Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentElement trả về cha của nút DOM Element, hoặcnull nếu nút không có cha hoặc cha của nó không là Element DOM.

Cú pháp

parentElement = node.parentElement

parentElement là thành phần cha của nút hiện tại. Nó luôn luôn là một đối tượng Element DOM, hoặc null.

Ví dụ

if (node.parentElement) {
    node.parentElement.style.color = "red";
}

Tương thích trình duyệt

Trên một vài trình duyệt, thuộc tính parentElement chỉ được xác định trên những nút mà chính nó là một Element. Đặc biệt, nó không xác định trên các nút văn bản.

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes129 Yes1 Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes9 Yes ? Yes

1. Only supported on Element.

Thông số

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: Ozu
Cập nhật lần cuối bởi: Ozu,