Number.NaN

Thuộc tính Number.NaN đại diện cho khái niệm Not-A-Number (Không-phải-Số). Tương đương với NaN.

Ta không phải tạo đối tượng Number để truy cập vào thuộc tính tĩnh này (dùng cú pháp Number.NaN).

Property attributes of Number.NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa đầu tiên. Được đưa vào JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.NaN' in that specification.
Living Standard  

Tính tương thích trên trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm

  • Đối tượng global NaN.
  • Đối tượng Number sở hữu thuộc tính này.