Number.isFinite()

El mètode Number.isFinite() determina si el valor que se li passa com a argument és un nombre finit o no.

Sintaxi

Number.isFinite(valor)

Paràmetres

valor
El valor que es comprovarà si és finit.

Descripció

En comparació amb la funció global isFinite() (en-US), aquest mètode no converteix el paràmetres a un nombre forçosament. Això implica que només valors de tipus number, que també siguin finits, retornaran true.

Exemples

Number.isFinite(Infinity); // false
Number.isFinite(NaN);    // false
Number.isFinite(-Infinity); // false

Number.isFinite(0);     // true
Number.isFinite(2e64);   // true

Number.isFinite('0');    // false, seria true si s'utilitzés la
              // funció global isFinite('0')

Polyfill

Number.isFinite = Number.isFinite || function(value) {
  return typeof value === "number" && isFinite(value);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 19 16 (16) No support 15 No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? 16.0 (16) ? ? ?

Vegeu també

 • L'objecte Number al que pertany.