mozilla
Wyniki wyszukiwania

  range

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  Obiekt Range reprezentuje fragment dokumentu, który stanowi węzeł oraz część węzła tekstowego w danym dokumencie.

  A range can be created using the createRange method of the Document object. Range objects can also be retrieved by using the getRangeAt method of the selection object.

  Własności

  collapsed
  Returns a boolean indicating whether the range's start and end points are at the same position.
  commonAncestorContainer
  Returns the deepest Node that contains the startContainer and endContainer Nodes.
  endContainer
  Returns the Node within which the Range ends.
  endOffset
  Returns a number representing where in the endContainer the Range ends.
  startContainer
  Returns the Node within which the Range starts.
  startOffset
  Returns a number representing where in the startContainer the Range starts.

  Metody

  Metody pozycjonowania

  Te metody ustawiają punkt początkowy i końcowy obiektu range.

  setStart
  Ustawia pozycję początkową obiektu range.
  setEnd
  Ustawia pozycję końcową obiektu range.
  setStartBefore
  Ustawia pozycję początkowa dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
  setStartAfter
  Ustawia pozycję początkowa dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
  setEndBefore
  Ustawia pozycję końcową dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
  setEndAfter
  Ustawia pozycję końcową dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
  selectNode
  Ustawia obiekt range, aby zawierał węzeł wraz z jego zawartością.
  selectNodeContents
  Ustawia obiekt range, aby zawierał zawartość węzła.
  collapse
  Zawija obiekt range do jednego z jego punktów granicznych.

  Metody edytujące

  These methods retrieve Nodes from a range and modify the contents of a range.

  cloneContents
  Returns a document fragment copying the nodes of a Range.
  deleteContents
  Removes the contents of a Range from the document.
  extractContents
  Moves contents of a Range from the document tree into a document fragment
  insertNode
  Insert a node at the start of a Range.
  surroundContents
  Moves content of a Range into a new node.

  Inne metody

  compareBoundaryPoints
  Porównuje punkty graniczne dwóch obiektów range.
  cloneRange
  Zwraca obiekt range z punktami granicznymi identycznymi z klonowanym obiektem range.
  detach
  Releases Range from use to improve performance.
  toString
  Zwraca tekst z obiektu range.

  Metody Gecko

  Ta sekcja opisuje szczególne metody Range Mozilli nie będące częścią specyfikacji W3C DOM.

  compareNode
  Zwraca stałą opisującą czy węzeł znajduje się przed, za, wewnątrz lub otacza obiekt range .
  comparePoint
  Zwraca -1, 0 lub 1 wskazując czy punkt porównania występuje przed, wewnątrz lub za obiektem range.
  createContextualFragment
  Zwraca fragment dokumentu utworzony z danego łańcucha kodu.
  intersectsNode
  Zwraca wartość Boolean określającą czy dany węzeł przecina obiekt range.
  isPointInRange
  Zwraca wartość Boolean określającą czy dany punkt jest zawarty w obiekcie range.
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,