Number.prototype.toFixed()

El mètode toFixed() formateja un nombre utilitzant notació de coma fixa.

Sintaxi

numObj.toFixed([dígits])

Paràmetres

dígits
Opcional. El nombre de dígits a utilitzar després del punt decimal; aquest paràmetre pot rebre valors entre 0 i 20, ambdós inclusius, i les implementacions poden opcionalment donar suport per a valors més grans. Si s'omet aquest argument s'utilitza un valor de 0 per defecte.

Valor retornat

Una representació de numObj en forma de string que no utilitza notació exponencial i té exactament dígits digits després del punt decimal. El nombre s'arrodoneix en cas que sigui necesari, així com la part fraccionaria s'omple amb zeros en cas necesari. Si numObj és major que 1e+21, aquest mètode retornarà un string en notació exponencial, proporcionat pel mètode Number.prototype.toString().

Excepcions llençades

RangeError
Si el valor de dígits és massa petit o massa gran. Els valors acceptats estan entre 0 i 20, ambdos inclusius, i no llençaran per tant l'excepció RangeError. Les implementacions poden opcionalment donar suport per a valors més grans.
TypeError
Si es crida aquest mètode i se li passa un paràmetre que no és de tipus Number.

Exemples

Utilitzar toFixed

var numObj = 12345.6789;

numObj.toFixed();    // Retorna '12346': recalquem l'arrodoniment, no hi ha part decimal
numObj.toFixed(1);   // Retorna '12345.7': recalquem l'arrodoniment
numObj.toFixed(6);   // Retorna '12345.678900': recalquem els zeros afegits
(1.23e+20).toFixed(2); // Retorna '123000000000000000000.00'
(1.23e-10).toFixed(2); // Retorna '0.00'
2.34.toFixed(1);    // Retorna '2.3'
-2.34.toFixed(1);    // Retorna -2.3 (degut a la precedència d'operadors, nombres literals negatius no retornen un string...)
(-2.34).toFixed(1);   // Retorna'-2.3' (...a no ser que s'utilitzin parèntesi)

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.5.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toFixed' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toFixed' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també