Number.MIN_SAFE_INTEGER

Resum

La constant Number.MIN_SAFE_INTEGER representa el nombre sencer segur més petit a JavaScript (-(253 - 1)).

Property attributes of Number.MIN_SAFE_INTEGER
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La constant MIN_SAFE_INTEGER te un valor de -9007199254740991. El raonament darrera d'aquest nombre és que JavaScript utilitza un format de nombres de coma flotant de doble precisió, tal com s'especifica al IEEE 754 i en conseqüència només pot representar de forma segura els nombres entre -(253 - 1) i 253 - 1.

Degut a que MIN_SAFE_INTEGER és una propietat estàtica de Number, sempre s'accedeix de mitjançant Number.MIN_SAFE_INTEGER en comptes de com una propietat d'un objecte Number instanciat.

Exemples

Number.MIN_SAFE_INTEGER // -9007199254740991
-(Math.pow(2, 53) - 1)  // -9007199254740991

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_SAFE_INTEGER' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 34 31 (31) No support (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 32.0 (32) No support No support No support

Vegeu també