MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

Number.isInteger()

Phương thức Number.isInteger() xác định xem giá trị truyền vô có phải là một integer hay không.

Syntax

Number.isInteger(value)

Parameters

value
Giá trị cần kiểm tra xem nó có phải là một integer hay không.

Description

Nếu giá trị mà bạn truyền vô trong phương thức này là một integer, kết quả trả về sẽ là true, ngược lại thì trả về false. Nếu giá trị đó là NaN hoặc các giá trị Infinity thì đương nhiên vẫn trả về false.

Examples

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger("10");   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === "number" && 
   isFinite(value) && 
   Math.floor(value) === value;
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 Draft (7th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) 16 (16) No support (Yes) No support
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support No support 16.0 (16) No support No support No support

See also

 • The Number object it belongs to.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: PierreNeter
 Last updated by: PierreNeter,