Node.parentNode

 

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentNode trả về cha của một nút xác định trong DOM.

Cú pháp

parentNode = node.parentNode

parentNode là cha của nút hiện tại. Cha của một phần tử là một nút Element,một nút Document, hoặc một nút DocumentFragment.

Ví dụ

if (node.parentNode) {
  // loại bỏ một nút khỏi cây, trừ khi
  // nó không nằm trong cây
  node.parentNode.removeChild(node);
}

Chú ý

Các nodes Document và DocumentFragment có thể không có cha, vì vậy parentNode có thể luôn trả về giá trị null.

Nó cũng trả về null nếu nút vừa được tạo và chưa được đính vào cây.

Tương thích trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Thông số

Xem thêm