MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podstawy JavaScript

Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

{{LearnSidebar}}
{{PreviousMenuNext("Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics", "Learn/Getting_started_with_the_web/Publishing_your_website", "Learn/Getting_started_with_the_web")}}

JavaScript jest językiem programowania, który umożliwia interaktywne wykorzystywanie twojej strony (na przykład: gry reagują na naciśnięcie przycisku lub gdy dane są wprowadzone do formularza, dynamiczne nadawanie stylu, animacje). Ten artykuł pomoże Ci rozpocząć prace z tym ekscytującym językiem i po którce przedstawi, Ci jego możliwości.

What is JavaScript, really?

{{Glossary("JavaScript")}} ("JS" w skrócie)Jest pełnoprawnym {{Glossary ("Dynamicznym językiem programowania", "dynamicznym językiem programowania")}}, który po zastosowaniu do dokumentu {{Glossary ("HTML")}} może zapewnić dynamiczną interakcję na stronach internetowych. Został wynaleziony przez Brendan Eich, współzałożyciela projektu Mozilla, Fundacji Mozilla i Korporacji Mozilla.
JavaScript jest niezwykle wszechstronny. Możesz rozpocząć od niewielkich zadań: karuzeli, galerii zdjęć, dynamicznych układów stron i reagowania na naciśnięcie przycisku. Gdy zdobędziesz więcej doświadczenia, będziesz w stanie tworzyć gry, animowane grafiki 2D i 3D, rozbudowane aplikacje oparte o bazy danych i wiele, wiele więcej!

Sam JavaScript jest raczej niewielki, lecz bardzo wszechstronny. Programiści stworzyli różnorakie narzędzie oparte na języku JavaScript umożliwiające skorzystanie z ogromnej ilości dodatkowych funkcjonalności przy niewielkim nakładzie pracy. Wśród nich znajdują się:

Interfejsy programistyczne aplikacji (ang. Application Programming Interfaces), które udostępnia przeglądarka ({"Słownik" ("API", "API")}}) - interfejsy wbudowane w przeglądarki internetowe, zapewniające funkcjonalności, takie jak dynamiczne tworzenie HTML i ustawianie stylów CSS, gromadzenie i manipulowanie strumieniem wideo z kamery internetowej użytkownika lub Generowanie grafik 3D i próbek audio
API innych firm umożliwiają programistom włączenie funkcji na swoich witrynach od innych dostawców treści, takich jak Twitter czy Facebook.
Frameworki i biblioteki firm zewnętrznych można zastosować do swojego kodu HTML, aby umożliwić szybkie tworzenie witryn i aplikacji.
Ponieważ ten artykuł ma być jedynie wstępem do języka JavaScript, nie będziemy mylić Cię na tym etapie rozmową o szczegółach pomiędzy czystym językiem JavaScript a narzędziami opisanymi powyżej. Możesz dowiedzieć się o tym w późniejszym okresie w naszym rejonie nauki JavaScript, oraz pozostałej części MDN.

Poniżej przedstawimy Ci pewne aspekty języka. Będziesz mieć okazje pobawić się z kilkoma funkcjami interfesju API przeglądarki. Miłej zabawy!

A "hello world" example

Powyższa sekcja może wydawać się naprawdę ekscytująca i taka powinna być - JavaScript jest jedną z najżywszych technologii sieciowych. Kiedy będziesz w nim dobrzy, Twoje praca nad witrynami wejdzie w nowy wymiar mocy i kreatywności.

Jednak JavaScript jest trochę bardziej skomplikowany, aby czuć się komfortowo niż HTML i CSS. Być może trzeba zacząć od małych rzeczy i poznawać jęcyk małymi konsekwentnymi krokami. Na początek pokażemy, jak dodać do swojej strony podstawowy kod JavaScript, tworząc "hello world!"(standard w podstawowych przykładach programowania).

Ważne: Jeśli nie postępujesz zgodnie z resztą naszego kursu, pobierz ten przykładowy kod i użyj go jako punktu wyjścia.

 1. First, go to your test site and create a new folder named 'scripts' (without the quotes). Then, within the new scripts folder you just created, create a new file called main.js. Save it in your scripts folder.
 2. Next, in your index.html file enter the following element on a new line just before the closing </body> tag:
  <script src="scripts/main.js"></script>
 3. This is basically doing the same job as the {{htmlelement("link")}} element for CSS — it applies the JavaScript to the page, so it can have an effect on the HTML (along with the CSS, and anything else on the page).
 4. Now add the following code to the main.js file:
  var myHeading = document.querySelector('h1');
  myHeading.textContent = 'Hello world!';
 5. Finally,  make sure the HTML and JavaScript files are saved, and load index.html in the browser. You should see something like the following:

Note: The reason we've put the {{htmlelement("script")}} element near the bottom of the HTML file is that HTML is loaded by the browser in the order it appears in the file. If the JavaScript is loaded first and it is supposed to affect the HTML below it, it might not work, as the JavaScript would be loaded before the HTML it is supposed to work on. Therefore, putting JavaScript near the bottom of the HTML page is often the best strategy.

What happened?

Your heading text has now been changed to "Hello world!" using JavaScript. You did this by first using a function called {{domxref("Document.querySelector", "querySelector()")}} to grab a reference to your heading, and store it in a variable called myHeading. This is very similar to what we did using CSS selectors. When wanting to do something to an element, you first need to select it.

After that, you set the value of the myHeading variable's {{domxref("Node.textContent", "textContent")}} property (which represents the content of the heading) to "Hello world!".

Note: Both of the features you used above are parts of the Document Object Model (DOM) API, which allows you to manipulate documents.

Language basics crash course

Let's explain some of the core features of the JavaScript language, to give you greater understanding of how it all works. Better yet, these features are common to all programming languages. If you master these fundamentals, you're on your way to being able to program just about anything!

Important: In this article, try entering the example code lines into your JavaScript console to see what happens. For more details on JavaScript consoles, see Discover browser developer tools.

Variables

{{Glossary("Variable", "Variables")}} are containers that you can store values in. You start by declaring a variable with the var keyword, followed by any name you want to call it:

var myVariable;

Note: A semi-colon at the end of a line indicates where a statement ends; it is only absolutely required when you need to separate statements on a single line, but some people believe that it is a good practice to put them in at the end of each statement. There are other rules for when you should and shouldn't use them — see Your Guide to Semicolons in JavaScript for more details.

Note: You can name a variable nearly anything, but there are some name restrictions (see this article on variable naming rules.) If you are unsure, you can check your variable name to see if it is valid.

Note: JavaScript is case sensitive — myVariable is a different variable to myvariable. If you are getting problems in your code, check the casing!

After declaring a variable, you can give it a value:

myVariable = 'Bob';

You can do both these operations on the same line if you wish:

var myVariable = 'Bob';

You can retrieve the value by just calling the variable by name:

myVariable;

After giving a variable a value, you can later choose to change it:

var myVariable = 'Bob';
myVariable = 'Steve';

Note that variables have different data types:

Variable Explanation Example
{{Glossary("String")}} A sequence of text known as a string. To signify that the variable is a string, you should enclose it in quote marks. var myVariable = 'Bob';
{{Glossary("Number")}} A number. Numbers don't have quotes around them. var myVariable = 10;
{{Glossary("Boolean")}} A True/False value. The words true and false are special keywords in JS, and don't need quotes. var myVariable = true;
{{Glossary("Array")}} A structure that allows you to store multiple values in one single reference. var myVariable = [1,'Bob','Steve',10];
Refer to each member of the array like this:
myVariable[0], myVariable[1], etc.
{{Glossary("Object")}} Basically, anything. Everything in JavaScript is an object, and can be stored in a variable. Keep this in mind as you learn. var myVariable = document.querySelector('h1');
All of the above examples too.

So why do we need variables? Well, variables are needed to do anything interesting in programming. If values couldn't change, then you couldn't do anything dynamic, like personalize a greeting message or change the image displayed in an image gallery.

Comments

You can put comments into JavaScript code, just as you can in CSS:

/*
Everything in between is a comment.
*/

If your comment contains no line breaks, it's often easier to put it behind two slashes like this:

// This is a comment

Operators

An {{Glossary("operator")}} is a mathematical symbol which produces a result based on two values (or variables). In the following table you can see some of the simplest operators, along with some examples to try out in the JavaScript console.

Operator Explanation Symbol(s) Example
add/concatenation Used to add two numbers together, or glue two strings together. + 6 + 9;
"Hello " + "world!";
subtract, multiply, divide These do what you'd expect them to do in basic math. -, *, / 9 - 3;
8 * 2; // multiply in JS is an asterisk
9 / 3;
assignment operator You've seen this already: it assigns a value to a variable. = var myVariable = 'Bob';
Identity operator Does a test to see if two values are equal to one another, and returns a true/false (Boolean) result. === var myVariable = 3;
myVariable === 4;
Negation, not equal Returns the logically opposite value of what it precedes; it turns a true into a false, etc. When it is used alongside the Equality operator, the negation operator tests whether two values are not equal. !, !==

The basic expression is true, but the comparison returns false because we've negated it:

var myVariable = 3;
!(myVariable === 3);

Here we are testing "is myVariable NOT equal to 3". This returns false because myVariable IS equal to 3.

var myVariable = 3;
myVariable !== 3;

There are a lot more operators to explore, but this is enough for now. See Expressions and operators for a complete list.

Note: Mixing data types can lead to some strange results when performing calculations, so be careful that you are referring to your variables correctly, and getting the results you expect. For example, enter "35" + "25" into your console. Why don't you get the result you expected? Because the quote marks turn the numbers into strings, so you've ended up concatenating strings rather than adding numbers. If you enter, 35 + 25 you'll get the correct result.

Conditionals

Conditionals are code structures which allow you to test if an expression returns true or not, running alternative code revealed by its result. The most common form of conditional is called if ... else.  So for example:

var iceCream = 'chocolate';
if (iceCream === 'chocolate') {
 alert('Yay, I love chocolate ice cream!');  
} else {
 alert('Awwww, but chocolate is my favorite...');  
}

The expression inside the if ( ... ) is the test — this uses the identity operator (as described above) to compare the variable iceCream with the string chocolate to see if the two are equal. If this comparison returns true, the first block of code is run. If the comparison is not true, the first block is skipped and the second code block, after the else statement, is run instead.

Functions

{{Glossary("Function", "Functions")}} are a way of packaging functionality that you wish to reuse. When you need the procedure you can call a function, with the function name, instead of rewriting the entire code each time. You have already seen some uses of functions above, for example:

 1. var myVariable = document.querySelector('h1');
 2. alert('hello!');

These functions, document.querySelector and alert, are built into the browser for you to use whenever you desire.

If you see something which looks like a variable name, but has parentheses — () — after it, it is likely a function. Functions often take {{Glossary("Argument", "arguments")}} — bits of data they need to do their job. These go inside the parentheses, separated by commas if there is more than one argument.

For example, the alert() function makes a pop-up box appear inside the browser window, but we need to give it a string as an argument to tell the function what to write in the pop-up box.

The good news is you can define your own functions — in this next example we write a simple function which takes two numbers as arguments and multiplies them:

function multiply(num1,num2) {
 var result = num1 * num2;
 return result;
}

Try running the above function in the console, then test with several arguments. For example:

multiply(4,7);
multiply(20,20);
multiply(0.5,3);

Note: The return statement tells the browser to return the result variable out of the function so it is available to use. This is necessary because variables defined inside functions are only available inside those functions. This is called variable {{Glossary("Scope", "scoping")}}. (Read more on variable scoping.)

Events

Real interactivity on a website needs events. These are code structures which listen for things happening in browser, running code in response. The most obvious example is the click event, which is fired by the browser when you click on something with your mouse. To demonstrate this, enter the following into your console, then click on the current webpage:

document.querySelector('html').onclick = function() {
  alert('Ouch! Stop poking me!');
}

There are many ways to attach an event to an element. Here we select the HTML element, setting its onclick handler property equal to an anonymous (i.e. nameless) function, which contains the code we want the click event to run.

Note that

document.querySelector('html').onclick = function() {};

is equivalent to

var myHTML = document.querySelector('html');
myHTML.onclick = function() {};

It's just shorter.

Supercharging our example website

Now we've gone over a few JavaScript basics, let's add a few cool features to our example site to see what is possible.

Adding an image changer

In this section, we'll add an additional image to our site using some more DOM API features, using some JavaScript to switch between the two when the image is clicked.

 1. First of all, find another image you'd like to feature on your site. Be sure it is the same size as the first image, or as close as possible.
 2. Save this image in your images folder.
 3. Rename this image 'firefox2.png' (without quotes).
 4. Go to your main.js file, and enter the following JavaScript. (If your "hello world" JavaScript is still there, delete it.)
  var myImage = document.querySelector('img');
  
  myImage.onclick = function() {
    var mySrc = myImage.getAttribute('src');
    if(mySrc === 'images/firefox-icon.png') {
     myImage.setAttribute ('src','images/firefox2.png');
    } else {
     myImage.setAttribute ('src','images/firefox-icon.png');
    }
  }
 5. Save all files and load index.html in the browser. Now when you click the image, it should change to the other one!

You store a reference to your image element in the myImage variable. Next, you make this variable's onclick event handler property equal to a function with no name (an "anonymous" function). Now, every time this image element is clicked:

 1. You retrieve the value of the image's src attribute.
 2. You use a conditional to check whether the src value is equal to the path to the original image:
  1. If it is, you change the src value to the path to the 2nd image, forcing the other image to be loaded inside the {{htmlelement("image")}} element.
  2. If it isn't (meaning it must already have changed), the src value swaps back to the original image path, to the original state.

Adding a personalized welcome message

Next we will add another bit of code, changing the page's title to a personalized welcome message when the user first navigates to the site. This welcome message will persist, should the user leave the site and later return — we will save it using the Web Storage API. We will also include an option to change the user and, therefore, the welcome message anytime it is required.

 1. In index.html, add the following line just before the {{htmlelement("script")}} element:
  <button>Change user</button>
 2. In main.js, place the following code at the bottom of the file, exactly as written — this takes references to the new button and the heading, storing them inside variables:
  var myButton = document.querySelector('button');
  var myHeading = document.querySelector('h1');
 3. Now add the following function to set the personalized greeting — this won't do anything yet, but we'll fix this in a moment:
  function setUserName() {
   var myName = prompt('Please enter your name.');
   localStorage.setItem('name', myName);
   myHeading.textContent = 'Mozilla is cool, ' + myName;
  }
  This function contains a prompt() function, which brings up a dialog box, a bit like alert(). This prompt(), however, asks the user to enter some data, storing it in a variable after the user presses OK. In this case, we are asking the user to enter their name. Next, we call on an API called localStorage, which allows us to store data in the browser and later retrieve it. We use localStorage's setItem() function to create and store a data item called 'name', setting its value to the myName variable which contains the data the user entered. Finally, we set the textContent of the heading to a string, plus the user's newly stored name.
 4. Next, add this if ... else block — we could call this the initialization code, as it structures the app when it first loads:
  if(!localStorage.getItem('name')) {
   setUserName();
  } else {
   var storedName = localStorage.getItem('name');
   myHeading.textContent = 'Mozilla is cool, ' + storedName;
  }
  This block first uses the negation operator (logical NOT, represented by the !) to check whether the name data exists. If not, the setUserName() function is run to create it. If it exists (that is, the user set it during a previous visit), we retrieve the stored name using getItem() and set the textContent of the heading to a string, plus the user's name, as we did inside setUserName().
 5. Finally, put the below onclick event handler on the button. When clicked, the setUserName() function is run. This allows the user to set a new name, when they wish, by pressing the button:
  myButton.onclick = function() {
    setUserName();
  }
  

Now when you first visit the site, it will ask you for your username, then give you a personalized message. You can change the name any time you like by pressing the button. As an added bonus, because the name is stored inside localStorage, it persists after the site is closed down, keeping the personalized message there when you next open the site!

Conclusion

If you have followed all the instructions in this article, you should end up with a page that looks something like this (you can also view our version here):

If you get stuck, you can compare your work with our finished example code on Github.

We have barely scratched the surface of JavaScript. If you have enjoyed playing, and wish to advance even further, head to our JavaScript learning topic.

{{PreviousMenuNext("Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics", "Learn/Getting_started_with_the_web/Publishing_your_website", "Learn/Getting_started_with_the_web")}}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: AdrianaOlszak
 Ostatnia aktualizacja: AdrianaOlszak,