Number.isNaN()

Phương thức Number.isNaN() (NaN viết tắt cho Not a Number) xác định xem giá trị đó có chính xác là NaN hay không. Một phiên bản khác của phương thức này, nhưng nằm trong phạm vi global đó là: isNaN().

Cú pháp

Number.isNaN(value)

Parameters

value
Giá trị truyền vô để kiểm tra xem nó có phải chính xác là NaN hay không.

Mô tả

Cả hai phương pháp operator so sánh bằng, đó là == và === đề trả ra false khi chúng ta kiểm tra giá trị NaN NaN ví dụ: NaN === NaN, (đáng lẽ ra là true đúng không ?, nhưng thực tế giá trị NaN này không thể được xác định bằng cách này.), phương thức Number.isNaN() được tạo ra để làm việc này. Phương pháp này đưa ra 1 giải pháp để xác định NaN, NaN là một giá trị mà không thể so sánh với chính nó để kiểm tra như các giá trị khác trong JavaScript.

isNaN() là phương thức kiểm tra NaN trong phạm vi global, lưu ý là Number.isNaN() không giống như isNaN() trong global, Number.isNaN() xác định chính xác NaN đó có phải là giá trị NaN của Number hay không. Vì, chỉ có NaN thật sự mới đưa ra được giá trị true khi mang vô phương thức này. Khác với global, miễn cái gì không phải là số thì cũng trả ra giá trị là true.

Các ví dụ

Number.isNaN(NaN);    // true
Number.isNaN(Number.NaN); // true
Number.isNaN(0 / 0)    // true

// e.g. these would have been true with global isNaN()
Number.isNaN("NaN");   // false
Number.isNaN(undefined); // false
Number.isNaN({});     // false
Number.isNaN("blabla");  // false

// These all return false
Number.isNaN(true);
Number.isNaN(null);
Number.isNaN(37);
Number.isNaN("37");
Number.isNaN("37.37");
Number.isNaN("");
Number.isNaN(" ");

Polyfill

Number.isNaN = Number.isNaN || function(value) {
  return typeof value === "number" && isNaN(value);
}

// Or
Number.isNaN = Number.isNaN || function(value) {
  return value !== value;
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isnan' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isnan' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

 

See also