Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

 

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentNode trả về cha của một nút xác định trong DOM.

Cú pháp

parentNode = node.parentNode

parentNode là cha của nút hiện tại. Cha của một phần tử là một nút Element,một nút Document, hoặc một nút DocumentFragment.

Ví dụ

if (node.parentNode) {
  // loại bỏ một nút khỏi cây, trừ khi 
  // nó không nằm trong cây
  node.parentNode.removeChild(node);
}

Chú ý

Các nodes Document và DocumentFragment có thể không có cha, vì vậy parentNode có thể luôn trả về giá trị null.

Nó cũng trả về null nếu nút vừa được tạo và chưa được đính vào cây.

Tương thích trình duyệt

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes121 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Thông số

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: Ozu
Cập nhật lần cuối bởi: Ozu,