Error

Kontruktor klasy Error tworzy obiekt błędu. Instancja klasy Error jest rzucana w momencie napotkania błędu w trakcie wykonywania programu. Klasa Error może być także używana do tworzenia własnych wyjątków. Poniżej przestawione zostaną wbudowane standardowe typy błędów.

Składnia

new Error([message[, fileName[, lineNumber]]])

Parametry

message
Opcjonalny. Opis błędu zrozumiały dla użytkownika.
fileName Non-Standard
Opcjonalny. Wartość dla parametru fileName przy tworzeniu obiektu Error. Domyślnie to nazwa pliku zawierającego kod, który wywołał konstruktor.
lineNumber Non-Standard
Opcjonalny. Wartość dla paramteru lineNumber przy tworzeniu obiektu Error. Domyślnie zawiera numer linijki zawirającej wywołanie konstruktora klasy Error.

Opis

Błędy w trakcie wykonywania programu skutkują utworzeniem i rzuceniem nowego obiektu Error.

This page documents the use of the Error object itself and its use as a constructor function. For a list of properties and methods inherited by Error instances, see Error.prototype (en-US).

Używanie jako funkcja

Gdy Error jest używany jako funkcja -- bez słowa kluczowego new, zwraca on obiekt Error. Możemy więc zauważyć, że zwykłe wywołanie Error zwróci nam to samo co stworznie nowego obiektu Error przy pomocy słowa kluczowego new.

// to:
const x = Error('Jestem stworzony przy pomocy wyowałania funkcji!');
​​​​// działa tak samo jak to:
const y = new Error('Jestem stworzony przy pomocy słowa kluczowego "new"!');

Typy błędów

Oprócz konstruktora generycznego Error, mamy jeszcze siedem innych podstawowych konstruktorów błędów w JavaScript. Dla wyjątów po stronie klienta zobacz Exception Handling Statements.

EvalError
Tworzy instancje reprezentującą błąd dotyczący globalnej funkcji eval() (en-US).
InternalError Non-Standard
Tworzy instancje reprezentującą błąd, który występuje w momencie wyrzucenia wewnętrznego błędu silnika JavaScript np. "too much recursion".
RangeError
Tworzy instancje reprezentującą błąd, który występuje w momencie gdy zmienna numeryczna lub parametr wyjdzie poza zakres. 
ReferenceError
Tworzy instancje reprezentującą błąd, który występuje przy próbie odwołania do nieistniejącego zasobu.
SyntaxError
Tworzy instancje reprezentującą błąd składni, który występuje przy parsowaniu kodu przy pomocy eval() (en-US).
TypeError
Tworzy instancję reprezentującą błąd, który występuje gdy zmienna lub parametr mają niepoprawny typ.
URIError
Tworzy instancję reprezentującą błąd, który występuje gdy encodeURI() i decodeURI() mają przekazane nieprawidłowe parametry.

Właściwości

Error.prototype (en-US)
Pozwala na dodawanie właściwości do instancji klasy Error.

Metody

Globalny obiekt Error sam w sobie nie zawiera metod, niemniej, dziedziczy on niektóre metody z łańcucha prototypów.

Error instancje

{{page('pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Error/prototype', 'Description')}}

Właściwości

{{page('pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Error/prototype', 'Properties')}}

Metody

{{page('pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Error/prototype', 'Methods')}}

Przykłady

Rzucanie ogólnego błędu

Zazwyczaj tworzysz obiekt Error w celu wywołania go przy użyciu słowa kluczowego throw (en-US). Możesz obsłużyć tak rzucony błąd przy pomocy konstrukcji try...catch (en-US):

try {
 throw new Error('Whoops!');
} catch (e) {
 alert(e.name + ': ' + e.message);
}

Obsługa specyficznych błędów

Jeżeli chcesz możesz obsługiwać tylko specyficzny rodzaj błędu poprzez użycie właściwości jego constructor lub, jeżeli używasz nowoczesnego silnika JavaScript, poprzez słowo kluczowe instanceof (en-US):

try {
 foo.bar();
} catch (e) {
 if (e instanceof EvalError) {
  alert(e.name + ': ' + e.message);
 } else if (e instanceof RangeError) {
  alert(e.name + ': ' + e.message);
 }
 // ... etc
}

Niestandardowe typy błędów

Możesz chcieć zdefiniować własny typ błędu pochodzący z klasy Error z możliwością rzucenia błędu throw new MyError() i użycia instanceof MyError w celu sprawdzenia jego rodzaju. Skutkuje to czystszym i spójniejszym kodem obsługi błędów. Zobacz "What's a good way to extend Error in JavaScript?" na StackOverflow dla dogłębniejszej analizy.

ES6 Custom Error Class

Babel i inne transpilatory nie potrafią poprawnie obsłużyć podanego kodu bez dodatkowej konfiguracji.

Nie które przeglądarki dodają constructor CustomError w stosie błędu kiedy używamy klas ES2015

class CustomError extends Error {
 constructor(foo = 'bar', ...params) {
  // Pass remaining arguments (including vendor specific ones) to parent constructor
  super(...params);

  // Maintains proper stack trace for where our error was thrown (only available on V8)
  if (Error.captureStackTrace) {
   Error.captureStackTrace(this, CustomError);
  }

  // Custom debugging information
  this.foo = foo;
  this.date = new Date();
 }
}

try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.log(e.foo); //baz
 console.log(e.message); //bazMessage
 console.log(e.stack); //stacktrace
}

ES5 Custom Error Object

Wszystkie przeględarki dodają konstruktor CustomError kiedy używasz konstruktora z wykorzystaniem prototype

function CustomError(foo, message, fileName, lineNumber) {
 var instance = new Error(message, fileName, lineNumber);
 instance.foo = foo;
 Object.setPrototypeOf(instance, Object.getPrototypeOf(this));
 if (Error.captureStackTrace) {
  Error.captureStackTrace(instance, CustomError);
 }
 return instance;
}

CustomError.prototype = Object.create(Error.prototype, {
 constructor: {
  value: Error,
  enumerable: false,
  writable: true,
  configurable: true
 }
});

if (Object.setPrototypeOf){
 Object.setPrototypeOf(CustomError, Error);
} else {
 CustomError.__proto__ = Error;
}


try {
 throw new CustomError('baz', 'bazMessage');
} catch(e){
 console.log(e.foo); //baz
 console.log(e.message) ;//bazMessage
}

Specyfikacja

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz także