range

Obiekt Range reprezentuje fragment dokumentu, który stanowi węzeł oraz część węzła tekstowego w danym dokumencie.

A range can be created using the createRange method of the Document object. Range objects can also be retrieved by using the getRangeAt method of the selection object.

Własności

collapsed
Returns a boolean indicating whether the range's start and end points are at the same position.
commonAncestorContainer
Returns the deepest Node that contains the startContainer and endContainer Nodes.
endContainer
Returns the Node within which the Range ends.
endOffset
Returns a number representing where in the endContainer the Range ends.
startContainer
Returns the Node within which the Range starts.
startOffset
Returns a number representing where in the startContainer the Range starts.

Metody

Metody pozycjonowania

Te metody ustawiają punkt początkowy i końcowy obiektu range.

setStart
Ustawia pozycję początkową obiektu range.
setEnd
Ustawia pozycję końcową obiektu range.
setStartBefore
Ustawia pozycję początkowa dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
setStartAfter
Ustawia pozycję początkowa dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
setEndBefore
Ustawia pozycję końcową dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
setEndAfter
Ustawia pozycję końcową dla obiektu range w odniesieniu do innego węzła.
selectNode
Ustawia obiekt range, aby zawierał węzeł wraz z jego zawartością.
selectNodeContents
Ustawia obiekt range, aby zawierał zawartość węzła.
collapse
Zawija obiekt range do jednego z jego punktów granicznych.

Metody edytujące

These methods retrieve Nodes from a range and modify the contents of a range.

cloneContents
Returns a document fragment copying the nodes of a Range.
deleteContents
Removes the contents of a Range from the document.
extractContents
Moves contents of a Range from the document tree into a document fragment
insertNode
Insert a node at the start of a Range.
surroundContents
Moves content of a Range into a new node.

Inne metody

compareBoundaryPoints
Porównuje punkty graniczne dwóch obiektów range.
cloneRange
Zwraca obiekt range z punktami granicznymi identycznymi z klonowanym obiektem range.
detach
Releases Range from use to improve performance.
toString
Zwraca tekst z obiektu range.

Metody Gecko

Ta sekcja opisuje szczególne metody Range Mozilli nie będące częścią specyfikacji W3C DOM.

compareNode This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Zwraca stałą opisującą czy węzeł znajduje się przed, za, wewnątrz lub otacza obiekt range .
comparePoint
Zwraca -1, 0 lub 1 wskazując czy punkt porównania występuje przed, wewnątrz lub za obiektem range.
createContextualFragment
Zwraca fragment dokumentu utworzony z danego łańcucha kodu.
intersectsNode This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Zwraca wartość Boolean określającą czy dany węzeł przecina obiekt range.
isPointInRange
Zwraca wartość Boolean określającą czy dany punkt jest zawarty w obiekcie range.