Number.isInteger()

El mètode Number.isInteger() determina si el valor que se li passa és un nombre sencer.

Sintaxi

Number.isInteger(valor)

Paràmetres

valor
El valor que serà comprovat si és sencer o no.

Descripció

Si el valor passat és un nombre sencer, la funció retornarà true, en cas contrari es retorna false. Si el valor és NaN o infinit, es retorna false.

Exemples

Number.isInteger(0.1);   // false
Number.isInteger(1);    // true
Number.isInteger(Math.PI); // false
Number.isInteger(-100000); // true
Number.isInteger(NaN);   // false
Number.isInteger(0);    // true
Number.isInteger("10");  // false

Polyfill

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
  return typeof value === "number" &&
      isFinite(value) &&
      Math.floor(value) === value;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 16 (16) No support (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 16.0 (16) No support No support No support

Vegeu també

 • L'objecte Number al que pertany.