Node.parentElement

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Thuộc tính chỉ-đọc Node.parentElement trả về cha của nút DOM Element, hoặcnull nếu nút không có cha hoặc cha của nó không là Element DOM.

Cú pháp

parentElement = node.parentElement

parentElement là thành phần cha của nút hiện tại. Nó luôn luôn là một đối tượng Element DOM, hoặc null.

Ví dụ

if (node.parentElement) {
    node.parentElement.style.color = "red";
}

Tương thích trình duyệt

Trên một vài trình duyệt, thuộc tính parentElement chỉ được xác định trên những nút mà chính nó là một Element. Đặc biệt, nó không xác định trên các nút văn bản.

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
parentElementChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 9IE Full support 9
Notes
Full support 9
Notes
Notes Only supported on Element.
Opera Full support 7Safari Full support 1.1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 9Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.

Thông số

Xem thêm