HTMLIFrameElement

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Interfejs HTMLIFrameElement dostarcza specjalne właściwości i metody (oprócz tych dziedziczonych po HTMLElement) do manipulowania rozkładem i prezentacją wewnętrznych elementów ramki.

Właściwości

Dziedziczy właściwości od rodzica, HTMLElement.

HTMLIFrameElement.align
DOMString określający zawijanie ramki w stosunku do otaczającego kontekstu.
HTMLIFrameElement.allowfullscreen
Boolean określa, czy ramka ma zostać umieszczona w trybie pełnoekranowym. Zobacz Używanie trybu pełnoekranowego dla szczegółów.
HTMLIFrameElement.contentDocument Read only
Zwraca obiekt Document, reprezentujący aktualny kontekst przeglądania w ramce.
HTMLIFrameElement.contentWindow Read only
Zwraca obiekt WindowProxy, referencję do okna przeglądarki w ramce.
HTMLIFrameElement.frameBorder
DOMString określający, czy tworzyć obramowania między ramkami.
HTMLIFrameElement.height
DOMString reprezentujący atrybut height oznaczający wysokość ramki.
HTMLIFrameElement.longDesc
DOMString zawierający URI długiego opisu ramki.
HTMLIFrameElement.marginHeight
DOMString oznaczający wysokość marginesu.
HTMLIFrameElement.marginWidth
DOMString oznaczający szerokość marginesu.
HTMLIFrameElement.name
DOMString oznaczający atrybut name, zawierający nazwę ramki.
HTMLIFrameElement.sandbox
DOMSettableTokenList oznaczający atrybut sandbox, oznaczając dodatkowe ograniczenia na zachowanie zagnieżdżonej zawartości.
HTMLIFrameElement.scrolling
DOMString, od którego zależy, czy przeglądarka ma dostarczyć paski przewijania.
HTMLIFrameElement.seamless
Boolean, odzwierciedlający atrybut seamless , oznaczający, że ramkę należy wyświetlać bezszwowo wewnątrz dokumentu rodzica.
HTMLIFrameElement.src
Is a DOMString that reflects the src HTML attribute, containing the address of the content to be embedded.
HTMLIFrameElement.srcdoc
Is a DOMString that represents the content to display in the frame.
HTMLIFrameElement.width
Is a DOMString that reflects the width HTML attribute, indicating the width of the frame.

Metody

Dziedziczy właściwości od rodzica, HTMLElement.

HTMLIFrameElement.setNfcFocus
Część Browser API systemu Firefox OS, ustala, czy element <iframe> może otrzymać zdarzenie NFC.

Historia specyfikacji

Specyfikacja Status Opis
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLIFrameElement' in that specification.
Living Standard Dodano właściwość allowFullscreen.
HTML5
The definition of 'HTMLIFrameElement' in that specification.
Recommendation Następujące właściwości uznano za przestarzałe: scrolling, marginWidth, marginHeight, longDesc, frameBorder, and align.
Te zostały dodane: srcdoc, sandbox, seamless, and contentWindow.
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLIFrameElement' in that specification.
Obsolete Dodano właściwość contentDocument.
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'HTMLIFrameElement' in that specification.
Obsolete Początkowa definicja.

Kompatybliność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Właściwość Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (Tak) 1.0 (1.7 lub wcześniejsza) (Tak) (Tak) (Tak)
srcdoc 4 25 (25) ? ? ?
sandbox 4 17 (17) [1] ? ? ?
seamless 4 Nieobsługiwane ? ? ?
contentDocument (Tak) (Tak) 8.0 (dla wcześniejszych wersji używaj HTMLIFrameElement.contentWindow.document) (Tak) (Tak)
contentWindow ? ? (Tak) ? ?
allowFullScreen 17 -webkit
Tylko codzienne wydania testowe
9.0 (9.0) -moz
18.0 (18.0)
Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Tak) 1.0 (1.0) (Tak) (Tak) (Tak)
srcdoc 4 25.0 (25) ? ? ?
sandbox 4 17.0 (17) [1] ? ? ?
seamless 4 No support ? ? ?
contentDocument (Tak) (Tak) ? (Tak) (Tak)
contentWindow ? ? ? ? ?
allowFullScreen 17 -webkit
Tylko codzienne wydania testowe
9.0 (9.0) -moz
18.0 (18.0)
Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane

[1] Wcześniej, sandbox był obiektem DOMString a nie DOMSettableTokenList. Naprawiono to w Gecko 29.0 (Firefox 29 / Thunderbird 29 / SeaMonkey 2.26)) (błąd 845067). Inne przeglądarki mogą wciąż implementować to jako DOMString ponieważ  to późna zmiana w speyfikacji.

Uwagi do Firefox OS

Firefox OS rozszerza HTMLIFrameElement o obsługę elementów iframe przeglądarki. Te metody stworzono dla uprzywilejowanych aplikacji które chcą zaimplementować przeglądarkę jak aplikację na urządzenia z Firefox OS.Wtedy HTMLIFrameElement dziedziczy też od interfejsu EventTarget. To learn how to implement such applications, see the Używanie API przeglądarki article.

HTMLIFrameElement.setVisible(visible)
Pozwala bezpośrednio zmienić widoczność ramek.
HTMLIFrameElement.getVisible()
Zwraca obecny stan widoczności ramki obiektem DOMRequest.
HTMLIFrameElement.sendMouseEvent(type, x, y, button, clickCount, modifiers)
Wysyła zdarzenie myszy do przeglądarki.
HTMLIFrameElement.sendTouchEvent(type, identifiers, touchesX, touchesY,radiisX, radiisY, rotationAngles, forces,count, modifiers)
Wysyła zdarzenie dotknięcia do przeglądarki.
HTMLIFrameElement.goBack()
Cofa przeglądarkę o 1 stronę w historii.
HTMLIFrameElement.goForward()
Przechodzi dalej o 1 stronę w historii.
HTMLIFrameElement.reload()
Odświeża (ładuje ponownie) stronę internetową w przeglądarce.
HTMLIFrameElement.stop()
Zatrzymuje ładowanie zawartości ramki.
HTMLIFrameElement.purgeHistory()
Pozwala wyczyścić historię przeglądania.
HTMLIFrameElement.getScreenshot(maxWidth, maxHeight)
Robi zrzut ekranu, skalując do go rozmiaru maxWidth na maxHeight pikseli. Zwraca obiekt DOMRequest.
HTMLIFrameElement.addNextPaintListener()
Dodaje odbiorcę zdarzenia powiadomianego, gdy ramka jest gotowa do odmalowania po raz pierwszy (Powiadamia się go, gdy pierwsze zdarzenie MozAfterPaint jest odbierane z ramki.)
HTMLIFrameElement.removeNextPaintListener()
Usuwa odbiorcę dodanego przez poprzednią funkcję.
HTMLIFrameElement.getCanGoBack()
Zwraca obiekt DOMRequest którego składowa result oznacza możliwość powrotu.
HTMLIFrameElement.getCanGoForward()
Zwraca obiekt DOMRequest którego składowa result oznacza możliwość powrotu.

Zobacz też

  • Element HTML implementujący ten interfejs: <iframe>