document.createDocumentFragment

Podsumowanie

Tworzy pusty fragment dokumentu.

Składnia

var fragmentDokumentu = document.createDocumentFragment();

fragmentDokumentu jest odniesieniem do pustego obiektu DocumentFragment.

Przykład

var frag = document.createDocumentFragment();
frag.appendChild(document.createTextNode('Ipsum Lorem'));
document.body.appendChild(frag);

Uwagi

DocumentFragment jest minimalnym obiektem dokumentu, który nie posiada rodzica. Obsługuje on następujące metody DOM 2: appendChild, cloneNode, hasAttributes, hasChildNodes, insertBefore, normalize, removeChild, replaceChild.

Obsługuje on również następujące własności DOM 2: attributes, childNodes, firstChild, lastChild, localName, namespaceURI, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, ownerDocument, parentNode, prefix, previousSibling, textContent.

Różne inne metody potrafią pobrać fragment dokumentu jako argument (na przykład metody interfejsu Node takie jak appendChild i insertBefore), w przypadku których dodawane lub wstawiane są dzieci fragmentu, nie zaś same fragmenty.

Specyfikacja