Number.isNaN()

El mètode Number.isNaN() determina si el valor passat com a argument és NaN. És una versió més robusta de la funció global isNaN().

Sintaxi

Number.isNaN(valor)

Paràmetres

valor
El valor que es comprovarà si és NaN.

Descripció

Degut als dos operadors d'igualtat, == i ===, retornen  false quan es comprova si NaN és NaN, la funció Number.isNaN() esdevé necesària. Aquesta situació és diferent a totes les altres posibles comparacions a JavaScript.

En comparació a la funció global isNaN() function, Number.isNaN() no sofreix el problema de convertir forçosament el paràmetre donat a un nombre. Això implica que ara és segur passar valors que normalment serien convertits a NaN però en realitat no tenen el mateix valor que NaN. Això també implica que només valors de tipus number, que també siguin NaN, retornaran true.

Exemples

Number.isNaN(NaN);    // true
Number.isNaN(Number.NaN); // true
Number.isNaN(0 / 0)    // true

// exemples que esdevindrien true amb la funció global isNaN()
Number.isNaN("NaN");   // false
Number.isNaN(undefined); // false
Number.isNaN({});     // false
Number.isNaN("blabla");  // false

// Tots els següents retornen false
Number.isNaN(true);
Number.isNaN(null);
Number.isNaN(37);
Number.isNaN("37");
Number.isNaN("37.37");
Number.isNaN("");
Number.isNaN(" ");

Polyfill

Number.isNaN = Number.isNaN || function(value) {
  return typeof value === "number" && value !== value;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isnan' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 25 15 (15) No support (Yes) 9
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support ? 15.0 (15) No support No support iOS 9+

Vegeu també