Number.NaN

Thuộc tính Number.NaN đại diện cho khái niệm Not-A-Number (Không-phải-Số). Tương đương với NaN.

Ta không phải tạo đối tượng Number để truy cập vào thuộc tính tĩnh này (dùng cú pháp Number.NaN).

Property attributes of Number.NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Thông số kỹ thuật

Tính tương thích trên trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Xem thêm

  • Đối tượng global NaN.
  • Đối tượng Number sở hữu thuộc tính này.