Number.isNaN()

El mètode Number.isNaN() determina si el valor passat com a argument és NaN. És una versió més robusta de la funció global isNaN() (en-US).

Sintaxi

Number.isNaN(valor)

Paràmetres

valor
El valor que es comprovarà si és NaN.

Descripció

Degut als dos operadors d'igualtat, == (en-US) i === (en-US), retornen  false quan es comprova si NaN és NaN, la funció Number.isNaN() esdevé necesària. Aquesta situació és diferent a totes les altres posibles comparacions a JavaScript.

En comparació a la funció global isNaN() (en-US) function, Number.isNaN() no sofreix el problema de convertir forçosament el paràmetre donat a un nombre. Això implica que ara és segur passar valors que normalment serien convertits a NaN però en realitat no tenen el mateix valor que NaN. Això també implica que només valors de tipus number, que també siguin NaN, retornaran true.

Exemples

Number.isNaN(NaN);    // true
Number.isNaN(Number.NaN); // true
Number.isNaN(0 / 0)    // true

// exemples que esdevindrien true amb la funció global isNaN()
Number.isNaN("NaN");   // false
Number.isNaN(undefined); // false
Number.isNaN({});     // false
Number.isNaN("blabla");  // false

// Tots els següents retornen false
Number.isNaN(true);
Number.isNaN(null);
Number.isNaN(37);
Number.isNaN("37");
Number.isNaN("37.37");
Number.isNaN("");
Number.isNaN(" ");

Polyfill

Number.isNaN = Number.isNaN || function(value) {
  return typeof value === "number" && value !== value;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isnan' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 25 15 (15) No support (Yes) 9
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support ? 15.0 (15) No support No support iOS 9+

Vegeu també