Number.isInteger()

Phương thức Number.isInteger() xác định xem giá trị truyền vô có phải là một integer hay không.

Cú pháp

Number.isInteger(value)

Parameters

value
Giá trị cần kiểm tra xem nó có phải là một integer hay không.

Mô tả

Nếu giá trị mà bạn truyền vô trong phương thức này là một integer, kết quả trả về sẽ là true, ngược lại thì trả về false. Nếu giá trị đó là NaN hoặc các giá trị Infinity thì đương nhiên vẫn trả về false.

Các ví dụ

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger("10");   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === "number" && 
   isFinite(value) && 
   Math.floor(value) === value;
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isIntegerChrome Full support 34Edge Full support 12Firefox Full support 16IE No support NoOpera Full support 21Safari Full support 9WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 34Firefox Android Full support 16Opera Android Full support 21Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
 

Xem thêm

 • Các đối tượng thuộc Number.