Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

 

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentNode trả về cha của một nút xác định trong DOM.

Cú pháp

parentNode = node.parentNode

parentNode là cha của nút hiện tại. Cha của một phần tử là một nút Element,một nút Document, hoặc một nút DocumentFragment.

Ví dụ

if (node.parentNode) {
  // loại bỏ một nút khỏi cây, trừ khi 
  // nó không nằm trong cây
  node.parentNode.removeChild(node);
}

Chú ý

Các nodes Document và DocumentFragment có thể không có cha, vì vậy parentNode có thể luôn trả về giá trị null.

Nó cũng trả về null nếu nút vừa được tạo và chưa được đính vào cây.

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Thông số

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: Ozu
Cập nhật lần cuối bởi: Ozu,