};
    var $defineProperty = Object.defineProperty;
    var result = $defineProperty(object, object, object) && $defineProperty;
   } catch(error) {}
   return result;
  }());
  var stringFromCharCode = String.fromCharCode;
  var floor = Math.floor;
  var fromCodePoint = function() {
   var MAX_SIZE = 0x4000;
   var codeUnits = [];
   var highSurrogate;
   var lowSurrogate;
   var index = -1;
   var length = arguments.length;
   if (!length) {
    return '';
   }
   var result = '';
   while (++index < length) {
    var codePoint = Number(arguments[index]);
    if (
     !isFinite(codePoint) ||    // `NaN`, `+Infinity`, or `-Infinity`
     codePoint < 0 ||       // not a valid Unicode code point
     codePoint > 0x10FFFF ||    // not a valid Unicode code point
     floor(codePoint) != codePoint // not an integer
    ) {
     throw RangeError('Invalid code point: ' + codePoint);
    }
    if (codePoint <= 0xFFFF) { // BMP code point
     codeUnits.push(codePoint);
    } else { // Astral code point; split in surrogate halves
     // http://mathiasbynens.be/notes/javascript-encoding#surrogate-formulae
     codePoint -= 0x10000;
     highSurrogate = (codePoint >> 10) + 0xD800;
     lowSurrogate = (codePoint % 0x400) + 0xDC00;
     codeUnits.push(highSurrogate, lowSurrogate);
    }
    if (index + 1 == length || codeUnits.length > MAX_SIZE) {
     result += stringFromCharCode.apply(null, codeUnits);
     codeUnits.length = 0;
    }
   }
   return result;
  };
  if (defineProperty) {
   defineProperty(String, 'fromCodePoint', {
    'value': fromCodePoint,
    'configurable': true,
    'writable': true
   });
  } else {
   String.fromCodePoint = fromCodePoint;
  }
 }());
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.fromCodePoint' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.fromCodePoint' in that specification.
Living Standard  

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також