Number.POSITIVE INFINITY

Podsumowanie

Wartość reprezentująca dodatnią nieskończoność.

Property attributes of Number.POSITIVE INFINITY
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Wartość własności Number.POSITIVE_INFINITY jest taka sama jak wartość własności Infinity obiektu globalnego.

Wartość ta zachowuje się nieco inaczej niż matematyczna nieskończoność:

  • Dowolna dodatnia wartość, włączając POSITIVE_INFINITY, pomnożona przez POSITIVE_INFINITY jest równa POSITIVE_INFINITY.
  • Dowolna ujemna wartość, włączając NEGATIVE_INFINITY, pomnożona przez POSITIVE_INFINITY jest równa NEGATIVE_INFINITY.
  • Zero pomnożone przez POSITIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • NaN pomnożone przez POSITIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • Wartość POSITIVE_INFINITY podzielona przez dowolną wartość ujemną za wyjątkiem NEGATIVE_INFINITY jest równa NEGATIVE_INFINITY.
  • Wartość POSITIVE_INFINITY podzielona przez dowolną wartość dodatnią za wyjątkiem POSITIVE_INFINITY jest równa POSITIVE_INFINITY.
  • Wartość POSITIVE_INFINITY podzielona przez NEGATIVE_INFINITY lub POSITIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • Dowolna liczba podzielona przez POSITIVE_INFINITY jest równa 0.

Niektóre metody JavaScript (takie jak konstruktor Number, parseFloat i parseInt) zwracają wartość NaN, jeśli wartość określona w parametrze znacznie przewyższa wartość Number.MAX_VALUE.

Własności Number.POSITIVE_INFINITY można użyć do wskazania błędu warunku, który zwraca liczbę skończoną w przypadku powodzenia. Należy jednak zauważyć, że funkcja isFinite będzie w tym wypadku bardziej odpowiednia.

Przykład

W poniższym przykładzie do zmiennej largeNumber została przypisana wartość większa niż wartość maksymalna. Gdy zostaje wykonana instrukcja if, largeNumber posiada wartość Infinity, więc przed kontynuowaniem do zmiennej bigNumber jest przypisywana bardziej wykonywalna wartość.

var bigNumber = Number.MAX_VALUE * 2;

if (bigNumber == Number.POSITIVE_INFINITY) {
 bigNumber = returnFinite();
}

Zobacz także