Number.isSafeInteger()

Phương thức Number.isSafeInteger() xác định xem giá trị truyền vào có phải một số nằm trong khoảng của số nguyên an toàn hay không.

Số nguyên an toàn là số nguyên mà

 • có thể được biểu diễn chính xác theo chuẩn số nguyên độ chính xác kép IEEE-754, và
 • cách biểu diễn theo chuẩn IEEE-754 đó không thể bằng kết quả của một phép làm tròn số nguyên khác theo chuẩn biểu diễn IEEE-754.

Chẳng hạn, 253 - 1 là một số nguyên an toàn: nó có thể hiển thị chính xác, và không có số nguyên nào có thể làm tròn đến nó với bất cứ chế độ làm tròn theo chuẩn IEEE-754. Ngoài ra, 253 không phải là một số nguyên an toàn: nó có thể được biểu diễn chính xác theo chuẩn IEEE-754, nhưng số nguyên 253 + 1 không thể hiển thị chính xác theo chuẩn IEEE-754 mà thay vào đó được làm tròn về 253 theo kiểu làm tròn về số gần nhất và làm tròn về không. Số nguyên an toàn nằm trong đoạn từ -(253 - 1) đến 253 - 19007199254740991hoặc ±9,007,199,254,740,991).

Xử lý giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn ~9 triệu tỉ với độ chính xác toàn vẹn yêu cầu sử dụng thư viện số học độ chính xác bất kì. Xem What Every Programmer Needs to Know about Floating Point Arithmetic để biết thêm thông tin về cách biểu diễn số thực dấu phẩy động.

Cú pháp

Number.isSafeInteger(testValue)

Tham số

testValue
Giá trị để kiểm tra có phải số nguyên an toàn hay không.

Giá trị trả về

Boolean cho biết liệu giá trị truyền vào có phải là số nguyên an toàn hay không.

Ví dụ

Number.isSafeInteger(3);          // true
Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53));   // false
Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53) - 1); // true
Number.isSafeInteger(NaN);         // false
Number.isSafeInteger(Infinity);       // false
Number.isSafeInteger('3');         // false
Number.isSafeInteger(3.1);         // false
Number.isSafeInteger(3.0);         // true

Polyfill

Number.isSafeInteger = Number.isSafeInteger || function (value) {
  return Number.isInteger(value) && Math.abs(value) <= Number.MAX_SAFE_INTEGER;
};

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isSafeInteger' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isSafeInteger' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm