Number.POSITIVE_INFINITY

Thuộc tính Number.POSITIVE_INFINITY biểu diễn giá trị dương Infinity (dương vô cùng).

Bạn không cần tạo đối tượngNumber để truy cập vào đối tượng này (hãy dùng Number.POSITIVE_INFINITY).

Property attributes of Number.POSITIVE_INFINITY
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Mô tả

Giá trị của Number.POSITIVE_INFINITY cũng giống như giá trị dương của thuộc tính Infinity của global object.

Giá trị này hành xử hơi khác so với vô cùng trong toán học:

  • Bất cứ giá trị dương nào, bao gồm cả POSITIVE_INFINITY, nhân với POSITIVE_INFINITY trả ra POSITIVE_INFINITY.
  • Bất cứ giá trị âm nào, bao gồm cả NEGATIVE_INFINITY, nhân với POSITIVE_INFINITY trả ra NEGATIVE_INFINITY.
  • Bất cứ giá trị dương nào chia cho POSITIVE_INFINITY trả ra dương 0.
  • Bất cứ giá trị âm nào chia cho POSITIVE_INFINITY trả ra âm 0.
  • 0 nhân với POSITIVE_INFINITY trả ra NaN.
  • NaN nhân với POSITIVE_INFINITY trả ra NaN.
  • POSITIVE_INFINITY, chia cho bất cứ giá trị âm nào ngoại trừ NEGATIVE_INFINITY, trả ra NEGATIVE_INFINITY.
  • POSITIVE_INFINITY, chia cho bất cứ giá trị dương nào ngoại trừ POSITIVE_INFINITY, trả ra POSITIVE_INFINITY.
  • POSITIVE_INFINITY, chia cho cả NEGATIVE_INFINITY hay POSITIVE_INFINITY, đều ra NaN.

Bạn có thể dùng thuộc tính Number.POSITIVE_INFINITY để xác định điều kiện xem có trả về số hữu hạn hay không. Chú ý, ngoài ra, isFinite sẽ hợp với trường hợp này hơn.

Ví dụ

Sử dụng POSITIVE_INFINITY

Trong ví dụ sau đây, biến bigNumber được gán giá trị lớn hơn giá trị lớn nhất. Khi lệnh if (en-US) được thực thi, bigNumber có giá trị Infinity, nên bigNumber được gán lại giá trị dễ kiểm soát hơn trước khi tiếp tục.

var bigNumber = Number.MAX_VALUE * 2;

if (bigNumber == Number.POSITIVE_INFINITY) {
  bigNumber = returnFinite();
}

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đầu. Cài đặt trong JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.POSITIVE_INFINITY' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.POSITIVE_INFINITY' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.POSITIVE_INFINITY' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm