Node.parentElement

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentElement trả về cha của nút DOM Element, hoặcnull nếu nút không có cha hoặc cha của nó không là Element DOM.

Cú pháp

parentElement = node.parentElement

parentElement là thành phần cha của nút hiện tại. Nó luôn luôn là một đối tượng Element DOM, hoặc null.

Ví dụ

if (node.parentElement) {
    node.parentElement.style.color = "red";
}

Tương thích trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Trên một vài trình duyệt, thuộc tính parentElement chỉ được xác định trên những nút mà chính nó là một Element. Đặc biệt, nó không xác định trên các nút văn bản.

Thông số

Xem thêm