MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

Number.isNaN()

Phương thức Number.isNaN() (NaN viết tắt cho Not a Number) xác định xem giá trị đó có chính xác là NaN hay không. Một phiên bản khác của phương thức này, nhưng nằm trong phạm vi global đó là: isNaN().

Syntax

Number.isNaN(value)

Parameters

value
Giá trị truyền vô để kiểm tra xem nó có phải chính xác là NaN hay không.

Description

Chả hai phương pháp operator so sánh bằng, đó là == và === đề trả ra false khi chúng ta kiểm tra giá trị NaN NaN ví dụ: NaN === NaN, (đáng lẽ ra là true đúng không ?, nhưng thực tế giá trị NaN này không thể được xác định bằng cách này.), phương thức Number.isNaN() được tạo ra để làm việc này. Phương pháp này đưa ra 1 giải pháp để xác định NaN, NaN là một giá trị mà không thể so sánh với chính nó để kiểm tra như các giá trị khác trong JavaScript.

isNaN() là phương thức kiểm tra NaN trong phạm vi global, lưu ý là Number.isNaN() không giống như isNaN() trong global, Number.isNaN() xác định chính xác NaN đó có phải là giá trị NaN của Number hay không. Vì, chỉ có NaN thật sự mới đưa ra được giá trị true khi mang vô phương thức này. Khác với global, miễn cái gì không phải là số thì cũng trả ra giá trị là true.

Examples

Number.isNaN(NaN);    // true
Number.isNaN(Number.NaN); // true
Number.isNaN(0 / 0)    // true

// e.g. these would have been true with global isNaN()
Number.isNaN("NaN");   // false
Number.isNaN(undefined); // false
Number.isNaN({});     // false
Number.isNaN("blabla");  // false

// These all return false
Number.isNaN(true);
Number.isNaN(null);
Number.isNaN(37);
Number.isNaN("37");
Number.isNaN("37.37");
Number.isNaN("");
Number.isNaN(" ");

Polyfill

Number.isNaN = Number.isNaN || function(value) {
    return typeof value === "number" && isNaN(value);
}

// Or
Number.isNaN = Number.isNaN || function(value) {     
   return value !== value;
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isnan' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 Draft (7th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isnan' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 25 15 (15) No support (Yes) 9
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support ? 15.0 (15) No support No support 9

See also

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: PierreNeter
 Last updated by: PierreNeter,