Map.prototype

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Map.prototype özelliği Map kurucusunun prototipini temsil eder.

Property attributes of Map.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Tanım

Map örnekleri Map.prototype'den miras alınır. Tüm Map örneklerine özellikler veya yöntemler eklemek için yapıcının prototip nesnesini kullanabilirsiniz.

Özellikleri

Map.prototype.constructor
Bir örneğin prototipini oluşturan işlevi döndürür. Bu, varsayılan olarak Map işlevidir.
Map.prototype.size
Map nesnesindeki anahtar / değer çiftlerinin sayısını döndürür.

Yöntemler

Map.prototype.clear()
Tüm anahtar / değer çiftlerini Map objesinden siler.
Map.prototype.delete(key)
Map nesnesindeki bir öge varsa ve kaldırılmışsa true öge yoksa false döndürür. Map.prototype.has(key) daha sonra false döndürür.
Map.prototype.entries()
Ekleme sırasındaki Map nesnesindeki her öge için [anahtar, değer] dizisini içeren yeni bir Iterator nesnesini döndürür.
Map.prototype.forEach(callbackFn[, thisArg])
Map nesnesindeki her anahtar - değer çifti için ekleme sırasına göre callbackFn ögesini bir kez çağırır.  thisArg parametresi forEach için sağlanmışsa, her geri çağırma için bu değer olarak kullanılacaktır.
Map.prototype.get(key)
key ile ilişkilendirilmiş değeri veya hiçbir şey yoksa undefined değerini döndürür.
Map.prototype.has(key)
Map nesnesindeki bir değerin key ile ilişkili olup olmadığını belirten bir boolean döndürür.
Map.prototype.keys()
Map nesnesindeki her bir ögenin anahtarlarını ekleme sırasına göre içeren yeni bir Iterator nesnesi döndürür.
Map.prototype.set(key, value)
Mapnesnesindeki key değerini ayarlar. Map nesnesini döndürür.
Map.prototype.values()
Map nesnesindeki her bir ögenin değerlerini ekleme sırasına göre içeren yeni bir  Iterator nesnesi döndürür.
Map.prototype[@@iterator]()
Ekleme sırasındaki Map nesnesindeki her bir öge için[anahtar, değer] dizisini içeren yeni bir Iterator nesnesini döndürür.

Şartlar

Şart Durum Açıklama
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype' in that specification.
Standard

İlk tanım

ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype' in that specification.
Draft  

Tarayıcı Uyumluluğu

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
prototypeChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Ayrıca Bakınız