WeakMap

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Đối tượng WeakMap là bộ sưu tập của các cặp key/value với các key được tham chiếu yếu ớt. Các key phải là đối tượng và các value có thể là bất kỳ giá trị nào. 

Bạn có thể tham khảo thêm về WeakMaps trong hướng dẫn WeakMap object (trong Keyed collections).

Description

Các key của WeakMap phải là kiểu Object. Primitive data types không được phép là key(ví dụ một Symbol không thể là key của WeakMap).

Why WeakMap?

Một map APIcó thể được triển khai trong JavaScript với 2 mảng (một cho các key, một cho các value) được chia sẽ bởi 4 API method. Thiết lập các phần tử trong map sẽ đẩy đồng thời một key và value vào cuối mỗi mảng. Kết quả là chỉ số của key và value sẽ tương ứng ở cả 2 mảng. Lấy value từ một map sẽ liên quan tới vòng lặp qua tất cả các key để tìm kiếm kết quả phù hợp, sau đó sử dụng chỉ số của kết quả đó để nhận được giá trị tương ứng từ mảng các value.

Việc thực hiện như vậy sẽ có 2 sự bất tiện chính:

 1. Điều đầu tiên là thiết lập và tìm kiếm trong mảng có n phần tử, vì cả 2 hành động này đều phải lặp lại qua danh sách các key để tìm giá trị thích hợp.
 2. Điều bất tiện thứ 2 là rò rỉ bộ nhớ bởi vì các mảng sẽ phải đảm bảo các tham chiếu tới mỗi key và mỗi value được duy trì vô thời hạn. Các tham chiếu này sẽ ngăn các key khỏi garbage collected, ngay cả khi không có một tham chiếu nào khác tới đối tượng. Điều này cũng ngăn các value tương ứng khỏi garbage collected.

Ngược lại, các WeakMap giữ các tham chiếu "yếu" tới key, điều này có nghĩa chúng không được bảo vệ khỏi garbage collection trong trường hợp không có tham chiếu nào tới key. Điều này cũng tương tự với value. WeakMaps có thể đặc biệt là cấu trúc hiệu quả khi cần ánh xạ các key tới các thông tin về key có giá trị chỉ khi key chưa được thu gom rác.

Bởi vì các tham chiếu là yếu, các key của WeakMap key không thể đếm được. Không có phương thức nào để lấy được danh sách các key. Nếu có, danh sách key sẽ phụ thuộc vào trạng thái của garbage collection, đưa ra tính không xác định. Nếu bạn muốn lấy được danh sách của key, bạn phải sử dụng Map.

Constructor

WeakMap()
Creates new WeakMap objects.

Instance methods

WeakMap.prototype.delete(key)
Removes any value associated to the key. WeakMap.prototype.has(key) will return false afterwards.
WeakMap.prototype.get(key)
Returns the value associated to the key, or undefined if there is none.
WeakMap.prototype.has(key)
Returns a Boolean asserting whether a value has been associated to the key in the WeakMap object or not.
WeakMap.prototype.set(key, value)
Sets the value for the key in the WeakMap object. Returns the WeakMap object.

Examples

Using WeakMap

const wm1 = new WeakMap(),
   wm2 = new WeakMap(),
   wm3 = new WeakMap();
const o1 = {},
   o2 = function() {},
   o3 = window;

wm1.set(o1, 37);
wm1.set(o2, 'azerty');
wm2.set(o1, o2); // a value can be anything, including an object or a function
wm2.set(o3, undefined);
wm2.set(wm1, wm2); // keys and values can be any objects. Even WeakMaps!

wm1.get(o2); // "azerty"
wm2.get(o2); // undefined, because there is no key for o2 on wm2
wm2.get(o3); // undefined, because that is the set value

wm1.has(o2); // true
wm2.has(o2); // false
wm2.has(o3); // true (even if the value itself is 'undefined')

wm3.set(o1, 37);
wm3.get(o1); // 37

wm1.has(o1); // true
wm1.delete(o1);
wm1.has(o1); // false

Implementing a WeakMap-like class with a .clear() method

class ClearableWeakMap {
 constructor(init) {
  this._wm = new WeakMap(init);
 }
 clear() {
  this._wm = new WeakMap();
 }
 delete(k) {
  return this._wm.delete(k);
 }
 get(k) {
  return this._wm.get(k);
 }
 has(k) {
  return this._wm.has(k);
 }
 set(k, v) {
  this._wm.set(k, v);
  return this;
 }
}

Specifications

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'WeakMap' in that specification.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
WeakMapChrome Full support 36Edge Full support 12Firefox Full support 6IE Full support 11Opera Full support 23Safari Full support 8WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 6Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
WeakMap() constructorChrome Full support 36Edge Full support 12Firefox Full support 6IE Full support 11Opera Full support 23Safari Full support 8WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 6Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
clear
DeprecatedNon-standard
Chrome No support 36 — 43Edge No support NoFirefox No support 20 — 46IE Full support 11Opera No support 25 — 30Safari No support 8 — 9WebView Android No support 37 — 43Chrome Android No support 36 — 43Firefox Android No support 20 — 46Opera Android No support 25 — 30Safari iOS No support 8 — 9Samsung Internet Android No support 3.0 — 4.0nodejs No support 0.12 — 4.0.0
deleteChrome Full support 36Edge Full support 12Firefox Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. This has been fixed in version 38 and later to return false as per the ES2015 standard.
IE Full support 11Opera Full support 23Safari Full support 8WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. This has been fixed in version 38 and later to return false as per the ES2015 standard.
Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
getChrome Full support 36Edge Full support 12Firefox Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. However, the ES2015 specification specifies to return undefined instead. Furthermore, WeakMap.prototype.get accepted an optional second argument as a fallback value, which is not part of the standard. Both non-standard behaviors are removed in version 38 and higher.
IE Full support 11Opera Full support 23Safari Full support 8WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. However, the ES2015 specification specifies to return undefined instead. Furthermore, WeakMap.prototype.get accepted an optional second argument as a fallback value, which is not part of the standard. Both non-standard behaviors are removed in version 38 and higher.
Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
hasChrome Full support 36Edge Full support 12Firefox Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. This has been fixed in version 38 and later to return false as per the ES2015 standard.
IE Full support 11Opera Full support 23Safari Full support 8WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. This has been fixed in version 38 and later to return false as per the ES2015 standard.
Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
setChrome Full support 36Edge Full support 12Firefox Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. This has been fixed in version 38 and later to return false as per the ES2015 standard.
IE Partial support 11
Notes
Partial support 11
Notes
Notes Returns 'undefined' instead of the 'Map' object.
Opera Full support 23Safari Full support 8WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 6
Notes
Full support 6
Notes
Notes Prior to Firefox 38, this method threw a TypeError when the key parameter was not an object. This has been fixed in version 38 and later to return false as per the ES2015 standard.
Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
Partial support  
Partial support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also