Node.parentNode

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

 

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentNode trả về cha của một nút xác định trong DOM.

Cú pháp

parentNode = node.parentNode

parentNode là cha của nút hiện tại. Cha của một phần tử là một nút Element,một nút Document, hoặc một nút DocumentFragment.

Ví dụ

if (node.parentNode) {
  // loại bỏ một nút khỏi cây, trừ khi 
  // nó không nằm trong cây
  node.parentNode.removeChild(node);
}

Chú ý

Các nodes Document và DocumentFragment có thể không có cha, vì vậy parentNode có thể luôn trả về giá trị null.

Nó cũng trả về null nếu nút vừa được tạo và chưa được đính vào cây.

Tương thích trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
parentNodeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 7Safari Full support 1.1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support

Thông số

Xem thêm