WeakMap

Đối tượng WeakMap là bộ sưu tập của các cặp key/value với các key được tham chiếu yếu ớt. Các key phải là đối tượng và các value có thể là bất kỳ giá trị nào. 

Bạn có thể tham khảo thêm về WeakMaps trong hướng dẫn WeakMap object (trong Keyed collections).

Description

Các key của WeakMap phải là kiểu Object. Primitive data types không được phép là key(ví dụ một Symbol không thể là key của WeakMap).

Why WeakMap?

Một map APIcó thể được triển khai trong JavaScript với 2 mảng (một cho các key, một cho các value) được chia sẽ bởi 4 API method. Thiết lập các phần tử trong map sẽ đẩy đồng thời một key và value vào cuối mỗi mảng. Kết quả là chỉ số của key và value sẽ tương ứng ở cả 2 mảng. Lấy value từ một map sẽ liên quan tới vòng lặp qua tất cả các key để tìm kiếm kết quả phù hợp, sau đó sử dụng chỉ số của kết quả đó để nhận được giá trị tương ứng từ mảng các value.

Việc thực hiện như vậy sẽ có 2 sự bất tiện chính:

 1. Điều đầu tiên là thiết lập và tìm kiếm trong mảng có n phần tử, vì cả 2 hành động này đều phải lặp lại qua danh sách các key để tìm giá trị thích hợp.
 2. Điều bất tiện thứ 2 là rò rỉ bộ nhớ bởi vì các mảng sẽ phải đảm bảo các tham chiếu tới mỗi key và mỗi value được duy trì vô thời hạn. Các tham chiếu này sẽ ngăn các key khỏi garbage collected, ngay cả khi không có một tham chiếu nào khác tới đối tượng. Điều này cũng ngăn các value tương ứng khỏi garbage collected.

Ngược lại, các WeakMap giữ các tham chiếu "yếu" tới key, điều này có nghĩa chúng không được bảo vệ khỏi garbage collection trong trường hợp không có tham chiếu nào tới key. Điều này cũng tương tự với value. WeakMaps có thể đặc biệt là cấu trúc hiệu quả khi cần ánh xạ các key tới các thông tin về key có giá trị chỉ khi key chưa được thu gom rác.

Bởi vì các tham chiếu là yếu, các key của WeakMap key không thể đếm được. Không có phương thức nào để lấy được danh sách các key. Nếu có, danh sách key sẽ phụ thuộc vào trạng thái của garbage collection, đưa ra tính không xác định. Nếu bạn muốn lấy được danh sách của key, bạn phải sử dụng Map.

Constructor

WeakMap()
Creates new WeakMap objects.

Instance methods

WeakMap.prototype.delete(key)
Removes any value associated to the key. WeakMap.prototype.has(key) will return false afterwards.
WeakMap.prototype.get(key)
Returns the value associated to the key, or undefined if there is none.
WeakMap.prototype.has(key)
Returns a Boolean asserting whether a value has been associated to the key in the WeakMap object or not.
WeakMap.prototype.set(key, value)
Sets the value for the key in the WeakMap object. Returns the WeakMap object.

Examples

Using WeakMap

const wm1 = new WeakMap(),
   wm2 = new WeakMap(),
   wm3 = new WeakMap();
const o1 = {},
   o2 = function() {},
   o3 = window;

wm1.set(o1, 37);
wm1.set(o2, 'azerty');
wm2.set(o1, o2); // a value can be anything, including an object or a function
wm2.set(o3, undefined);
wm2.set(wm1, wm2); // keys and values can be any objects. Even WeakMaps!

wm1.get(o2); // "azerty"
wm2.get(o2); // undefined, because there is no key for o2 on wm2
wm2.get(o3); // undefined, because that is the set value

wm1.has(o2); // true
wm2.has(o2); // false
wm2.has(o3); // true (even if the value itself is 'undefined')

wm3.set(o1, 37);
wm3.get(o1); // 37

wm1.has(o1); // true
wm1.delete(o1);
wm1.has(o1); // false

Implementing a WeakMap-like class with a .clear() method

class ClearableWeakMap {
 constructor(init) {
  this._wm = new WeakMap(init);
 }
 clear() {
  this._wm = new WeakMap();
 }
 delete(k) {
  return this._wm.delete(k);
 }
 get(k) {
  return this._wm.get(k);
 }
 has(k) {
  return this._wm.has(k);
 }
 set(k, v) {
  this._wm.set(k, v);
  return this;
 }
}

Specifications

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also