Number.isInteger()

Phương thức Number.isInteger() xác định xem giá trị truyền vô có phải là một integer hay không.

Cú pháp

Number.isInteger(value)

Parameters

value
Giá trị cần kiểm tra xem nó có phải là một integer hay không.

Mô tả

Nếu giá trị mà bạn truyền vô trong phương thức này là một integer, kết quả trả về sẽ là true, ngược lại thì trả về false. Nếu giá trị đó là NaN hoặc các giá trị Infinity thì đương nhiên vẫn trả về false.

Các ví dụ

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger("10");   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === "number" &&
  isFinite(value) &&
  Math.floor(value) === value;
};

Specifications

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

 

Xem thêm

 • Các đối tượng thuộc Number.