Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

JavaScript là một ngôn ngữ gia thêm khả năng tương tác cho website của bạn (ví dụ: trò chơi, các phản hồi khi các nút được nhấn hoặc nhập dữ liệu trên form, kiểu động, hoạt họa). Bài viết này sẽ giúp bạn khởi động với ngôn ngữ thú vị này và cho bạn ý tưởng về những gì có thể xảy ra.

JavaScript thật sự là gì?

JavaScript (viết tắt là "js") là một ngôn ngữ lập trình mang đầy đủ tính năng của một ngôn ngữ lập trình động mà khi nó được áp dụng vào một tài liệu HTML, nó có thể đem lại khả năng tương tác động trên các trang web. Cha đẻ của ngôn ngữ này là Brendan Eich, đồng sáng lập dự án Mozilla, quỹ Mozilla, và tập đoàn Mozilla.

JavaScript thật sự rất linh hoạt. Bạn có thể bắt đầu với các bước nhỏ, với ? viện ảnh, bố cục có tính thay đổi và phản hồi đến các nút nhấn. Khi có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể tạo ra các trò chơi, hoạt họa 2 chiều hoặc 3 chiều, ứng dụng cơ sở dữ liệu toàn diện và nhiều thứ khác!

Bản thân Javascript là một ngôn ngữ linh động. Các nhà phát triển đã viết ra một số lượng lớn các công cụ thuộc top của core Javascript, mở ra một lượng lớn tính năng bổ sung với ít nỗ lực nhất. Nó bao gồm:

 • Giao diện lập trình ứng dụng trên trình duyệt (API) — Các API được xây dựng bên trong các trình duyệt web, cung cấp tính năng như tạo HTML động, cài đặt CSS, thu tập và điều khiển video trực tiếp từ webcam của người dùng hoặc sinh ra đồ dọa 3D và các mẫu audio.
 • Các API bên thứ ba cho phép nhà phát triển kết hợp tính năng trong website của họ từ người cung cấp nội dung khác chẳng hạn như Twitter hay Facebook.
 • Từ các framework và thư viện bên thứ ba bạn có thể áp dụng tới tài liệu HTML của bạn, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng được các trang web và các ứng dụng.

Vì bài viết này chỉ giới thiệu về JavaScript, chúng tôi sẽ không làm bạn bối rối khi nói rõ hơn về sự khác nhau giữa mã nguồn JavaScript căn bản và những công cụ được liệt kê ở trên. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết trong  Mục học JavaScript, và MDN.

Ở phần dưới chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số khía cạnh cơ bản về JavaScript và bạn cũng sẽ được làm việc với một vài API. Chúc bạn học tốt!

Ví dụ "Hello World"

Phần phía dưới có thể nghe thật thú vị. JavaScript là một trong những công nghệ web sống động nhất và nếu như bạn sử dụng thật tốt, các website của bạn sẽ mang tính sáng tạo và đầy sức mạnh.

Tuy nhiên, nắm bắt Javascript sẽ có một chút khó hơn so  với HTML và CSS. Bạn có thể phải bắt đầu từng bước nhỏ và giữ cho quá trình làm việc luôn nhất quán. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ biểu diễn cách làm thế nào để thêm những đoạn JavaScript cơ bản tới trang web, tạo ví dụ "hello world" (ví dụ tiêu chuẩn trong lập trình cơ bản).

Chú ý: nếu bạn không theo dõi toàn bộ bài họchãy tải đoạn code mẫu và dùng nó như điểm khơi đầu.

 1. Đầu tiên, đi đến trang web thử nghiệm và tạo một thư mục mới tên là 'scripts' (mà không có dấu nháy). Sau đó, trong thư mục scripts mà bạn vừa tạo, hãy thêm một tệp mới với tên là main.js. Lưu nó vào thư mục scripts .
 2. Tiếp theo, trong tệp index.html thêm phần tử sau trên một dòng mới trước thẻ đóng </body>:
  <script src="scripts/main.js"></script>
 3. Điều này là cơ bản giống như việc thêm đường dẫn phần tử cho CSS — Nó áp dụng JavaScript tới page, vì vậy nó có thể có ảnh hưởng tới tài liệu HTML(cùng với CSS và bất kỳ điều gì khác trên trang).
 4. Thêm đoạn mã sau vào tệp main.js :
  var myHeading = document.querySelector('h1');
  myHeading.textContent = 'Hello world!';
 5. Cuối cùng, để chắc chắn tập tin HTML và JavaScript đã được lưu. Bạn sẽ phải thấy nội dung sau trên trình duyêt:

Lưu ý: Lý do chúng ta đặt thẻ <script> gần cuối tập tin HTML là để nội dung HTML được tải xuống trước và hiển thị trước, còn nếu tập tin JavaScript được tải trước, code trong JavaScript được thực thi trong khi HTML chưa được tải xuống. JavaScript sẽ chạy không đúng. Cho nên cách an toàn nhất là chúng ta đặt JavaScript ở cuối tập tin HTML.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chúng ta thấy dòng tiêu đề bây giờ đã được đổi thành "Hello world!" bằng dòng lệnh JavaScript. Bạn đã làm được điều này bằng cách gọi hàm querySelector() để lấy tham chiếu đến tiêu đề và lưu nó vào biến myHeading. Việc này tương tự như cách chúng ta dùng CSS selectors. Khi cần làm thực hiện điều gì trên một phần tử, trước tiên chúng ta cần tham chiếu đến nó trước.

Sau đó, bạn gán giá trị của thuộc tính textContent của biến myHeading thành "Hello world!".

Lưu ý: Cả hai tính năng bạn dùng ở trên đều là một phần của Document Object Model (DOM) API, thứ cho phép bạn chọn và xử lý các phần trên tài liệu HTML

Khoá học cơ bản về ngôn ngữ

Để bạn hiểu rõ hơn về cách JavaScript làm việc, chúng ta sẽ tiếp tục đi qua một vài khái niệm cơ bản của ngôn ngữ. Các khái niệm này, có thể bạn cũng đã làm quen ở các ngôn ngữ khác, và nếu bạn đã là một lập trình viên, tôi tin chắc bạn đã sẵn sàng để lập trình bất cứ thứ gì với JavaScript.

Lưu ý: Để việc học hiệu quả hơn, bạn hãy thử viết các dòng code ví dụ vào JavaScript console để thấy sự hoạt động của code. Để hiểu rõ hơn về JavaScript console, hãy xem ở bài viết này Discover browser developer tools.

Biến

Variables là các thùng chứa các giá trị bên trong. Bạn có thể bắt đầu khai báo một biến với từ khoá var theo sau bởi tên biến.

var myVariable;

Chú ý: Dấu chấm phẩy ở phía cuối của dòng để minh hoạt rằng đó là điểm kết thúc của câu lệnh. Nó thực sự cần thiết khi bạn có nhiều câu lệnh trong cùng một dòng, nhưng một số người cho rằng nên đặt dấu chấm phẩy cho mỗi câu lệnh. Có một vài quy tắc khi nào dùng và khi nào không dùng dấu chấm phẩy — xem Your Guide to Semicolons in JavaScript để biết thêm chi tiết.

Note: You can name a variable nearly anything, but there are some name restrictions (see this article on variable naming rules.) If you are unsure, you can check your variable name to see if it is valid.

Note: JavaScript is case sensitive — myVariable is a different variable to myvariable. If you are getting problems in your code, check the casing!

After declaring a variable, you can give it a value:

myVariable = 'Bob';

You can do both these operations on the same line if you wish:

var myVariable = 'Bob';

You can retrieve the value by just calling the variable by name:

myVariable;

After giving a variable a value, you can later choose to change it:

var myVariable = 'Bob';
myVariable = 'Steve';

Note that variables have different data types:

Variable Explanation Example
String A sequence of text known as a string. To signify that the variable is a string, you should enclose it in quote marks. var myVariable = 'Bob';
Number A number. Numbers don't have quotes around them. var myVariable = 10;
Boolean A True/False value. The words true and false are special keywords in JS, and don't need quotes. var myVariable = true;
Array A structure that allows you to store multiple values in one single reference. var myVariable = [1,'Bob','Steve',10];
Refer to each member of the array like this:
myVariable[0], myVariable[1], etc.
Object Basically, anything. Everything in JavaScript is an object, and can be stored in a variable. Keep this in mind as you learn. var myVariable = document.querySelector('h1');
All of the above examples too.

So why do we need variables? Well, variables are needed to do anything interesting in programming. If values couldn't change, then you couldn't do anything dynamic, like personalize a greeting message or change the image displayed in an image gallery.

Comments

You can put comments into JavaScript code, just as you can in CSS:

/*
Everything in between is a comment.
*/

If your comment contains no line breaks, it's often easier to put it behind two slashes like this:

// This is a comment

Operators

An operator is a mathematical symbol which produces a result based on two values (or variables). In the following table you can see some of the simplest operators, along with some examples to try out in the JavaScript console.

Operator Explanation Symbol(s) Example
add/concatenation Used to add two numbers together, or glue two strings together. + 6 + 9;
"Hello " + "world!";
subtract, multiply, divide These do what you'd expect them to do in basic math. -, *, / 9 - 3;
8 * 2; // multiply in JS is an asterisk
9 / 3;
assignment operator You've seen this already: it assigns a value to a variable. = var myVariable = 'Bob';
Identity operator Does a test to see if two values are equal to one another, and returns a true/false (Boolean) result. === var myVariable = 3;
myVariable === 4;
Negation, not equal Returns the logically opposite value of what it precedes; it turns a true into a false, etc. When it is used alongside the Equality operator, the negation operator tests whether two values are not equal. !, !==

The basic expression is true, but the comparison returns false because we've negated it:

var myVariable = 3;
!(myVariable === 3);

Here we are testing "is myVariable NOT equal to 3". This returns false because myVariable IS equal to 3.

var myVariable = 3;
myVariable !== 3;

There are a lot more operators to explore, but this is enough for now. See Expressions and operators for a complete list.

Note: Mixing data types can lead to some strange results when performing calculations, so be careful that you are referring to your variables correctly, and getting the results you expect. For example, enter "35" + "25" into your console. Why don't you get the result you expected? Because the quote marks turn the numbers into strings, so you've ended up concatenating strings rather than adding numbers. If you enter, 35 + 25 you'll get the correct result.

Conditionals

Conditionals are code structures which allow you to test if an expression returns true or not, running alternative code revealed by its result. The most common form of conditional is called if ... else.  So for example:

var iceCream = 'chocolate';
if (iceCream === 'chocolate') {
 alert('Yay, I love chocolate ice cream!');  
} else {
 alert('Awwww, but chocolate is my favorite...');  
}

The expression inside the if ( ... ) is the test — this uses the identity operator (as described above) to compare the variable iceCream with the string chocolate to see if the two are equal. If this comparison returns true, the first block of code is run. If the comparison is not true, the first block is skipped and the second code block, after the else statement, is run instead.

Functions

Functions are a way of packaging functionality that you wish to reuse. When you need the procedure you can call a function, with the function name, instead of rewriting the entire code each time. You have already seen some uses of functions above, for example:

 1. var myVariable = document.querySelector('h1');
 2. alert('hello!');

These functions, document.querySelector and alert, are built into the browser for you to use whenever you desire.

If you see something which looks like a variable name, but has brackets — () — after it, it is likely a function. Functions often take arguments — bits of data they need to do their job. These go inside the brackets, separated by commas if there is more than one argument.

For example, the alert() function makes a pop-up box appear inside the browser window, but we need to give it a string as an argument to tell the function what to write in the pop-up box.

The good news is you can define your own functions — in this next example we write a simple function which takes two numbers as arguments and multiplies them:

function multiply(num1,num2) {
 var result = num1 * num2;
 return result;
}

Try running the above function in the console, then test with several arguments. For example:

multiply(4,7);
multiply(20,20);
multiply(0.5,3);

Note: The return statement tells the browser to return the result variable out of the function so it is available to use. This is necessary because variables defined inside functions are only available inside those functions. This is called variable scoping. (Read more on variable scoping.)

Events

Real interactivity on a website needs events. These are code structures which listen for things happening in browser, running code in response. The most obvious example is the click event, which is fired by the browser when you click on something with your mouse. To demonstrate this, enter the following into your console, then click on the current webpage:

document.querySelector('html').onclick = function() {
  alert('Ouch! Stop poking me!');
}

There are many ways to attach an event to an element. Here we select the HTML element, setting its onclick handler property equal to an anonymous (i.e. nameless) function, which contains the code we want the click event to run.

Note that

document.querySelector('html').onclick = function() {};

is equivalent to

var myHTML = document.querySelector('html');
myHTML.onclick = function() {};

It's just shorter.

Supercharging our example website

Now we've gone over a few JavaScript basics, let's add a few cool features to our example site to see what is possible.

Adding an image changer

In this section, we'll add an additional image to our site using some more DOM API features, using some JavaScript to switch between the two when the image is clicked.

 1. First of all, find another image you'd like to feature on your site. Be sure it is the same size as the first image, or as close as possible.
 2. Save this image in your images folder.
 3. Rename this image 'firefox2.png' (without quotes).
 4. Go to your main.js file, and enter the following JavaScript. (If your "hello world" JavaScript is still there, delete it.)
  var myImage = document.querySelector('img');
  
  myImage.onclick = function() {
    var mySrc = myImage.getAttribute('src');
    if(mySrc === 'images/firefox-icon.png') {
     myImage.setAttribute ('src','images/firefox2.png');
    } else {
     myImage.setAttribute ('src','images/firefox-icon.png');
    }
  }
 5. Save all files and load index.html in the browser. Now when you click the image, it should change to the other one!

You store a reference to your image element in the myImage variable. Next, you make this variable's onclick event handler property equal to a function with no name (an "anonymous" function). Now, every time this image element is clicked:

 1. You retrieve the value of the image's src attribute.
 2. You use a conditional to check whether the src value is equal to the path to the original image:
  1. If it is, you change the src value to the path to the 2nd image, forcing the other image to be loaded inside the <image> element.
  2. If it isn't (meaning it must already have changed), the src value swaps back to the original image path, to the original state.

Adding a personalized welcome message

Next we will add another bit of code, changing the page's title to a personalized welcome message when the user first navigates to the site. This welcome message will persist, should the user leave the site and later return — we will save it using the Web Storage API. We will also include an option to change the user and, therefore, the welcome message anytime it is required.

 1. In index.html, add the following line just before the <script> element:
  <button>Change user</button>
 2. In main.js, place the following code at the bottom of the file, exactly as written — this takes references to the new button and the heading, storing them inside variables:
  var myButton = document.querySelector('button');
  var myHeading = document.querySelector('h1');
 3. Now add the following function to set the personalized greeting — this won't do anything yet, but we'll fix this in a moment:
  function setUserName() {
   var myName = prompt('Please enter your name.');
   localStorage.setItem('name', myName);
   myHeading.textContent = 'Mozilla is cool, ' + myName;
  }
  This function contains a prompt() function, which brings up a dialog box, a bit like alert(). This prompt(), however, asks the user to enter some data, storing it in a variable after the user presses OK. In this case, we are asking the user to enter their name. Next, we call on an API called localStorage, which allows us to store data in the browser and later retrieve it. We use localStorage's setItem() function to create and store a data item called 'name', setting its value to the myName variable which contains the data the user entered. Finally, we set the textContent of the heading to a string, plus the user's newly stored name.
 4. Next, add this if ... else block — we could call this the initialization code, as it structures the app when it first loads:
  if(!localStorage.getItem('name')) {
   setUserName();
  } else {
   var storedName = localStorage.getItem('name');
   myHeading.textContent = 'Mozilla is cool, ' + storedName;
  }
  This block first uses the negation operator (logical NOT, represented by the !) to check whether the name data exists. If not, the setUserName() function is run to create it. If it exists (that is, the user set it during a previous visit), we retrieve the stored name using getItem() and set the textContent of the heading to a string, plus the user's name, as we did inside setUserName().
 5. Finally, put the below onclick event handler on the button. When clicked, the setUserName() function is run. This allows the user to set a new name, when they wish, by pressing the button:
  myButton.onclick = function() {
    setUserName();
  }
  

Now when you first visit the site, it will ask you for your username, then give you a personalized message. You can change the name any time you like by pressing the button. As an added bonus, because the name is stored inside localStorage, it persists after the site is closed down, keeping the personalized message there when you next open the site!

Conclusion

If you have followed all the instructions in this article, you should end up with a page that looks something like this (you can also view our version here):

If you get stuck, you can compare your work with our finished example code on Github.

We have barely scratched the surface of JavaScript. If you have enjoyed playing, and wish to advance even further, head to our JavaScript learning topic.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: cuongtran86, huytocdo, quytran, happymark01, kamui23, ldhnam, hungphamuy95
Cập nhật lần cuối bởi: cuongtran86,