Date

Podsumowanie

Tworzy instancje Date, które pozwalają na pracę z danymi opisującymi datę i czas.

Składnia

new Date();
new Date(milisekundy);
new Date(dateString);
new Date(rok, indeksMiesiąca [, dzień [, godzina [, minuta [, sekunda [, milisekunda]]]]]);

Parametry

milisekundy 
Wartość całkowita reprezentująca liczbę milisekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 UTC.
dateString 
Łańcuch znaków reprezentujący datę. Łańcuch znaków powinien być w formacie rozpoznawalnym przez metodę parse.
rok
Wartość całkowita reprezentująca rok. Dla zgodności (w celu uniknięcia problemu roku 2000) należy zawsze określać rok w pełnej formie, używając raczej 1998 niż 98.
indeksMiesiąca
Wartość całkowita reprezentująca miesiąc, począwszy od 0 dla stycznia, kończąc na 11 dla grudnia.
dzień
Wartość całkowita reprezentująca dzień miesiąca.
godzina
Wartość całkowita reprezentująca godzinę (w formacie 24-godzinnym).
minuta
Wartość całkowita reprezentująca część minutową odczytywanego czasu.
second
Wartość całkowita reprezentująca część sekundową odczytywanego czasu.
millisecond
Wartość całkowita reprezentująca część milisekundową odczytywanego czasu.

Opis

Jeśli nie dostarczasz żadnych argumentów, konstruktor tworzy obiekt Date dla dzisiejszej daty i czasu stosownie do czasu lokalnego. Jeśli dostarczasz jakieś argumenty, lecz nie wszystkie, brakujące argumenty mają ustawioną wartość 0. Jeśli jednak dostarczasz jakieś argumenty, musisz dostarczyć co najmniej rok, miesiąc i dzień. Pominąć możesz godzinę, minuty, sekundy i milisekundy.

Data jest mierzona w milisekundach od północy 1 stycznia 1970 UTC. W jednym dniu jest 86,400,000 milisekund. Zakres wartości obiektu Date wynosi od -100,000,000 dni do 100,000,000 dni w stosunku do 01 stycznia 1970 UTC.

Obiekt Date zapewnia jednolite działanie bez względu na platformę.

Obiekt Date wspiera wiele metod UTC (uniwersalny czas światowy) i metody czasu lokalnego. UTC, także znany jako Greenwich Mean Time (GMT), odnosi się do czasu ustanowionego przez "światowy standard czasu" (ang. World Time Standard). Czas lokalny jest czasem, który zna komputer, na jakim jest wykonywany JavaScript.

Dla kompatybilności z obliczeniami milenijnymi (inaczej, syndromem roku 2000), powinieneś zawsze określić pełen rok, czyli na przykład, używa 1998, nie 98. Aby pomóc Ci w określeniu całego roku, JavaScript zawiera metody Date.prototype.getFullYear(), Date.prototype.setFullYear(), Date.getUTCFullYear() i Date.setUTCFullYear().

Odwoływanie się do Date w kontekście innym niż konstruktor (np. bez operatora new) będzie zwracało ciąg reprezentujący aktualny czas.

Własności

Date.prototype (en-US)
Pozwala dodać własności do obiektu Date.
Date.length
The value of Date.length is 7. This is the number of arguments handled by the constructor.
Properties inherited from Function:

Metody

Date.now()
Zwraca wartość liczbową odnoszącą się do aktualnego czasu.
Date.parse()
Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 czasu lokalnego do daty podanej jako argument string.
Date.UTC()
Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 czasu uniwersalnego do daty podanej jako zestaw liczb (parametry jak w najdłuższej formie konstruktora).

Przykłady

Przykład: Kilka sposobów na przypisywanie dat

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych przypisań dat:

var dzisiaj = new Date();
var urodziny = new Date("December 17, 1995 03:24:00");
var urodziny = new Date(1995,11,17);
var urodziny = new Date(1995,11,17,3,24,0);

Przykład: Obliczanie czasu trwania

Poniższy przykład pokazuje, jak określić czas, jaki minął pomiędzy dwoma datami:

// używając metod statycznych
var start = Date.now();
// zdarzenie, dla którego chciałbyś zmierzyć czas trwania:
zrobCosPrzezDlugiCzas();
var stop = Date.now();
var roznica_czasow = stop - start; // czas w milisekundach
// wykorzystując obiekty Date
var start = new Date();
// zdarzenie, dla którego chciałbyś zmierzyć czas trwania:
zrobCosPrzezDlugiCzas();
var stop = new Date();
var roznica_czasow = stop.getTime() - start.getTime(); // czas w milisekundach