Date.UTC()

Podsumowanie

Akceptuje te same parametry co najdłuższa forma konstruktora i zwraca liczbę milisekund w obiekcie Date, które upłynęły od 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego.

Składnia

Date.UTC(rok, miesiąc[, dzień[, godz[, min[, sek[, ms]]]]])

Parametry

rok 
Rok po 1900.
miesiąc 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 11 reprezentująca miesiąc.
dzień 
Liczba całkowita pomiędzy 1 i 31 reprezentująca dzień miesiąca.
godz 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 23 reprezentująca godziny.
min 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59 reprezentująca minuty.
sek 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59 reprezentująca sekundy.
ms 
Liczba całkowita pomiędzy 0 i 999 reprezentująca milisekundy.

Opis

UTC pobiera parametry daty oddzielone za pomocą przecinków i zwraca liczbę milisekund między 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego a określoną datą.

Powinno używać się pełnego zapisu roku, na przykład 1998. Jeśli określony jest rok z przedziału pomiędzy 0 a 99, metoda konwertuje go do roku w 20 wieku (1900 + rok); na przykład, jeśli określiłeś go jako 95, zostanie użyty rok 1995.

Metoda UTC różni się od konstruktora Date na dwa sposoby.

  • Date.UTC używa czasu uniwersalnego zamiast lokalnego.
  • Date.UTC zwraca wartość czasu jako liczbę zamiast tworzenia obiektu typu Date.

Jeśli parametr określony jest poza spodziewanym zasięgiem, metoda UTC zaktualizuje pozostałe parametry. Na przykład, jeśli użyjesz liczby 15 do określenia miesiąca, wartość parametru rok zostanie powiększona o 1 (rok + 1), a 3 zostanie użyte w parametrze miesiąc.

Ponieważ UTC jest statyczną metodą obiektu Date, zawsze powinno używać się jej jako Date.UTC(), niż jako metodę utworzonego obiektu Date.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Date.UTC()

Następująca instrukcja tworzy obiekt Date używający GMT (czasu uniwersalnego) zamiast czasu lokalnego:

var utcDate = new Date(Date.UTC(96, 11, 1, 0, 0, 0));

Zobacz także