Number.MIN_SAFE_INTEGER

The Number.MIN_SAFE_INTEGER biểu diễn giá trị số nguyên an toàn lớn nhất trong JavaScript (-(253 - 1)).

Property attributes of Number.MIN_SAFE_INTEGER
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Mô tả

Hằng MAX_SAFE_INTEGER có giá trị là -9007199254740991(-9,007,199,254,740,991 hay là khoảng âm 9 triệu tỉ). Nguyên do đằng sau con số đó là do JavaScript sử dụng số thực dấu phẩy động độ chính xác kép được đặc tả trong chuẩn IEEE 754 và chỉ có thể biểu diễn an toàn các số trong khoảng -(253 - 1)253 - 1. Xem Number.isSafeInteger() để biết thêm chi tiết.

Bởi vì MIN_SAFE_INTEGER là một thuộc tính tĩnh của Number, bạn thường dùng nó bằng Number.MIN_SAFE_INTEGER, thay vì tự tạo ra thuộc tính cho object Number.

Ví dụ

Number.MIN_SAFE_INTEGER // -9007199254740991
-(Math.pow(2, 53) - 1)  // -9007199254740991

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_SAFE_INTEGER' in that specification.
Standard Định nghĩa lần đầu.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_SAFE_INTEGER' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm