Thuộc tính Number.NaN đại diện cho khái niệm Not-A-Number (Không-phải-Số). Tương đương với NaN.

Ta không phải tạo đối tượng Number để truy cập vào thuộc tính tĩnh này (dùng cú pháp Number.NaN).

Property attributes of Number.NaN
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa đầu tiên. Được đưa vào JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.NaN' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Number.NaN' in that specification.
Draft  

Tính tương thích trên trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm

  • Đối tượng global NaN.
  • Đối tượng Number sở hữu thuộc tính này.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: dangtu
Cập nhật lần cuối bởi: dangtu,