Phương thức Number.isInteger() xác định xem giá trị truyền vô có phải là một integer hay không.

Cú pháp

Number.isInteger(value)

Parameters

value
Giá trị cần kiểm tra xem nó có phải là một integer hay không.

Mô tả

Nếu giá trị mà bạn truyền vô trong phương thức này là một integer, kết quả trả về sẽ là true, ngược lại thì trả về false. Nếu giá trị đó là NaN hoặc các giá trị Infinity thì đương nhiên vẫn trả về false.

Các ví dụ

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger("10");   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === "number" && 
   isFinite(value) && 
   Math.floor(value) === value;
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Draft  

Trình duyệt hỗ trợ

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes16 No Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes16 Yes Yes Yes

 

Xem thêm

 • Các đối tượng thuộc Number.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: pierreneter
Cập nhật lần cuối bởi: pierreneter,